TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.47 Kb.
#21318

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 456/ĐHKT-ĐTĐH

V/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa


Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 3/2013 của sinh viên hệ chính quy (bao gồm cả Chương trình bằng kép), nhằm rà soát kết quả học tập và các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên, cụ thể:  • Đối với hệ chính quy: Kết quả giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất; Được công nhận đạt trình độ Tiếng Anh B1 theo chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra ở ĐHQGHN (điểm môn học học phần Tiếng Anh B1 đạt từ 5.0/10 trở lên, áp dụng riêng đối với sinh viên Khoá QH-2009); Chứng chỉ kỹ năng mềm.

  • Đối với hệ chính quy - Chương trình bằng kép: Bằng tốt nghiệp ngành 1; Được công nhận đạt trình độ Tiếng Anh B1 theo chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra ở ĐHQGHN (điểm môn học học phần Tiếng Anh B1 đạt từ 5.0/10 trở lên, áp dụng đối với sinh viên từ Khoá QH-2009 trở đi và ngành 1 không phải là ngành Tiếng Anh); Chứng chỉ kỹ năng mềm.

Phòng Đào tạo gửi các khoa dự kiến danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3/2013 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và kiểm tra lại thông tin. Nếu có thắc mắc, khiếu nại, sinh viên nộp đơn cho các khoa từ ngày 25/3/2013. Các khoa tập hợp các thắc mắc, khiếu nại của sinh viên và gửi về Phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 26/3/2013 (bằng công văn). Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc, khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Kính đề nghị các khoa quan tâm thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Thanh tra (để biết);

- BP Truyền thông (để cập nhật);

- Lưu: VT, ĐT, N6.


TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


ThS. Nguyễn Thị Thư

Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương