Trông Ngóng Món Qùa Giáng Sinhtải về 76.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích76.12 Kb.
Trông Ngóng Món Qùa Giáng Sinh

(Waiting for the Christmas Gift)

Luca 2:22-38

www.vietnamesehope.org

“Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si- mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. 2:36 Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.”

(When the time of their purification according to the Law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord (as it is written in the Law of the Lord, "Every firstborn male is to be consecrated to the Lord"), and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the Law of the Lord: "a pair of doves or two young pigeons."Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the Law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying: "Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother: "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed. And a sword will pierce your own soul too." There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old; she had lived with her husband seven years after her marriage, and then was a widow until she was eighty-four. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.)
I. Chờ Đợi

> Giáng Sinh 2008 đã gần kề với mỗi người c/ta…

> Ngoài trời, trên ~sân cỏ, các đường phố, những cửa tiệm… người người đã trang trí cho Giáng Sinh

trông thật là tưng bừng, nhộn nhịp với ~ánh đèn mầu chớp rực rỡ…# Điều đặc biệt cho Giáng Sinh năm nay… đó là có nét của 1 mùa Giáng Sinh tuyết trắng – “white Christmas”… vì sáng thứ Năm trong tuần qua, c/ta đã chứng kiến được tuyết rơi… phủ trắng các nẻo đường… đón Giáng Sinh năm nay
> Về phương diện giảng ~sứ điệp cho mùa Giáng Sinh cũng vậy… là mùa đem đến biết bao nhiêu là ~lẽ thật/chân lý để c/ta học hỏi trong lời Chúa… mà hầu như không bao giờ cạn…

# Nhìn lại từ năm 2002, tôi đã có cơ hội giảng trên 15 bài liên hệ đến mùa Giáng Sinh… nào là ~chủ đề về lời tiên tri của sự Chúa giáng thế đã được ứng nghiệm, về sự vâng lời của Mari & Giôsép, sự cảm hóa của các mục đồng và các nhà thông thái tìm đến tôn thờ Chúa hài nhi Giê-su, nào là tinh thần chống nghịch của vua Hêrốt hay sự đánh mất cơ hội tiếp đón Chúa Cứu Thế sanh ra đời của ~người chủ khách sạn ở Bếtlêhem…

> Tôi không nói điều này để tự khoe mình… vì trong mỗi c/ta chẳng có chi để khoe hết; nhưng khoe trong lời của Chúa thật là sâu sa và mầu nhiệm… chẳng hề cạn hết ~lẽ thật để c/ta học biết về ĐCT nói chung… và về c/trình cứu chuộc của Ngài qua Chúa Giê-su nói riêng…

> Vì thế chính sứ đồ Giăng đã 1 lần nói (Giăng 21:25) – (Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written.) “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.
> Nhưng trong tất cả các chủ đề đã được giảng về Giáng Sinh… thì có 2 nhân vật… tôi chưa bao giờ có cơ hội nói đến… và sáng nay c/ta sẽ để thì giờ ra để suy gẫm… và xem coi mình sẽ áp dụng được gì qua đời sống của họ… đã chờ đợi Giáng Sinh đầu tiên thể nào?

> Hai nhân vật ấy là ông Simêôn và bà Anne… có chép trong Tin Lành Luca 2:22-38… (đọc)II. Simêôn và Anne Chờ Đợi

> Ngày xưa Kinh Thánh có chép về 2 nhân vật đã chờ đợi Giáng Sinh đầu tiên

… họ không phải là ~nhân vật trong ~hang đá (nativity) như các mục đồng và nhà thông thái…

> Họ không phải chờ đợi ~món quà vật chất; nhưng họ chờ đợi được thấy chính Chúa Giáng Sinh


1) Người thứ nhất là ông Simêôn… 1 cụ gìa đã được Chúa Thánh Linh cảm hứng

rằng mình sẽ thấy được chính Con ĐCT - vị cứu tinh cho trần thế… trước khi qua đời


> Trong lúc Mari & Giôsép đem Chúa Giê-su, có lẽ lúc này đã được 6 tuần lễ, đến đền thờ để làm trọn ~nghi lễ tinh sạch theo luật pháp của Môise… thì Simêôn đến ẵm bé Giê-su vào lòng và lớn tiếng ngợi khen ĐCT

Là Đấng mà ông đã trông đợi lâu ngày…


> Động từ “trông đợi” trong câu 25… nói đến 1 trạng thái luôn tỉnh thức, kiên nhẫn, và chăm chú

để sẵn sàng tiếp đón 1 nhân vật quan trọng nào đó…# Giống như trong các nghi lễ cưới đón dâu… mà họ nhà trai nóng lòng trông ngóng, chuẩn bị để đón họ nhà gái đến… và khi thấy ~chiếc xe hơi của họ nhà gái xuất hiện ở từ đầu đường… thì ai nấy vui mừng la lên “They are here!” để tưng bừng sửa soạn tiếp đón cô dâu…
> Simêôn trông ngóng gì? Kinh Thánh trong c. 25 cho biết người trông đợi sự yên ủi (dịch ra tiếng Anh là chữ “comfort”)

> Sự yên ủi gì đây? Sự yên ủi đã được hứa trong ~lời tiên tri trong Cựu Ước, mà Simêôn là 1 người công bình đạo đức đã biết và đang chờ đợi… về Đấng sẽ đến giải thoát cứu vớt họ ra khỏi ~ách nặng… và 1 trong ~ách nặng đó chính là sự đô hộ của vị vua Lamã tàn ác Hêrốt… trên người Do Thái lúc đó…


# Ai là ~người Việt-nam di dân, nhất là ~người bị máng lại sau năm 1975… có lẽ hiểu rõ ách đô hộ của cộng sản là thể nào… và tấm lòng muốn được thoát khỏi gánh nặng này, mà được đoàn tụ với gia đình ở ~nước tự do khác… thì chắc cũng cảm thông được phần nào sự trông mong/chờ đợi của Simêôn…
# Ngày hôm nay, c/ta sống không đang bị đô hộ bởi ai hết… nhưng có lẽ tâm trạng của nhiều người đang bị mất nhà cửa, bị mất job… thì chắc cũng đang mong mỏi trông ngóng sẽ có 1 người tài năng nào đó… có thể phục hồi lại nền kinh tế thương mại của nước Mỹ… hầu cho cuộc sống được trở lại bình thường và sung túc chăng?

# Ngày nay có biết bao nhiêu ~công ti kỹ nghệ lớn ở Hoakỳ đang ở trong tình trạng sắp sửa bị phá sản… họ đang trông mong được sự “bail out” của chính phủ để có tài chánh phục hồi lại ngân sách lại hãng mình…

# Có lẽ c/ta là ~người công dân nước Mỹ cũng đang chờ đợi một chính quyền thật công chánh… mà không còn ~vụ tham nhũng hối lộ xẩy ra nữa… như sự kiện xẩy ra qua việc ông thống đốc Rod Blagojevich của tiểu bang Illinois đã “đi đêm” muốn bán chỗ đứng của Thượng nghị sĩ Obama bằng 1 giá trên 100,000$?

# Nói gần hơn nữa là ~người Việt sống ở tiểu bang Louisiana, chắc c/ta cũng đang mong mỏi anh Cao Ánh mà vừa thắng ông William Jefferson ở News Orleans với chức vụ “House of representative”… sẽ có tài năng để phục hồi lại tình trạng kinh tế suy kém của miền Nam tiểu bang LA ở đây, cùng với ~nan đề đạo đức đang bị suy đồi… dẫn đến biết bao nhiêu là ~tội ác…


> C/ta đang trông mong và chờ đợi ~nhân vật có tài năng để giải cứu c/ta khỏi ~gánh nặng trong cuộc sống… đem lại 1 đời sống an lành và đầy đủ… cũng như ngày xưa ông cụ Simêôn chờ đời 1 Đấng… có thể giải cứu họ khỏi ách đô hộ của người Lamã và yên ủi dân mình

> Nay Đấng đó đang nằm trong vòng tay của Simêôn… vì thời điểm đã đến

và Simêôn đang chứng kiến ngay trước mắt mình…
> Cũng như Giáng Sinh đem đến niềm vui cho nhân loại… thì khi Simêôn nhìn thấy được Chúa Giáng Sinh

… lòng ông vui mừng, không tả siết được mà lớn tiếng ngợi khen ĐCT…

> Simêôn vui mừng đến nỗi ông nói với Chúa… ông thỏa nguyện rồi… vì đã thấy Đấng Cứu Thế - sự cứu rỗi của ĐCT… và bây giờ ông sẵn sàng bước qua cuộc đời này bình an…
2) Nhân vật thứ hai là bà tiên tri Anne… 1 bà goả phụ… đã được 84 tuổi

> Sau khi chồng chết, bà sống trong đền thờ lo việc kiêng ăn và cầu nguyện…

> Anne cũng giống như Simêôn chờ đợi gì?

> c. 38 cho thấy Anne chờ đợi sự giải cứu của thành Giêrusalem dân tộc mình…

… và con trẻ trước mắt mình chính là Đấng Cứu Tinh ấy… đã sanh ra đời!
> Chữ “giải cứu” đây mang ý nghĩa của sự giải thoát từ 1 tình trạng bi đát đến chỗ bình an… như ngày xưa trong sự kiện lễ “Vượt Qua”… khi ĐCT sai Môise đến giải cứu dân tộc Ngài ra khỏi ách nô lệ của người Êdíptô mà đi vào đất hứa - đất Canaan

> Giải cứu họ từ ách nô lệ… đến sự tự do và trở nên 1 dân thuộc riêng của ĐCT…


> Chữ giải cứu này còn mang ý nghĩa của chữ “redemption” nghĩa là sự tha thứ chuộc tội lỗi cho dân sự của mình… y như khi Chúa Giê-su sanh ra đời thì được thiên sứ báo cho Giôsép biết trong Mathiơ 1:21 – “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.)

III. Chúa Giê-su Đáp Ứng

> Chúa Giê-su là Vị Cứu Tinh mà 2 người đang mong chờ… và nay họ đã gặp được Ngài…

> Simêôn và Anne trông ngóng Ngài… vì Chúa Giê-su là Đấng có quyền năng sẽ đáp ứng được ~mong ước của mình… đó là sự giải cứu khỏi ách của người Lamã và tha tội cho dân họ…
> Họ chờ đợi trông ngóng con trẻ Giê-su… vì chính Ngài sẽ đem lại sự bình an cho cuộc sống… giữa người với người… và giữa người với ĐCT… y như danh xưng của Ngài đã 1 lần được nói đến và có chép trong sách Êsai 9:5-6a - (For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever.) “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời.”

> Con trẻ Giê-su này sẽ là Đấng có quyền năng để lập 1 vương quốc chánh trực công bình trọn vẹn… không còn ~tội ác, tham nhũng, hối lộ… và đem đến sự bình an đời đời


> Simêôn và Anne không chờ đợi ~món quà Giáng Sinh vật chất

… nhưng chính mòn quà của ĐCT hứa ban cho

> Chính Chúa Giê-su là món quà đến từ ĐCT… mà có thể cất đi mọi gánh nặng của con người, kể cả phần linh hồn… và sẽ làm c/ta được thỏa nguyện… cho đến đời đời

> Ý nghĩa của Giáng Sinh… chính là món qùa quí giá nhất của ĐCT đã ban cho nhân loại

Đó là Con Ngài đến thế gian để đem sự bình an cho nhân laọi… vì được hoà thuận lại với ĐCT…
1) Thứ nhất, đây là 1 món quà mà “fits everyone” – làm vừa lòng, đáp ứng nhu cầu cần thiết nhất của tất cả mọi người, trong mọi thế hệ - món qùa đó chính là 1 vị Cứu Tinh sẽ sanh ra đời cứu chuộc nhân loại ra khỏi sự lầm than của tội lỗi
> Món qùa này “fits all”… là vì ai trong c/ta đã sanh ra đời đều cần đến món quà này hết… bởi vì mỗi người c/ta đã 1 lần sanh ra từ dòng dõi của ~kẻ tội nhân đầu tiên… đó là Ađam và Êva

# Mỗi người c/ta ai sanh ra đời cũng là ~kẻ mắc nợ… và món nợ c/ta có không ai tự trả được

> Vì lý do đó, ai trong c/ta sanh ra đời cũng cần 1 Đấng Cứu Thế cho mình…

> Đấng duy nhất ấy chính là Cứu Chúa Giê-su… từ trời giáng thế cứu chuộc nhân loại…

Và trả sạch mọi tội lỗi của cả nhân loại

2) Đặc điểm thứ hai của món qùa Giáng Sinh ĐCT ban cho nhân loại… đó là không phải bởi vì mỗi người c/ta cần mà thôi… nhưng món quà Giáng Sinh còn có gía trị đời đời


> Qùa nào c/ta mua biếu nhau ở trên đời này… rồi cũng đến lúc bị hư hỏng, lỗi thời… và rồi 1 ngày phải dục vô thùng rác, hay để trên edict – phòng trên trần nhà…

> Có nhiều món quà con em c/ta chỉ chơi vài tiếng đồng hồ trong ngày Giáng Sinh… là đã bị hư hỏng rồi

… hay vài năm là qúa tuổi của nó, phải bỏ ~món đồ chơi này trong kho hay cho người khác

> Có món quà nào trên đời này có gía trị đời đời không?

> Nhưng món quà Giáng Sinh ĐCT ban cho thì có gía trị vĩnh cửu – vì không chỉ lệ thuộc ở đời này mà thôi, hay giới hạn của thời gian hoặc không gian… nhưng chính là sự sống vui thỏa đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT…
> Giáng Sinh đến… nhắc thế giới về món qùa vô gía mà ĐCT ban cho nhân loại

đó chính là Cứu Chúa Giê-su Christ – Con Ngài đã giáng trần làm Người

> Món quà này không gói gém bởi ~miếng giấy đủ màu rực rỡ, và thắt với ~cái nơ đỏ đẹp

nhưng gói gém trong máng cỏ chuồn chiên…

> Món quà Giáng Sinh chính là hài nhi Chúa Cứu Thế Giê-su nằm trong máng cỏ… để 1 ngày lớn lên

đã 1 lần chịu chết trên cây TTG chuộc tội thay thế cho nhân loại, và cứu loài người… trở về với ĐCT


> Tóm tắt ý nghĩa thật của Giáng Sinh không phải là ông già Nôen, cũng không phải là ~quà cáp đắt tiền

… nhưng là 1 niềm vui vì Chúa ban cho c/ta 1 món quà

> Món quà vô giá đó chính là Con Trời đã được sai đến để giải cứu c/ta ra khỏi ách của tội lỗi

Và ban cho c/ta 1 lối thoát… để trở với chính Ngài và hưởng sự sống đời đời trong nước thiên đàng

> Thật đúng như người ta vẫn thường có câu: “Jesus is the reason of the season” là vậy!

IV. Cảm Hoá bởi ĐTL

> Biết được ý nghĩa thật của Giáng Sinh như vậy… bây giờ c/ta nên đón Giáng Sinh như thế nào?

> Vài điều c/ta có thể bắt chước Simêôn và Anne…
1) Vui mừng trong sự thờ phượng Chúa… tìm kiếm Chúa trong Giáng Sinh năm nay

> Đừng để ~bận rộn, lo lắng trong đời này… làm c/ta đánh mất đi ý nghĩa Giáng Sinh…# 1 Cuộn phim nổi tiếng trong 1 mùa Christmas, về 1 tên quái dị

... tên là "Grinch", hắn mặc đồ màu xanh, mặt mày rất xấu xí

> Grinch rất ghét Christmas... nên hắn đi khắp nơi phá hoại và mục đích của nó là cướp lấy đi niềm vui giáng sinh của nhiều người…

> Khi suy nghĩ đến cuộn phim này, tôi cũng thấy có 1 tên cướp, gọi là satan... nó cũng đang đi rình mò... và cướp lấy đi ý nghĩa Giáng Sinh... trong lòng của chính ~con cái Chúa… qua ~sự bận rộn, mua sắm, mời mọc, vui chơi của Giáng Sinh mà thôi


# Có 1 lần tôi đi làm… nhưng lại không biết đó là 1 ngày nghỉ được trả lương

> Rất ngạc nhiên tại sao không có ai đến sở làm… spoil the dayoff – đánh mất 1 ngày được nghỉ

quá bận rộn… không trông mong 1 ngày nghỉ đã cho sẵn


> Tinh thần hân hỉ trông nghóng được thờ phượng Chúa… chờ đợi đón Chúa của Giáng Sinh…
2) Lòng c/ta phải mong được cảm hóa của ĐTL

> Vì ĐTL cảm hóa Simêôn… nên ông mới vào đền thờ, thấy và bồng ẵm được Con Trời trên tay mình

> Vì ĐTL cảm hóa nên Anne đã nhận thức ra con trẻ giáng trần là Đấng sẽ giải cứu, chuộc tội cho nhân loại
> ~Ai được ĐTL cảm hóa… sẽ không bao giờ ở trong trạng thái thụ động… nhưng họ sẽ vâng lời Chúa

Đi ra tác động Tin vui mừng Giáng Sinh cho mọi người

# c. 38 chép Anne đã làm gì? Bà “nói chuyện về con trẻ với mọi người

… ~điều tên tri lạ lùng mà Đấng ấy sanh ra đời sẽ làm


a) Khi ĐTL hiện ra và cảm hóa Mari về sự sanh ra đời của Con Trời trong lòng mình… thì Mari đã làm gì?

> Luca 1:38 - ("I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her.) “Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”


b) Khi ĐTL cảm hóa Giôsép về sự sanh đẻ đồng trinh của Mari… thì Giôsép đã làm gì?

> Mathiơ 1:20-25 - (But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel"—which means, "God with us." When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.) “Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.”

c) Khi các mục đồng được thiên sứ hiện ra báo tin mừng… và được ĐTL cảm động… thì họ đã làm gì?

> Luca 2:15-20 - (When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.) “Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.”


d) Các thầy thông thái ở Phương Đông được ĐTL cảm động đi tìm ai?

> Mathiơ 2:1-2 - (After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star in the east[b] and have come to worship him.") “Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.”


> Nếu c/ta được ĐTL cảm hóa trong mùa Giáng Sinh năm nay… thì c/ta sẽ làm gì?

> C/ta có muốn được sự cảm hóa của ĐTL trong mùa giáng Sinh năm nay không?

để kinh nghiệm sự vui mừng không siết tả… và đi ra nói cho mọi người về Tin Mừng của Giáng Sinh?

-------------------

> ACE có muốn hưởng 1 mùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa không?

> ACE sẽ không bao giờ kinh nghiệm được điều này

… cho đến khi c/ta trông mong tìm kiếm được Chúa của Giáng Sinh

> Nhưng c/ta không thể gặp Ngài được... cho đến khi lòng c/ta có chỗ cho Chúa


> Mong lòng của mỗi c/ta cũng giống như Simêôn và Anne… có sự trông ngóng chờ đợi… tìm kiếm Chúa

> Đang muốn được sự cảm hóa của ĐTL, và sẵn sàng đi ra nói cho mọi người hiểu về câu chuyện giáng sinh của Con ĐCT… đã đến giải cứu nhân loại ra khỏi chốn lầm than… và dẫn đưa nhân thế trở lại cùng ĐCT…

… vậy hãy đi và “nói câu chuyện về Cứu Chúa Giê-su cho mọi người biết…”
------------ Lời Mời Gọi

> Khi nói đến Giáng Sinh… phải nói đến qùa cáp, vì qùa cáp bày tỏ/biểu lộ tấm lòng yêu thương/cảm mến của c/ta đối với ~người thân yêu của mình

> Ai nấy, nhất là ~trẻ em, đang chờ đợi cả năm cho Giáng Sinh

xem coi cha mẹ hay ông bà sẽ cho mình món quà gì đây? Có vừa ý không?

# Xem gương mặt của ~người chờ đợi nhiều ngày… cho đến sáng ngày Christmas dậy thật sớm, mở quà

thì vui mừng biết mấy, 1 niềm vui không thể diễn tả được…

> Cái thú vị nhất của Giáng Sinh… có lẽ là sự chờ đợi và chuẩn bị cho nó chăng?

nhất là khi c/ta mỗi người chờ đợi xem mình sẽ nhận được ~món quà nào… từ ~người thân yêu?


> Bạn đang tìm kiếm gì trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay? Bạn đang mong nhận được món quà gì?

# Câu hỏi thường được hỏi sau Giáng Sinh đó là “Anh chị đã nhận được quà Giáng Sinh gì trong năm nay?”

> Ý nghĩa thật của Giáng Sinh không phải là việc c/ta mua quà biếu cho nhau

Nhưng là nhận món quà của ĐCT đã sẵn ban cho… chính là Con Ngài…

> Ngài đến để ban cho c/ta 1 lối thoát của sự chết…

> Ngài đến đem cho c/ta sự trông cậy của sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đời sau


> Ngài muốn ban cho bạn 1 món qùa, không đòi gía, không điều kiện... cho bất cứ ai muốn

> Ngay hôm nay, bạn chỉ cần lấy đức tin, sự hiểu biết đơn sơ của mình: miệng xưng ra, lòng tin nhận Con Trời là Cứu Chúa Giê-xu... thì bạn sẽ được cứu và có quyền phép trở nên làm con cái của ĐCT....


> Có "người nào" muốn không? Sẽ giúp đỡ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu sáng nay?

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-su nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}

-------------------Waiting for the Christmas Gift (Luke 2:22-38)

What Christmas gift are you waiting for? More than 2,000 years ago, there were two people who waited for the first Christmas gift from God. Their names were Simeon and Anna. Simeon waited for the salvation that has been promised from God long time ago. He saw this promised salvation in the baby Jesus and was completely joyful. Simeon was so content to the point that he was ready to die. Anna waited for the redemption of Jerusalem just as God had once redempted her people from the slavery in Egypt. But the word redemption had more meaning than just a rescue from the physical slavery; it includes the forgiveness of sins. Anne saw the baby Jesus as the promised One Who came save her people from their sins. Simeon and Anne waited for Jesus because He is the only One Who can fulfill their wishes and has the power to establish a righteous government with peace. What can we learn from Simeon and Anne? 1) Put on the joyful spirit of seeking to worship the Lord Jesus this Christmas, and 2) To be filled with the Holy Spirit and share the story of the Savior to all of those who are looking for the eternal hope. So, will you receive the gift - the perfect “one gift fits all?” Invite the Savior Jesus into your life today and be blessed this Christmas!: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương