Tr­êng ®¹i häc vinhtải về 1.35 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

DX:015783 – 015784

MV:021076 – 021077

109. Tuyển tập Hồ Chí Minh: T.3: 1954 - 1969 / Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Chính trị Quốc gia , 2002. - 748 tr. ; 22 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tuyển tập

ĐKCB: DC:018264 – 018265

DX:015785 – 015786

MV:021078 – 021079

110. Tư tưởng dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia , 1995. - 316 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐKCB: DC:004751 - 004755

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Truyền thống dân tộc và nhân loại / Vũ Khiêu. - H.: Khoa học Xã hội , 1993. - 283 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐKCB: DC:004057 – 004061

111. Tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số nội dung cơ bản / Nguyễn Bá Linh. - H.: Chính trị Quốc gia , 1994. - 183 tr. ; 19 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐKCB: DC:006584 – 006585

112. Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sách dùng cho sinh viên ngành giáo dục Chính trị / Thái Bình Dương. - Nghệ An: Đại học Vinh , 1998. - 66 tr. ; 27 cm.. -( Tủ sách trường ĐHSP Vinh).Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐKCB: DC:006274 – 006278

MV.002580 – 002599

113. Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam / Lê Mậu Hãn, Bùi Đình Phong, Mạch Quang Thắng. - Nghệ An: Nghệ An , 2000. - 307 tr. ; 20 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: DX:028898 – 028900

DV:008056 – 008057

114. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường Cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia , 2000. - 420 tr. ; 22 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

ĐKCB: DC:002913 - 002916

DV:002990 – 002991

MV:012879 - 012883

115. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc / Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Lao Động , 2001. - 159 tr. ; 19 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: DC:002902 – 002906

DV:007726 – 007730

MV:012856 – 012874

116. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. - H.: Chính trị Quốc gia , 2004. - 367 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: DC:018330 – 018334

DX:015825 – 015831

MV:021234 – 021241

117. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền / Trần Đình Huỳnh, Ngô Kim ngân. - H.: Nxb. Hà Nội , 2004. - 256 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

ĐKCB: DC:018248 – 018250

DX:015853 – 015855

MV:021230 – 021233

118. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Sách kỷ niệm 20 năm tạp chí Lịch sử Đảng ( 1983-2003 ). - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 495 tr. ; 22 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: DC:008595

119. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại: Một số nội dung cơ bản / Đỗ Đức Hinh. - H.: Chính trị Quốc gia , 2007. - 82 tr. ; 12 x 20,5 cm. vie. - 335.4346Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao

ĐKCB: DV:001339

120. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc con đường dẫn đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / Nguyễn Bá Linh. - H.: Chính trị Quốc gia , 2004. - 344 tr. ; 20 cm. vie. - 335.5Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: MV:059414

121. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam / Phạm Hồng Chương. - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 329 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

ĐKCB: DC:018174 – 018178

DX:015021 – 015025

MV:020965 – 020974

122. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao / Vũ Dương Huân. - H.: Thanh Niên , 2005. - 240 tr. ; 19 cm.. - 335.512Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao

ĐKCB: DC:026454 – 026456

DX:018679 – 018681

MV:059583 – 059586

123. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền / Lê Văn Lý, Mạnh Quang Thắng, Đặng Đình Phú,... . - H.: Chính trị Quốc gia , 2002. - 272 tr. ; 19 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

ĐKCB: DC:008597; 018223 – 018227

DX:015864 – 015870

MV:021207 – 021214

124. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên trong cách mạng Việt Nam / Trần Quy Nhơn. - In lần thứ 2. - H.: Thanh Niên , 2004. - 215 tr. ; 19 cm.. - 335.5Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

ĐKCB: DC:018258 – 018259

DX:015812 – 015813

DV:003140; 004452

MV:021216 – 021218

125. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. - H.: Nxb. Hà Nội , 2003. - 306 tr. ; 19 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá

ĐKCB: DC:008601

126. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá Đảng / Chủ biên: Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia , 2007. - 226 tr. ; 21 cm. vie. - 335.434 6Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá

ĐKCB: DX:028901 – 028903

DV:008065 – 008066

127. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hoá mới ở Việt Nam / Đỗ Huy. - H.: Khoa học Xã hội , 2000. - 244 tr. ; 20 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá

ĐKCB: DC:008113; 002951 – 002954

DX:015936

MV:014162 – 014165

128. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên. - H.: Chính trị Quốc gia , 2002. - 350 tr. ; 19 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoại giao

ĐKCB: DC:008603; 018350 – 018352

DX:015787 – 015789

MV:021226 – 021229

129. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh: Với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay / Chủ biên: Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia , 2008. - 286 tr. ; 21 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục

ĐKCB: DV: 008060 – 008062

130. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh / Hoàng Minh Thảo. - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 142 tr. ; 13 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự

ĐKCB: DC:008602

131. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh / Lê Hữu Nghĩa. - In lần thứ 2. - H.: Lao Động , 2000. - 214 tr. ; 19 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Triết học

ĐKCB: DC:002857 - 002861

MV:013158

132. Trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ. - H.: Văn Học , 2007. - 995 tr. ; 14,5 x 20,5 cm. vieTừ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐKCB: DV:002763

133. Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ. - H.: Văn Học , 2003. - 641 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá

ĐKCB: DC:018347

DX:015859 – 015860

MV:021257 – 021258

134. Về chính sách xã hội / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia , 1995. - 212 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính sách

ĐKCB: DC:004902 – 004906

135. Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia , 2004. - 404 tr. ; 20 cm. Vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội

ĐKCB: DC:021635 – 021637

DX:017713 – 017715

MV:052785 - 052787

136. Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh / Thành Duy. - Hà Nội: Khoa Học Xã Hội , 2008. - 335 tr. ; 21 cm. vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân văn

ĐKCB: DX:028891 – 028895

DV:008090 – 008092

137. Về công tác dân tộc / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 239 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: DC:018111; 018113

DX:015032 – 015034

MV:021959 – 021961

DV.004453 - 004454

138. Về công tác tôn giáo / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 142 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tôn giáo

ĐKCB: DC:018117 – 018119

DX:015026 – 015028

MV:021962 – 021966

139. Về đạo đức cách mạng / Hồ Chí Minh. - H.: Sự Thật , 1976. - 159 tr. ; 19 cm.. - 335.501Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng

ĐKCB: MV:014379 – 014383

140. Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 274 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc

ĐKCB: DC:018114 – 018116

DX:015029 – 015031

MV:021080 – 021083

141. Về phong trào thi đua yêu nước / Hồ Chí Minh. - H.: Xây Dựng , 2003. - 409 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐKCB: DC:018252

DX:015857 – 015858

MV:021253 – 021254

142. Về tài nguyên đất đai và phát triển nông nghiệp, nông thôn / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia , 2003. - 224 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nông nghiệp

ĐKCB: DC:018100 – 018102

DX:015038 – 015040

MV:021084 – 021087

143. Về văn hoá và văn nghệ / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, ... . - In lần thứ 4. - H.: Văn Hoá , 1976. - 517 tr. ; 19 cm.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Văn nghệ

ĐKCB: MV.014461

144. Về văn hoá văn nghệ / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, .... - H.: Văn hoá , 1972. - 473 tr. ; 19 cm.. -( Sách tặng của thầy giáo Ngô Xuân Anh) vie.Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Văn nghệ

ĐKCB: DX.020823

145. Về vấn đề giáo dục / Hồ Chí Minh. - H.: Giáo Dục , 1977. - 174 tr. ; 19 cm.. - 370Từ khoá: Giáo dục chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục

ĐKCB: MV.017434 0 – 017435

III. KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1. American foreign policy: The dynamics of choice in the 21st century / Bruce W. Jentleson.. - USA.: Norton & Company , 2000. - 405 p. ; 19 cm., 0-393-97478-2 eng. - 327.73/ J 151a/ 00

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: MN.000195
2. Bản thảo kinh tế triết học năm 1844 / C. Mác.. - H.: Sự Thật , 1962. - 220 tr. ; 19 cm.. - 335.4/ M 113b/ 62

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: MV.014397 - 98
3. Các tác phẩm của Lê-nin về kinh tế chính trị / Ng.d. Trần Hưng.. - H.: Nxb. Tuyên Huấn , 1988. - 225 tr. ; 19 cm.. - 335.402/ C 112/ 88

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.006916 – 19
4. Giới thiệu tác phẩm của V.I. Lênin: Hai sách lược của Đảng dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ.. - H.: Sự thật , 1979. - 60 tr. ; 19 cm.. - 335.402/ GI 321/ 79

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.003553 – 56; DC.003565
5. Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin.. - H.: Chính trị Quốc gia , 1999. - 687 tr. ; 20 cm.. - 335.412 071/ GI 119/ 99

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.005906 - 10

DX.000395 - 414

MV.012900 - 63
6. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Sách dùng cho khối nghành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường Đại học, Cao đẳng.. - H.: Chính trị Quốc gia , 2002. - 509 tr. ; 20 cm.. - 335.412 071/ GI 119/ 02

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.010363 - 67

DV.004635

DX.005717 - 31
7. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin: Sách dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng.. - H.: Chính trị Quốc gia , 2002. - 324 tr. ; 20 cm.. - 335.412 071/ GI 119/ 02

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.009580 - 84

DX.005732 - 51
8. Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin.. - H.: Chính trị Quốc gia , 2002. - 678 tr. ; 20 cm.. - 335.412 071/ GI 119/ 02

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.008599
9. Giới thiệu tác phẩm kinh điển kinh tế I / Phan Văn Tu, Lê Thị Bông.. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2004. - 40 tr. ; 27 cm.. -( Tủ sách Trường Đại học Vinh). - 335.402 071/ PT 391gi/ 04

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.020574 - 78

DX.016902 - 21

MV.049547 - 619
10. Giới thiệu tác phẩm kinh điển kinh tế I / Phan Văn Tu, Lê Thị Bông. - Nghệ An: Đại học Vinh , 2003. - 71 tr. ; 27 cm. Vie. - 335.402 071/ PT 391gi/ 03

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DV.009720
11. Hỏi đáp về kinh tế chính trị Mác-Lênin: T.1: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa / R. M. A-lếch-xan-đrô-vích, R. M. A-rô-nô-vích.. - H.: Nxb. Tuyên Huấn , 1989. - 235 tr. ; 19 cm. vie. - 335.412/ A 366(1)h/ 89

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.010685 - 88
12. Hỏi đáp về kinh tế chính trị Mác - Lê-nin: T.2A: Chủ nghĩa xã hội.. - H.: Nxb. Sách giáo khoa Mác - Lê-nin , 1987. - 106 tr. ; 19 cm.. - 335.412/ H 295(2a)/ 87

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.003676 – 80

DX.000475 – 86
13. Hỏi đáp môn Kinh tế chính trị Mác Lênin / An Như Hải chủ biên. - Hà Nội: Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2008. - 143 tr. ; 19 cm. vie

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DV.008902 - 03
14. Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin.. - H.: Nxb. Tư tưởng - Văn hoá , 1991. - 102 tr. ; 19 cm.. - 335.412/ H 429/ 91

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.004082 - 86

DV.003448 , DV.004078

DX.000600 - 03
15. Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin: Chủ nghĩa xã hội: Tài liệu dùng cho sinh viên, học sinh các trường đại học và cao đẳng.. - H.: Nxb. Tuyên Huấn , 1989. - 267 tr. ; 19 cm.. - 335.412 071/ K 274/ 89 DC.004067 - 71

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DX.000604 - 06
16. Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Sách dùng chung cho các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. / B.s. Phan Thanh Phố.. - H.: Nxb. Hà Nội , 1992. - 232 tr. ; 19 cm. vie. - 335.412 071/ K 274/ 92

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.003730 – 34

MV.013301 – 19

DX.000222 – 42
17. Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Sách dùng chung cho các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. / B.s. Phan Thanh Phố.. - H.: Nxb. Hà Nội , 1991. - 179 tr. ; 19 cm. vie. - 335.412 071/ K 274/ 91

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: MV.013282 - 300
18. Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Sách dùng chung cho các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. / B.s. Phan Thanh Phố.. - H.: Nxb. Hà Nội , 1994. - 320 tr. ; 19 cm. vie. - 335.412 071/ K 274/ 94

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DV.007720 - 21

MV.013320 - 34
19. Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa: Chương trình trung cấp.. - H.: [K.nxb.] , 1977. - 469 tr. ; 19 cm.. - 335.412/ K 274/ 77

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: MV.014097 , MV.014475
20. Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Trần Thị Lan Hương. - H.: Lao động xã hội , 2008. - 235 tr. ; 21 cm vie. - 335.412/ TH 957k/ 08

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DV.005439 - 48

DX.029132 - 41
21. Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa: Chương trình cao cấp.. - H.: Sách giáo khoa Mác-Lênin , 1977. - 560 tr. ; 19 cm.. - 335.412/ K 274/ 77

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: MV.014313 , MV.014314
22. Lịch sử các học thuyết kinh tế / Ngô Văn Lương, Vũ Xuân Lai.. - In lần 3. - H.: Chính trị Quốc gia , 2004. - 311 tr. ; 19 cm. Vie. - 330.09/ NL429l/ 04

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.021554 - 58

DX.017692 - 703

MV.052888 - 97
23. Lịch sử tư tưởng kinh tế: 141 câu hỏi và trả lời / Phạm Văn Chiến.. - H.: Đại học Quốc gia , 2003. - 172 tr. ; 20 cm. Vie. - 330.09/ PC 153l/ 03

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.021544 - 48

DX.017659 - 70

MV.052977 - 89
24. Sơ đồ kinh tế chính trị Mác - Lênin: T.2: Chủ nghĩa xã hội - giai đoạn đầu của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.. - H.: Nxb. Sách giáo khoa Mác - Lênin , 1987. - 48 tr. ; 27 cm.. - 335.412/ S 319(2)/ 87

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.006349 - 53

DX.000870 - 71

MV.014525 - 43
25. Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác-LêNin: (Dưới dạng hỏi & đáp) / Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn.. - H.: Nxb. Lí luận chính trị , 2004. - 176 tr. ; 20 cm. Vie. - 335.412 071/ VP 192t/ 04

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: DC.025638 – 47

DX.018219 – 28

DV.007722 – 25

MV.058368 – 73
26. Политическая экономия: Капиталистический способ производства. - 4-е. - Москва: Мысль , 1977. - 414 с. ; 21 cm. rus - 330.12/ П 7691(4)/ 77

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Kinh tế chính trị

ĐKCB: MN.017007


IV. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI:
1. An essay on the principle of population: Text sources and background criticism / Thomas Robert Malthus.. - USA.: Norton & Company , 1976. - 259 p. ; 19 cm., 0-393-09202-X eng. - 301.32/ M 261e/ 76

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: MN.000183
2. Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết / Nguyễn Đức Bình.. - H.: Chính trị Quốc gia , 1994. - 108 tr. ; 20 cm. vie. - 335.5/ NB 274b/ 94

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.004545 - 49

DX.000860 - 64
3. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam: T.1 : Tác phẩm chọn lọc / Trường Chinh.. - H.: Sự Thật , 1975. - 426 tr. ; 19 cm.. - 335.527/ TC 157(1)c/ 75

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.010486 - 90

DV.007740 - 43

MV.014200 - 12
4. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam: T.2 : Tác phẩm chọn lọc / Trường Chinh.. - H.: Sự Thật , 1975. - 574 tr. ; 19 cm.. - 335.527/ TC 157(2)c/ 75

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DX.019566 - 68
5. Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Khủng hoảng, đổi mới và xu hướng phát triển / Hoàng Chí Bảo.. - H.: Chính trị Quốc gia , 1993. - 119 tr. ; 19 cm.. - 335.423/ HB 119c/ 93

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.006449 - 51
6. Chủ nghĩa xã hội khoa học: Sách dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. / B.s. Phạm Văn Thái.. - H.: Nxb. Hà Nội , 1992. - 171 tr. ; 19 cm.. - 335.423 071/ C 174/ 92

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.004077 - 81

DX.000529 - 48

MV.013423 - 48
7. Chủ nghĩa xã hội khoa học: Sách dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. / B.s. Phạm Văn Thái.. - H.: Nxb. Hà Nội , 1991. - 151 tr. ; 19 cm.. - 335.423 071/ C174/ 91

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: MV.013389 - 422
8. Chủ nghĩa xã hội khoa học: Trích tác phẩm kinh điển: Chương trình trung cấp.. - H.: Nxb. Mác-Lênin , 1977. - 583 tr. ; 19 cm.. - 335.423/ C 174/ 77

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DV.004465

MV.013449 - 58
9. Cơ sở quản lí khoa học nền sản xuất nông nghiệp xã hội chủ nghĩa / G.M .Lôza.. - H.: Nông Nghiệp , 1978. - 623 tr. ; 20 cm.. - 338.1/ L 925c/ 78

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: MV.016106 - 07
10. Dialectics of nature / F. Engels.. - M.: Progress Publishers , 1972. - H.: Đại học Quốc gia , 200. - 403 c. ; 19 cm. rusrus. - 335.402/ E 157d/ 72/ 0

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: MN.000791
11. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới.. - In lần thứ 3. - H.: Sự Thật , 1975. - 194 tr. ; 20 cm.. - 335.5/ LD 393d/ 75

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: MV.012844 - 54
12. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội: T.2 / Đỗ Mười.. - H.: Sự Thật , 1993. - 227 tr. ; 19 cm.. - 335.525/ ĐM 426(2)đ/ 93

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.004002 - 06
13. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội: T.4 / Đỗ Mười.. - H.: Chính trị Quốc gia , 1995. - 218 tr. ; 19 cm.. - 335.525/ ĐM 426(4)đ/ 95

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.004670 - 74
14. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội: T.5 / Đỗ Mười.. - H.: Chính trị Quốc gia , 1996. - 452 tr. ; 19 cm.. - 335.525/ ĐM 426(5)đ/ 96

Từ khoá: Giáo dục chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

ĐKCB: DC.004861 - 65


: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương