TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.34 Kb.
#562

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 544/QĐ- ĐHNN

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 06 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tạm thời về việc xét Tốt nghiệp

hệ Chính quy tập trung theo hệ thống tín chỉ

__________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Giám Đốc Đại học Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ;

Căn cứ Quyết định số 7846/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế nhiệm kỳ 2009-2014;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ;


Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về việc xét Tốt nghiệp hệ chính quy tập trung tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Điều 2. Quy định này được dùng để xét Tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ dành cho Sinh viên hệ Chính quy tập trung tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các khoa, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, ĐT.


HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Phước (đã ký)

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 06 năm 2014


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ

(Kèm theo Quyết định số: 544/QĐ-ĐHNN do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế ký ngày 03 tháng 06 năm 2014)


Điều 1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được Trường xét và công nhận tốt nghiệp:

 1. Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Quy chế được ban hành bởi Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Có chứng chỉ bậc 5/6 (C1) Tiếng Anh áp dụng với sinh viên các ngành Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh tốt nghiệp từ năm 2014 trở về sau.

 3. Có chứng chỉ bậc 4/6 (B2) ngoại ngữ 1 (đối với sinh viên ngành Việt Nam học có chứng chỉ bậc 3/6 (B1) Tiếng Anh, sinh viên ngành Quốc Tế học có chứng chỉ bậc 4/6 (B2) Tiếng Anh, sinh viên ngành Tiếng Nga chuyên ngành Song ngữ Nga – Anh – Du lịch có chứng chỉ bậc 4/6 (B2) Tiếng Nga) áp dụng với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015 trở về sau.

 4. Có chứng chỉ bậc 3/6 (B1) ngoại ngữ 2 áp dụng với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2017 trở về sau.

 5. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định: học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh, giấy báo nhập học, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe.

 6. Nộp đầy đủ học phí và lệ phí theo quy định.

 7. Trả đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo đã mượn của trung tâm Thông tin – Thư viện và khoa quản lý sinh viên.

Điều 2. Các đợt xét tốt nghiệp: đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 11 hàng năm.

Điều 3. Quy trình xét tốt nghiệp: 1. Xét tốt nghiệp đợt 1:

  1. Vào tháng 6 hàng năm phòng Đào tạo xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên năm thứ 4 theo các Mục b, c, d Khoản 1 Điều 27 của Quy chế nói trên và lập danh sách những đủ điều kiện về điểm. Danh sách này được gửi cho phòng Công tác Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài chính, trung tâm Thông tin – Thư viện và khoa quản lý sinh viên để kiểm tra các điều kiện còn lại đồng thời danh sách này cũng được công bố trên Trang đào tạo tín chỉ và trên trang web của Trường.

  2. Phòng Công tác Sinh viên xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên theo các Mục a, đ của Khoản 1 Điều 27 của Quy chế nói trên và theo các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 1 của Quy định này và chuyển danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp cho phòng Đào tạo có kèm theo ghi chú cụ thể về các trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

  3. Phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên theo Khoản 6 Điều 1 của Quy định này và chuyển danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện cho phòng Đào tạo có kèm theo ghi chú cụ thể về các trường hợp chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

  4. Trung tâm Thông tin – Thư viện và khoa quản lý sinh viên kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên theo Khoản 7 Điều 1 của Quy định này và chuyển danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện cho phòng Đào tạo có kèm theo ghi chú cụ thể về các trường hợp chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

  5. Sinh viên kiểm tra danh sách đủ điều kiện về điểm được công bố trên mạng và đối chiếu với kết quả học tập được phản ánh trong tài khoản cá nhân của sinh viên. Sinh viên trực tiếp gặp phòng Đào tạo nếu có thắc mắc về điểm hoặc kết quả xếp loại trong vòng 01 tuần tính từ ngày công bố danh sách. Sau thời hạn này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

  6. Những sinh viên muốn hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện và nâng cao điểm tốt nghiệp phải làm đơn nộp phòng Đào tạo trong vòng 01 tuần tính từ ngày công bố danh sách. Sau thời hạn này phòng Đào tạo sẽ xét tốt nghiệp lần 1 cho những sinh viên này và sẽ không công nhận kết quả học cải thiện nếu có sau này.

  7. Những sinh viên đã đủ điểm tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách này phải liên hệ với phòng Đào tạo trong vòng 01 tuần tính từ ngày công bố danh sách để làm thủ tục bổ sung. Các sinh viên của các khóa trước học chậm tiến độ, dừng học một năm, học chương trình hai và sinh viên khóa sau học vượt đặc biệt lưu ý vấn đề này.

  8. Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và không đủ tốt điều kiện tốt nghiệp, báo cáo Hội đồng xét tốt nghiệp và làm các thủ tục để công nhận tốt nghiệp.

 2. Xét tốt nghiệp đợt 2:

  1. Vào tháng 10 hàng năm phòng Đào tạo thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 kèm theo mẫu đơn xin xét tốt nghiệp lần 2 để sinh viên theo dõi thực hiện.

  2. Những sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 2 làm đơn và nộp phòng Đào tạo theo thời gian quy định trong thông báo.

  3. Phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài chính, trung tâm Thông tin – Thư viên và các khoa thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình như đã quy định trong các Mục từ a đến d và Mục h Khoản 1 Điều 3 của Quy định này.

  4. Sau khi đã nộp đơn sinh viên theo dõi thông báo danh sách đủ điều kiện về điểm để xét tốt nghiệp do phòng Đào tạo thông báo và thực hiện theo các Mục e, g Khoản 1 Điều 3 của Quy định này.

Điều 4. Phạm vi áp dụng.

Quy định này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo dành cho sinh viên đại học hệ chính quy kể từ năm học 2013-2014. Những sinh viên thuộc các khóa trước nhưng học theo tiến độ chậm hay dừng học một năm được xét tốt nghiệp năm nào sẽ áp dụng chung Quy định này cùng với khóa được xét tốt nghiệp năm đó. Các điều khoản của các hướng dẫn, quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.


HIỆU TRƯỞNGTrần Văn Phước (đã ký)
Каталог: Uploads
Uploads -> -
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 29.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương