TRƯỜng đẠi học nha trangtải về 53.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích53.16 Kb.
#22361

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

_____________________________________________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

Tên học phần: QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Community - Based Fisheries Management)

Mã số: FT505

Thời lượng: 3(3-0)

Loại: chuyên ngành, bắt buộc

Học phần tiên quyết: không

Bộ môn quản lý: Công nghệ Khai thác thủy sản
2. Mô tả

Kiến thức tổng quan về quản lý nghề cá trên thế giới và ở Việt Nam. Kiến thức về đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng đối với nghề cá quy mô nhỏ. Các mô hình tổ chức cộng đồng của một số nước trên thế giới. Các mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ở Việt Nam.


3. Mục tiêu

Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

1. Phân tích được lợi ích của mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng để từ đó hướng đến việc hạn chế tiếp cận mở nguồn lợi thủy sản của nghề cá nhân dân.

2. Nâng cao năng lực xây dựng thể chế, chính sách quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản ở cấp địa phương và cấp quốc gia phù hợp với thực tế sản xuất nghề cá.


4. Nội dung

TT

Chủ đề


Số tiết

LT

TH

1

1.1


1.2

1.3


1.4
1.5

1.6Tổng quan nghề cá thế giới

Tình hình quản lý nghề cá trên thế giới

Quản lý nghề cá ở các nước Đông Á và Đông Nam Á

Các biện pháp quản lý nghề cá

Các bài học kinh nghiệm của các nước trong tổ chức xây dựng và thực thi chiến lược khai thác hải sản

Vai trò của hợp tác xã kiểu mới trong quản lý nghề cá

Đánh giá hệ thống quan điểm của các chiến lược, chính sách và kế hoạch/chương trình khai thác hải sản các nước


6

0

2

2.1


2.2

2.3


2.4

2.5
2.6

2.7

2.8


Tình hình quản lý nghề cá ở Việt Nam

Tổng quan tình hình quản lý nghề cá

Biến động của số lượng tàu thuyền khai thác hải sản

Khả năng hoạt động của tàu cá Việt Nam

Sản lượng khai thác hải sản

Các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nghề cá và trong khai thác thủy sản

Phân chia tuyến biển và phân cấp quản lý ở Việt Nam

Chiến lược quản lý nghề cá biển trong thời gian tới

Cộng đồng ngư dân và hướng quản lý vùng biển ven bờ


5

0

3

3.1


3.2

3.3


3.4

3.5


3.6

3.7
3.8


3.9
3.10
3.11

Đồng quản lý nghề cá

Các khái niệm dùng trong đồng quản lý nghề cá

Phạm vi đồng quản lý

Vai trò của các bên liên quan trong đồng quản lý

Thể chế đồng quản lý

Thể chế trong nghiên cứu đồng quản lý nghề cá

Đồng quản lý và sở hữu chung

Chính sách quốc gia về đồng quản lý đối với nghề cá quy mô nhỏ.

Quy định kiểm soát đầu vào (đăng ký, cấp giấy phép hoặc cấp quyền sử dụng) đối với việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Nhóm hưởng lợi của đồng quản lý trong hệ thống kiểm soát đầu vào.

Quan hệ giữa nghề cá quy mô nhỏ và các tiểu ngành khác trong nền kinh tế quốc dân và kinh tế địa phương

Ưu nhược điểm của đồng quản lý6

0

4

4.1


4.2

4.3


4.4

4.5


4.6

4.7


4.8

Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng

Khái niệm quản lý dựa vào cộng đồng

Quản lý nguồn lợi ven bờ dựa vào cộng đồng

Quản lý dựa vào cộng đồng và đồng quản lý

Quyền khai thác thủy sản

Giao thủy vực khai thác và nuôi trồng thủy sản theo quyền khai thác

Khung pháp lý hỗ trợ đồng quản lý

Cơ chế đồng quản lý

Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng


6

0

5

5.1


5.2

Tổ chức cộng đồng và đồng quản lý nghề cá trên thế giới

Khái niệm tổ chức cộng đồng

Các mô hình tổ chức cộng đồng trên thế giới


2

0

6
6.1

6.2


6.3

Các mô hình đồng quản lý và quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ở Việt Nam

Sự ra đời của phương thức đồng quản lý nghề cá ở Việt Nam

Các nguồn lợi và các hình thức sở hữu

Các mô hình quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ở Việt Nam5

0


5. Tài liệu

1. Cục Khai thác & BVNLTS, Đồng quản lý nghề cá - Sổ tay thực hành, Dự án Hợp phần tăng cường quản lý khai thác thủy sản SCAFI/FSPS II, bản dịch tiếng Việt.

2. Cục Khai thác & BVNLTS (2008), Quản lý nghề cá, Dự án Hợp phần tăng cường quản lý khai thác thủy sản SCAFI/FSPS II, bản dịch tiếng Việt, NXb Nông Nghiệp, Hà Nội 2008.

3. Nguyễn Long, Tập huấn đào tạo về quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm- Dự án Hợp phần tăng cường quản lý khai thác thủy sản SCAFI/FSPS II, Cục Khai thác & BVNLTS.

4. Hà Xuân Thông, Nghiên cứu đồng quản lý nghề cá trong bối cảnh Việt Nam, Viện Kinh tế và Qui hoạch thuỷ sản.

5. Trung tâm Phát triển nghề cá Đông Nam A (SEAFDEC), Hướng dẫn quốc gia về đồng quản lý áp dụng quyền sử dụng của cộng đồng đối với nghề cá quy mô nhỏ ở các nước Đông Nam Á.

6. Bjorn Hersoug, Svein Jentoft & Poul Degnbol (2006), Phát triển nghề cá: Thách thức thể chế (Nguyễn Thị Kim Anh, Diệp Thị Mỹ Hảo biên dịch), NXb Nông Nghiệp.

7. FAO (1997), Technical Guidelines for Responsible Fisheries - Fisheries Management.

8. Jennifer Graham with Anthony Charles and Arthur Bull, Community Fisheries Management Handbook, Gorsebrook Research Institute, Saint Mary’s University.

9. Mike J. Akester, Kristine Ellegaard, Davide Fezzardi, Jacob Fjalland (2006), Chương trình FSPS và đồng quản lý nghề cá ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc gia.


6. Đánh giá kết quả học tập

6.1. Thang điểm đánh giá

1. Đánh giá kết quả học tập học phần của học viên (đánh giá học phần) bao gồm hai phần bắt buộc là đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần;

2. Điểm đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), cho điểm chẵn;

3. Điểm học phần là tổng các điểm đánh giá đã nhân với trọng số và được làm tròn đến phần nguyên trong đó điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 70%;4. Điểm học phần từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu.

6.2. Các hoạt động đánh giá

TT

Hoạt động đánh giá

Hình thức đánh giá

Trọng số (%)

1

Kiểm tra

Vấn đáp

30

2

Thi kết thúc học phần

Viết

70

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS Nguyễn Đức Sĩ
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 53.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương