TrưỜng đẠi học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh báo cáo chuyêN ĐỀ thực tế 1 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanhtải về 314.79 Kb.
trang5/13
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích314.79 Kb.
#57005
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
BAI TAP NHOM 3 CDTT

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty


Công ty Kho vận và Cảng cẩm Phả - TKV tô chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng. Cơ cấu bộ máy của Công ty được sắp xếp theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đảm bảo được sự thống nhất, tự chủ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban. Với mô hình này các đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho các quyết định của giám đốc, và ờ mỗi cấp có một người quyết định cao nhất.
Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ mảy quản lý của công ty

Nguồn: http://camphaport.com.vn/
Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban như sau:
Ban giám đốc bao gồm:
- Giám đốc công ty: Do chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam bô nhiệm hoặc miễn nhiệm. Là người đại diện cho pháp nhân công ty, điều hành mọi hoạt động của công ty theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Tập đoàn về mọi hoạt động của công ty đến kết quả cuối cùng.
- Phó giám đốc công ty: Do Tổng giám đốc Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm. Phó giám đốc được giám đốc ủy quyền điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm kết quả công việc của mình trước pháp luật và trước giám đốc công ty
- Kế toán trưởng: Do tổng giám đốc Tập đoàn bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Ke toán trường giúp giám đốc công ty công việc quản lý tài chính và là người điều hành chỉ đạo, tổ chức công tác hạch toán thống kê của công ty.
Các phòng ban chức năng của công ty
Các phòng, ban, đơn vị có chức năng chung là tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh (theo từng lĩnh vực) và triển khai các hoạt động SXKD theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Tập đoàn TKV và điều lệ Công ty. Các trưởng phòng, phó phòng, và nhân viên thuộc các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm phối hợp công tác đê thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện các công việc có liên quan đến nhiều phòng, ban, đơn vị do một phòng, ban, đơn vị chủ trì.
Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc bộ máy điều hành Công ty như sau:
- Văn phòng Giám Đốc: Có chức năng là tham mưu cho Giám đốc công ty về công tác tổng hợp thông tin mạng, hành chính, quản trị, công tác thi đua tuyên truyền, Văn hóa - Thể thao của công ty và tổ chức thực hiện.
- Phòng thanh tra pháp chế: Tham mưu giúp Giám đốc công ty thực hiện công tác tự thanh, kiểm tra, xét giải quyết đơn thư khiếu tố, thường trực tiếp CBCNV, xây dựng đề xuất các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật quy định của công ty, đảm bào cho các hoạt động của công ty đúng theo khuôn khô của Luật pháp. Giúp Giám đốc Công ty tô chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
- Phòng tổ chức lao động y tế: Tổ chức bộ máy, sắp xếp và bố trí Cán bộ. Quản lý và sử dụng quỳ tiền lương, tiền thường, quỳ đào tạo, thực hiện chế độ chính sách, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động. Tổ chức thực hiện các công tác tuyên dụng lao động theo đúng quy chế của công ty.
- Phòng kế hoạch và quản trị chi phí: Tông hợp nhu cầu tiêu thụ than, tính toán cân đối các chủng loại tiêu thụ trong kỳ kế hoạch giúp Giám đốc Công ty cân đối chỉ đạo các đơn vị trong Công ty sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán than theo phân cấp; làm trung tâm đầu mối tiêu thụ than cho Công ty, xuất khẩu hộ các đơn vị ngoài Công ty; tô chức chi đạo chuyên tải than xuất khâu.
- Phòng đầu tư và môi trường: Lập và thực hiện kế hoạch Đầu tư xây dựng theo luật định và cơ chế của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam. Giúp việc Giám đốc Công ty giải quyết các quan hệ trong công tác Đầu tư - Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của mình, được thay mặt Giám đốc Công ty làm việc với các đơn vị ngoài công ty đế giải quyết các công việc về Đầu tư - Xây dựng (Khi được Giám đốc Công ty ủy quyền).
- Phòng vật tư: Quản lý các công tác vật tư, hướng dẫn các đơn vị trong Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tổng hợp cân đối kế hoạch SXKD trên cơ sờ chi tiêu hướng dẫn của Tập đoàn. Xây dựng giá thành, chi phí sản xuất, giá bán các sản phâm, dịch vụ.
- Phòng an toàn và bảo hộ lao động: Tập hợp xây dựng kế hoạch An toàn - Bảo hộ lao động (AT - BHLĐ), bảo vệ môi trường, phòng chống mưa bào, mua bảo hiểm thiết bị hàng năm. Xây dựng và quản lý hồ sơ về công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Bảo vệ môi trường hướng dẫn các đơn vị lập và quản lý hồ sơ đảm bảo tính pháp lý.
- Phòng kỹ thuật cơ điện vận tải: Quản lý kỹ thuật sản xuất, cơ điện vận tải trong Công ty. Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác khảo sát thông báo luồng, đến định kỳ, duy tu nạo vét luồng vào Cảng và bến, kế hoạch sửa chữa bảo dường, thay thế các báo hiệu Hàng hải, hệ thống đệm cập tàu. Chủ trì xây dựng các quy trình kỳ thuật, nội quy cho toàn bộ các công việc quy trình và nội quy vận hành, bào quản sửa chữa các thiết bị.
- Phòng bảo vệ quân sự: Lập kế hoạch và tô chức thực hiện kế hoạch bảo vệ toàn diện về An toàn trật tự và An toàn tài sản của công ty. Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội đồng tự quản An toàn trật tự phổ biến tuyên truyền giáo dục viện thi hành pháp luật nội quy. Tổ chức lực lượng bảo vệ, trực tiếp phối hợp với lực lượng tự vệ, Thanh niên xung kích của Công ty tuần tra canh gác kiểm soát người và phương tiện ra vào Công ty.
- Phòng điều khiển sản xuất: Tham mưu và thay mặt Giám đốc trong lĩnh vực điều hành sản xuất, tiêu thụ than theo kế hoạch được Tập đoàn giao cho Công ty. Chắp mối, phối hợp với các đơn vị trong dây chuyến tiêu thụ để đảm bảo cho việc tiêu thụ được tại cầu Cảng, các Cảng lẻ và các vùng chuyên tải theo kế hoạch của Tập đoàn đảm bào đúng quy định, kế hoạch và tiến độ giao hàng.
-Phân xưởng tiêu thụ và giám định than: Giúp Giám đốc công ty việc điều hành tiêu thụ than tại Cảng chính và các bến thủy nội địa thuộc Tập đoàn tại Quảng Ninh. Tổ chức thực hiện công tác giám sát so lượng, chất lượng than tiếp nhận của các đơn vị sản xuất than. Kiểm tra và điều hành các phương tiện tiếp nhận than tại các bến thủy nội địa theo hợp đồng thuê phương tiện của Công ty.
-Phân xưởng phục vụ đời sống: Tổ chức thực hiện các công tác chăm lo đời sống vật chất cho CBCNV Công ty. Tham mưu cho Giám đốc Công ty về các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện đời sống vật chất cho CBCNV.
-Đội tàu: Phục vụ cho công tác điều hành tiêu thụ than, an ninh trật tự vùng nước Cảng Câm Phả và dịch vụ du lịch, phục vụ cho công tác báo động an toàn Hàn2 hải, đưa đón CBCNV đi làm nhiệm vụ chuyển tải than, điều hành sản xuất.
-Đội xe ô tô: Là đơn vị phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực đưa đón CBCNV đi làm việc và công tác khác. Quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch của Công ty về bảo dường, sửa chữa lớn, kế hoạch tiêu hao nhiên liệu vật tư phụ tùng.
-Phân xưởng vận tải và xếp dỡ: Quản lý, sử dụng đúng quy định, có hiệu quả thiết bị, tài sản được bàn giao. Lập kế hoạch và tổ chức về bốc xếp, vận tải, sửa chữa thiết bị. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn cho các phương tiện vận tải, bốc xếp được giao, đảm bảo an toàn cho các phương tiện.
-Xí nghiệp Cảng Cẩm Phả: Tổ chức, quản lý và khai thác tuyến luồng vào Cảng Cẩm Phả. Đảm bảo cho các báo hiệu hàng hải dọc tuyến luồng từ phao số 0 đến cảng chính luôn hoạt động trong mọi thời tiết. Phối hợp với Trung tâm chỉ huy sản xuất, Đội tàu Công ty trong công tác điều động, lai dắt tàu khi có lệnh sản xuất.

tải về 314.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương