TRƯỜng đẠi học kinh tế luậTtải về 33.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích33.11 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

_________________________
Số : /QĐ-ĐHKTLCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban kiểm kê tài sản


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia TP.HCM do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên trong Đại học Quốc gia TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch-Tài chính,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm kê tài sản của Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (danh sách đính kèm)

Điều 2. Ban kiểm kê tài sản tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản hiện đang sử dụng tại các đơn vị.

Thời gian thực hiện: ngày….. tháng ….năm…..Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị thiết bị, Trưởng các đơn vị chức năng khác và các cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: P.TC-HC


HIỆU TRƯỞNG

 

  Nguyễn Tiến DũngĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

_________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________DANH SÁCH BAN KIỂM KÊ TÀI SẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHKTL ngày …/…/…

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật)


STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


: Resources -> Docs -> SubDomain -> qttb
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
qttb -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SubDomain -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương