TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 497 /QĐ-Đhkttải về 12.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.5 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 497 /QĐ-ĐHKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH-2009-E, chương trình đạt chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh, hệ chính quy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3413/ĐT ngày 10/9/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ vào Quyết định số 304/QĐ-ĐHKT ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc phê duyệt điểm chuẩn và danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E, chương trình đạt chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh, hệ chính quy;

Căn cứ vào đề nghị thay đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa QH-2009-E, chương trình đạt chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh, hệ chính quy của khoa Quản trị kinh doanh;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thay đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp tại Điều 1 của Quyết định số 304/QĐ-ĐHKT ngày 28/02/2013 về việc phê duyệt điểm chuẩn và danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2009-E, chương trình đạt chuẩn quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch – tài chính, Chủ nhiệm khoa Quản trị kinh doanh, giảng viên và sinh viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;- Lưu: VT, ĐT, H6.
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

: Uploads -> file -> maihuong12@gmail.com -> 2013
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1412 /QĐ-Đhkt
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1413 /QĐ-Đhkt
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1719 /QĐ-Đhkt
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1770 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1773 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1901 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 301 /QĐ-Đhkt
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 393/QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương