TRƯỜng đẠi học kinh tế quốc dân công trình tham gia xét giải giải thưỞng “ TÀi năng khoa học trẻ việt nam ”tải về 372.15 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích372.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI

GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM ”

NĂM 2012

----------o0o----------
TÊN CÔNG TRÌNH:

Đánh giá mối quan hệ đầu tư công – tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế

Thuộc nhóm ngành khoa học : Khoa học xã hội

Hà Nội, 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI

GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM ”

NĂM 2012

----------o0o----------


TÊN CÔNG TRÌNH:

Đánh giá mối quan hệ đầu tư công – tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế
Thuộc nhóm ngành khoa học : Khoa học xã hội

Họ và tên sinh viên: Ngô Thị Thu Hiền - Nam/Nữ: Nữ

Đinh Thị Ngân - Nam/Nữ: Nữ

Trần Thị Hương - Nam/Nữ: Nữ


Lớp: Kinh tế học

Khoa:Kinh tế học

Năm thứ: 3/4
Người hướng dẫn: T.S Tô Trung Thành

Hà Nội, 2012

MỤC LỤC


MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH v

TÓM TẮT viii

CHƯƠNG 1 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

CHƯƠNG 2 6

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG 3 26

TỔNG QUAN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 26

DANH MỤC BẢNG
MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH v

TÓM TẮT viii

CHƯƠNG 1 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

CHƯƠNG 2 6

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG 3 26

TỔNG QUAN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 26

Bảng 1: Tỷ lệ đầu tư so với GDP ở một số nước Châu Á 27

Bảng 2: ICOR theo khu vực kinh tế 2 giai đoạn 2000-2005, 2006 – 2010 31

Bảng 3: Vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế 33

Bảng 4: Tóm tắt thống kê các biến kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1986-2011 38

Bảng 6: Kiểm định OLS kiểm định mối quan hệ giữa đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng của các biến điều kiển 42
DANH MỤC HÌNH

MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH v

TÓM TẮT viii

CHƯƠNG 1 1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

CHƯƠNG 2 6

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG 3 26

TỔNG QUAN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 26
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ADB

The Asian Development Bank

Ngân hàng Phát triển châu Á

EU

European Union

Liên minh châu Âu

FDI

Foreign Direct Investment

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

GSO

General Statistics Office

Tổng cục thống kê

ICOR

Incremental Capital – Output

Hệ số sử dụng vốn

LICs

Low income countries

Các quốc gia có thu nhập thấp

MICs

Middle-income countries

Các quốc gia có thu nhập trung bình

Non- OECD


Non-Organisation for Economic Co-operation and Development

Ngoài các nước OECD

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế

TFP

Total Factor Productivity

Các nhân tố tổng hợp

SSA

Sub-Saharan Africa

Khu vực miền nam sa mạc Sahara

SUR

Seemingly unrelated regression

VECM

Vector Autoregressive Error Correction Model

WB

World Bank

Ngân hàng Thế giới


TÓM TẮT


Kể từ năm 2008, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều bất ổn kinh tế vĩ mô. Đó là lạm phát cao, sự biến động của thị trường tài chính, những rủi ro tiềm ẩn về sự mất cân bằng tài chính và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Tái cấu trúc nền kinh tế là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra hiện nay, trong đó để tái cấu trúc nền kinh tế việc đầu tiên là nâng cao hiệu quả vốn đầu tư nhà nước, đó là tái cấu trúc đầu tư công. Tại Việt Nam, chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về tỷ lệ đầu tư công tối ưu đối với tăng trưởng kinh tế, nhất là tỷ lệ đầu tư công tối ưu đối với phúc lợi xã hội. Nghiên cứu này nhằm phân tích và tìm kiếm mối quan hệ của tỷ lệ đầu tư công đối với sự tối đa hóa phúc lợi xã hội. Đầu tiên chúng tôi xây dựng một mô hình tăng trưởng kinh tế với các biến số về đầu tư theo gợi ý Aschauer.D.A (1997) và Christophe Kamps (2005). Phương pháp sử dụng hai hàm hồi quy: tuyến tính và phi tuyến để cố gắng xác định sự ảnh hưởng của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế nói chung và quy mô đầu tư công tối ưu đối với phúc lợi xã hội nói riêng. Chúng tôi tiến hành phân tích thực nghiệm dựa trên mô hình lí thuyết đã xây dựng, sử dụng số liệu về tăng trưởng kinh tế và đầu tư cùng các biến điều kiển khác tại Việt Nam. Phân tích hồi quy sẽ đưa đến một cái nhìn tổng quát về đầu tư công đối với tăng trưởng và phúc lợi xã hội và đưa đến cho chúng ta một số gợi í chính sách đối với việc tái cơ cấu đầu tư công trong giai đoạn hiện nay của VN

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, đầu tư công, tuyến tính, phi tuyến, tỷ lệ đầu tư công tối ưu, tái cơ cấu, phúc lợi xã hội  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương