TrưỜng đẠi học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh báo cáo chuyêN ĐỀ thực tế 1 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanhtải về 314.79 Kb.
trang6/13
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích314.79 Kb.
#57005
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
BAI TAP NHOM 3 CDTT

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán:
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty là mô hình tập trung. Bộ máy kế toán của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:

Chức năng và nhiệm vụ của cán bộ phòng Kế toán - Tài chính
- Kế toán trưởng - Trưởng phòng tài chỉnh kế toán: Là người chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức, giám sát mọi hoạt động trong phòng Tài chính kế toán của công ty. Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm với các báo cáo tài hính hàng năm của Công ty. Tiến hành việc phân công công việc cho các kế toán viên, đảm bảo công tác kế toán trong Công ty được thuận lợi và trôi chảy. Kế toán trưởng có trách nhiệm tư vấn cho Ban Giám đốc Công ty tất cả các nghiệp vụ kế toán tài chính. Ngoài việc tuân thủ theo quy định trong điều lệ, Kế toán trường Công ty còn phải nghiêm túc chấp hành các quy định của Pháp lệnh Kế toán – Thống kê của Nhà nước, các quy định khác của Tập Đoàn.
- Kế toán tổng hợp - Phó phòng Kế toán tài chỉnh: Là người thay mặt Kế toán trưởng điều hành các công việc của Công ty phòng khi Kế toán trưởng vắng mặt, là người trực tiếp thực hiện công việc theo sự phân công của Kế toán trưởng.
- Kế toán tiền lương: Có nhiệm vụ hạch toán các chi phí quản lý, tính và phân bổ tiền lương, theo dôi và thanh toán các khoản BHXH. BHYT và KPCĐ của Công ty.
- Kế toán tiền gửi ngân hàng: Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình biến động tiền gửi ngân hàng của Công ty.
- Kế toán giá thành doanh thu và tồng hợp: Ghi chép tất cả các hoạt động kinh tế tài chính trong Công ty theo thứ tự thời gian và theo quan hệ đối ứng tài khoản vào sô chừng từ, theo dõi doanh thu, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh của Công ty và có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo định kỳ đoi với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và các cấp quản lý của Nhà nước theo quy định.
- Kế toán tiền mặt thanh toán: Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có, tình hình biến động tiền mặt và theo dôi các khoản phải trả của Công ty đối với khách hàng.
- Kế toán các khoản phải thu khác (Kế toán соп nợ): Theo dõi toàn bộ các khoản công nợ, phải thu của khách hàng, ứng trước cho người bán, tạm ứng, phải thu khác, công nợ nội bộ Công ty, các khoản phải trả cho người bán.
- Kế toán vật tư TSCĐ, đầu tư XDCB: Chịu trách nhiệm theo dõi phản ánh kịp thời nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định hiện có và tình hình tăng giảm, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định, tính đúng, đủ số khấu hao và giá trị thực tế của từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ theo số lượng, chất lượng. Lập báo cáo chi tiết theo nhiệm vụ được phân công.
- Thủ quỹ: Là người bảo quản giừ gìn tiền mặt, là người duy nhất trong Công ty được quản lý chìa khóa két và mở két khi cần thiết. Thủ quỳ phải thực hiện kiểm kê, đối chiếu hàng ngày giữa số tồn quỳ theo sổ kế toán và sổ tồn thực tế trong ngày.
- Kế toán của các xí nghiệp: Thu thập, ghi chép mọi hoạt động kinh tế phát sinh ban đầu, định kỳ gửi báo cáo về phòng Kế toán tài chính của Công ty để phân bổ và tính giá thành.

tải về 314.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương