Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạotải về 17.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích17.56 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1853/GDĐT-CTTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2017

V/v phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự

nhiên ở một số loại cây, hoa trong khuôn viên các trường học


Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT, CĐ – TCCN;

- Giám đốc Trung tâm GDTX;- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 1954/BGDĐT-CTHSSV ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa trong khuôn viên trường học;

Nhằm chủ động dự phòng ngộ độc, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm triển khai thực hiện kịp thời các nội dung như sau:

  1. Chỉ đạo, chủ động thực hiện công tác truyền thông kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tập trung truyền thông các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các loại độc tố tự nhiên. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận nào của cây, hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống.

  2. Chỉ đạo nhân viên y tế trường học thực hiện giáo dục, truyền thông xây dựng tài liệu tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tại đơn vị (bản tin y tế, bảng thông tin, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động ngoại khóa, …) về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc đối với các loại độc tố tự nhiên, các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống đến các học sinh trong trường học.

  3. Rà soát, loại bỏ các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc cây mọc hoang dại trong khuôn viên trường học. Trường hợp nhà trường phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì cần có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn phù hợp với mỗi loài cây, hoa này.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, một số loài cây, hoa có chứa các hợp chất có khả năng gây độc thường gặp phải khi ăn đó là:

  • Cây lá ngón (Gelsemium elegans), cây cà độc dược (Datura alba Lour) … có chứa alcaloid độc.

  • Cây trúc đào (Nerium oleander L); cây thông thiên (Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum); cây đai vàng (dây huỳnh, huỳnh anh) (Allamanda cathartica L.); cây bông tai (Asclepias curassavica L.) … có chứa Glycosid tim.

  • Cây thầu dầu (Ricinus communis L); cây ngô đồng (Jatropha podagrica) … có chứa Protein độc (Toxalbumin).

  1. Chỉ đạo, phối hợp thực hiện thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loại cây, hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời .


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên./.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ GD&ĐT; (Đã ký)

- Giám đốc Sở GD&ĐT;- Lưu: VP, CTTT.
Bùi Thị Diễm Thu


: Data
Data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
Data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
Data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
Data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
Data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
Data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
Data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
Data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương