TRƯỜng đẠi học lạc hồng câu hỏI Ôn tập trưỜng tc cntt bà RỊa môn : Tin Học Văn Phòng Lớp Trung Cấp Kế Toán Khóa …tải về 100.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích100.79 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG CÂU HỎI ÔN TẬP

TRƯỜNG TC CNTT BÀ RỊA Môn :Tin Học Văn Phòng

Lớp Trung Cấp Kế Toán Khóa …..

Yêu Cầu : Sinh viên sẽ chọn một trong các đáp án A, B, C, D bằng hình thức khoanh tròn © câu muốn chọn.

Câu 1:

Trong MS word, bạn đã chọn khối dòng văn bản “ Trường Trung Cấp CNTT Bà Rịa” và bạn muốn định dạng toàn bộ là ký tự nghiêng. Bạn nhấn tổ hợp phím nào để thực hiện điều này?

A: Ctrl – I B: Ctrl – Shift – I C: Alt – I D: Shift – ICâu 2:

Để in một trang bảng tính nằm ngang, bạn chọn thao tác nào:

A.Vào menu File - Web Page Preview. B. Vào menu Format - Borders and Shading.C. Vào menu File - Page Setup. D. Vào menu Insert - Page Number.

Câu 3:

Để thực hiện công việc ghi lưu tiếp nội dung vào tên cũ, bạn hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này ?

A. Tổ hợp phím Ctrl + O. B. Tổ hợp phím Ctrl + A.

C. Tổ hợp phím Shift + S. D. Tổ hợp phím Ctrl + S.


Câu 4:

Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A. Không thực hiện được. B. Vào menu View, chọn Zoom.

C. Vào menu File, chọn View. D. Tất cả các cách trên sai


Câu 5:

Sao Chép văn bản đến một vị trí khác, hai tổ hợp phím được dùng là:

A. Ctrl +C và Ctrl +V C. Ctrl +X và Ctrl +V

B. Ctrl +K và Ctrl +V D. Ctrl +T và Ctrl +V


Câu 6:

Để gọi lệnh thiết lập các tuỳ chọn in ấn, thực hiện lệnh:

A. Ctrl + H B. Ctrl+P hoặc vào File/Print.

C. Format -> Font ... D. Ctrl+ D hoặc vào File/Save as.


Câu 7:

Lệnh File/print sẽ:

A. Tăng kích thước của tờ giấy

B. Xem xét trước khi in ấn.

C. Máy sẽ in ra giấy mà không dừng.

D. Thoát chương trình word.


Câu 8:

Để đổi đơn vị cho cây thước, ta chọn đường dẫn:

A. Format  Options/General/ Measurement Units

B. View  Options/General/Measurement Units

C. Tools Options/General/Measurement Units

D. View  Options/General/ Measurement Units


Câu 9:

Để tạo một trang mới khi chưa gõ hết trang cũ, thực hiện lệnh:

A. Ctrl + End Insert  Date and Time

B. Ctrl + Enter Insert Break Page Numbers

C. Ctrl + Enter hoặc Insert/Break/Next page.

D. Ctrl + Home Format Page Numbers


Câu 10:

Phím ESC là phím có nhiệm vụ:

A. Xoá một nội dung đã bôi đen. B. Hủy một bảng lệnh mới xuất hiện.

C. Thoát chương trình Word D. Xoá một tập tin.


Câu 11:

Để gọi lệnh tìm kiếm một cụm từ trong văn bản, phím tắt được dùng là:

A. Ctrl + K B. Ctrl + N

C. Ctrl + F D. Ctrl + D


Câu 12:

Để có thể soạn thảo văn bản chữ Việt, trên máy tính cần có:

A: .Phần mềm WinWord B: Chương trình Vietkey.

C: Font chữ. D: Bao gồm cả a, b, c.


Câu 13:

Font .Tahoma tương ứng với bảng mã nào sau đây:

A: VNI WINDOWS B: TCVN3 C: Unicode D: Vni – timeCâu 14:

Nếu gặp tình huống gõ Căn cứ mà xuất hiện C ăn C ứ , ta phải:

A: Chỉnh lại bảng mã cho phù hợp với font chữ Vni-Times hoặc Times New Roman

B: Cài lại bộ gõ và Font tiếng Việt do lỗi Font .

C: Chỉnh phương pháp gõ Telex hoặc Vni

D: Điều chỉnh thuộc tính của word WINWORD.


Câu 15:

Muốn chèn vào vẽ đồ thị (Chart) thì ta chọn menu leänh naøo sau ñaây:

A: Format B: Tools C: Insert D: ChartCâu 16:

Muốn dùng lệnh Tao mật khẩu bảo vệ tập tin thì chọn Menu lệnh Format, đúng hay sai ?.

A: Đúng B:SaiCâu 17:

Để chèn ký tự vào văn bản dùng lệnh Insert / Symbol và chọn bộ ký tự nào sau đây:

A: Bộ Webdings B: Bộ Symbol

C: Bộ Wingdings D: Bộ khác.


Câu 18:

Trong MS word, để thực hiện cho ảnh nằm cùng lớp với văn bản bạn phải chọn lệnh nào sau đây:

A:Square B:In front of text C: In line with text D: Behind TextCâu 19:

Trong thao tác “Mail Merge”, tập tin chứa dữ liệu được cấu trúc dưới dạng hình ảnh

A: Đúng. B: SaiCâu 20:

Lựa chọn câu thích hợp trong các câu sau để điền vào dấu …….. trong câu dưới đây:

“Chọn Format / Paragraph, trong hộp thoại Paragraph vào mục Line Spacing chọn 1.5 lines

để định dạng ……………..”

A: Khoảng cách giữa hai đoạn văn.

B: Dòng đầu tiên thụt vào.

C: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

D: Khoảng cách giữa các ký tự trong đoạn văn.


Câu 21:

Nếu muốn trộn 2 ô thành 1 ô trong bảng Table thì ta phải chọn menu leänh naøo sau ñaây:

A: Merge Table

B: Merge

C: Merge cells.

D: Các câu A ,B và C đều sai


Câu 22:

Trong Microsoft Word dùng để tự tạo dòng mới ta dùng tổ hợp phím:

A: Enter B: Alt + Enter C: Ctrl + Enter D: Shift + EnterCâu 23:

Trong Word muốn sắp xếp dữ liệu cho bảng, ta chọn lệnh:

A: Data/Sort… B: Table/Sort… C: Format/Sort… D: File/Sort…Câu 24:

Để hiển thị trang in ra giấy bằng cách chọn menu leänh naøo sau ñaây:

A: File \ Print Preview B: File \ View Onscreen C: File \ Print D: File\ PreviewCâu 25:

Để xóa bảng (Table) trong Word ta chọn lệnh hoặc dùng tổ hợp phím nào sau đây:

A: Delete B: Table\Delete C: Edit\Cut D: Các câu B và C đều đúng

Để chèn hinh logo công ty của bạn thì ta phải chọn leänh naøo sau ñaây:

A: Insert / Picture /Custom C: Insert / Picture / From file.

B: Insert / Picture /Pictures D: Insert / Picture / Clip art


Câu 27:

Lựa chọn từ thích hợp để điền vào dấu …….. trong câu dưới đây:

Khi sử dụng chương trình Vietkey , nếu Font chữ đang sử dụng là …………………………


bảng mã là ……………………, để gõ đúng tiếng Việt có dấu thì phải sử dụng kiểu gõ……………………

Câu 28:

Muốn chèn vào công thức toán học thì ta chọn Insert, chọn Object, rồi tiếp tục chọn:

A. Microsoft Equation… B. Bitmap Image

C. Media Clip D. Symbole


Câu 29:

Muốn in các trang 1,2,3…đến hết ta chọn File  Print trong vùng Page range chọn ….:

A. All B. Curent page C. Pages D. SelectionCâu 30:

Khi sử dụng chương trình Unikey, nếu Font chữ đang sử dụng là Arial , bảng mã là Unicode, để gõ đúng tiếng Việt có dấu thì phải sử dụng kiểu gõ:

A. Telex B. Cả hai kiểu gõ Telex và Vni đều đúng

C. Vni D. Không thực hiện được


Câu 31:

Baám toå hôïp phím naøo sau ñaây duøng ñeå ñònh ñaïng chöõ chæ soá döôùi?

A: Ctrl + shift + = B: Alt + Ctrl + = C: Ctrl + T D: Shift + =Câu 32:

Khi đang soạn thảo, muốn vẽ hình tròn ta dùng thanh công cụ:

A. Formatting B. Standard C. Drawing D. ClipboadCâu 33:

Muốn phục hồi thao tác ta chọn menu lệnh nào:

A: File B: Edit C: Format D: Curent pageCâu 34:

Trong Word, muốn sao chép khối được chọn ta dùng tổ hợp phím:

A: CTRL + B B: CTRL_H C:CTRL+U D: CTRL+CCâu 35:

Trong Word, muốn xóa dữ liệu cho bảng ta dùng menu lệnh:

A: Edit\Clear\Data B: Table\Delete Data C: Table\Delete\Data… D: Các câu trên đều saiCâu 36:

Để thêm một dòng mới vào cuối bảng (Table), ta phải:

A: Di chuyển con trỏ đến ô đầu của bảng và nhấn phím Tab

B: Chọn hàng chót, chọn lệnh Table \ Insert \ Rows Below

C: Câu a và b sai

D: Câu a và b đúng


Câu 37:

Trong MS word, để in tất cả các trang hiện hành ta thực hiện:

A: Click hình máy in trên thanh công cụ B: Menu File/Print chọn Pages

C: Menu File/Print chọn Current page. D: Menu File/Print chọn All


Câu 38:

Chức năng AutoCorrect có thể được ứng dụng để :

A: Chỉ dùng chỉnh sửa văn bản tự động

B: Tự động kiểm tra lỗi chính tả tự động

C: Chèn hình ảnh mẫu (VD: Logo của trường) bằng cách thay thế một cụm ký tự (VD: lgo).

D: Cả A , B , C đều đúng .


Câu 39:

Trong MS word biểu tượng trên thanh công cụ được dùng để :

A: Tô màu nền . B: Sao chép định dạng.

C: Xóa định dạng văn bản. D: Tô màu viền .


Câu 40:

Trong Word, để xóa mọi định dạng nhưng giữ lại nội dung của tài liệu ta dùng lệnh :

A: Edit\Format\All B: Format\Clear C: Edit\Clear\Format D: Format\Delete\ All


……………….Heát……………….
Trang

: Upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương