TrưỜng đẠi học nha trang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 396 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.02.2024
Kích396 Kb.
#56544
Kế hoạch tập sự - Trần Đức Minh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021KẾ HOẠCH TẬP SỰ

Kính gửi: - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM


- PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
- BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ
- GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Tôi tên là: TRẦN ĐỨC MINH
Sinh ngày: 17/11/1989 Nơi sinh: Tp. HCM
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngành đào tạo: TESOL
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Ngân Hàng Tp.HCM
Thời gian tập sự: từ 15/10/2021 đến 15/10/2022
Giảng viên hướng dẫn tập sự: ThS. Phạm Lê Sùng Chính

Tôi xin trình bày kế hoạch tập sự của mình như sau:STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH
  • Nắm vững quy định của Trường về quyền, nghĩa vụ của giảng viên, những việc giảng viên không được làm.

  • Tìm hiểu và nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế làm việc của Trường, của Khoa, Bộ môn và chức trách, nhiệm vụ của vị trí giảng viên.

Tháng 10/2021 -> 11/2021

Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về chuyên môn và nghiệp vụ trong thời gian tập sự.

Tháng 10/2021 -> 10/2022

2CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  • Củng cố, bổ sung kiến thức và kỹ năng về chuyên môn của các môn học được phân công giảng dạy.

  • Chuẩn bị bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, quản lý lớp học.

Tháng 11/2021 -> 10/2022

  • Tham gia dự giờ các giảng viên thuộc Bộ môn Kĩ năng ngôn ngữ (ít nhất 10 tiết).

  • Mục tiêu dự giờ 80% các học phần và ưu tiên các môn sẽ soạn giáo án và môn trợ giảng (Nghe 1, Nói 3).

Tháng 11/2021 -> 09/2022

  • Tham gia sinh hoạt chuyên môn học thuật của Khoa và Bộ môn

  • Tham gia công tác tổ chức buổi toạ đàm cấp Khoa

Theo kế hoạch của Khoa và Bộ môn

Tham gia trợ giảng 1 số giờ của học phần Nói 3

Tháng 11/2021

Soạn giáo án bài giảng môn Nghe 1

Tháng 11/2020 -> 02/2021

Tham gia biên soạn tài liệu tham khảo của 2 học phần Nghe 1 và Đọc 2

Tháng 11/2021 -> 02/2022

Tự tìm hiểu, nghiên cứu đề cương môn học và phương pháp giảng dạy các môn học khác thuộc Bộ môn Kĩ năng ngôn ngữ

Tháng 11/2021 -> 09/2022

Giảng trước GVHD

Tháng 08/2022

Thực tập giảng dạy (5 tiết) tại lớp của GVHD

Tháng 08/2022

Giảng trước Ban chủ nhiệm Bộ môn

Tháng 08/2022

Giảng trước Ban chủ nhiệm Khoa

Tháng 09/2022

Giảng trước Ban giám hiệu Trường

Tháng 09/2022

3CÔNG TÁC KHÁC
  • Trực văn phòng Khoa

  • Giải quyết các công tác phát sinh theo phân công của Khoa

Tháng 10/2021 -> 10/2022

Tham gia phiên dịch buổi làm việc với AUN.
Tham gia công tác coi thi dưới sự sắp xếp, hướng dẫn từ P. KTĐBCL

Theo lịch thi của Phòng khảo thí

Ý kiến Giảng viên hướng dẫn Giảng viên tập sự

ThS. Phạm Lê Sùng Chính ThS. Trần Đức Minh


Ý kiến Bộ môn Ý kiến Khoa
tải về 396 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương