Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªntải về 471.81 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích471.81 Kb.
#39015
1   2   3   4   5   6

2.4. §éi ngò gi¶ng d¹y

2.4.1. §éi ngò gi¶ng d¹y c¸c m«n th¹c sÜ

STT

M· sè

M«n häc

Sè tÝn chØ

C¸n bé gi¶ng d¹y

Häc hµm, häc vÞ

Hä vµ tªn

Chuyªn ngµnh ®µo t¹o

§¬n vÞ
c«ng t¸c

I.

Khèi kiÕn thøc chung:

11

1


MG01

Triết học

Phylosophy

4
2

MG02


Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes

4
3

MG03


Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes

3
SHTT503

Ph©n lo¹i sinh häc

3

NguyÔn NghÜa Th×n
TrÞnh §×nh §¹t

GS.TSKH
PGS.TS

Thùc vËt häc

Di truyÒn häcTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTNII.

Khèi kiÕn thøc c¬ së vµ chuyªn ngµnh:

26

II.1.

C¸c häc phÇn b¾t buéc:

20

4

SHTT504

Sinh häc ph©n tö

3

Vâ Th­¬ng Lan

Phan TuÊn NghÜa NguyÔn Quèc KhangTS

PGS.TS


GS.TS

Sinh häc ph©n tö

Ho¸ sinh häc

Ho¸ sinh häc


Tr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN


5

SHTN-505

Néi tiÕt häc

2

T« Thanh Thuý

TrÞnh Hång Th¸iTS

PGS.TS


Sinh lý ng­êi vµ §V

Sinh häc ng­êiTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN6

SHTN-506

Phãng x¹ sinh häc

2

NguyÔn Kim Ng©n

Phan Sü AnPGS.TS

TS


Lý sinh

Lý sinh


Tr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN7

SHTN-507

C«ng nghÖ tÕ bµo vµ ph«i ®éng vËt

2

NguyÔn Méng Hïng

Ng« Giang LiªnGS.TS

PGS.TS


M« -ph«i häc

TÕ bµo-m« häcTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN8

SHTN-508

C«ng nghÖ tÕ bµo thùc vËt

2

§inh §oµn Long

NguyÔn Trung ThµnhTS

TS


Di truyÒn häc

CN TÕ bµo TVTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN9

SHTN-509

Ho¸ sinh häc axit nucleic

2

NguyÔn V¨n Mïi

Phan TuÊn NghÜa

NguyÔn Quang Vinh


PGS.TS

PGS.TS


TS

Ho¸ sinh häc

Ho¸ sinh häc

Ho¸ sinh häc


Tr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN


10

SHTN-510

Quang hîp

2

Vò V¨n Vô

Hµ ThÞ Thanh B×nhGS.TS

TS


Sinh lý thùc vËt

Sinh lý thùc vËtTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN11

SHTN-511

Sinh häc mµng tÕ bµo vµ c¸c bÖnh liªn quan


2

§ç Ngäc Liªn

Bïi Ph­¬ng ThuËnGS.TS

PGS.TS


Ho¸ sinh häc

Ho¸ sinh häcTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN12

SHTN-512

Siªu cÊu tróc tÕ bµo

2

TrÞnh Xu©n HËu

TrÇn C«ng YªnPGS.TS

PGS.TS


TÕ bµo-m« häc

TÕ bµo-m« häcTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN13

SHTN-513

M« häc chuyªn khoa

2

TrÇn C«ng Yªn

TrÞnh Xu©n HËuPGS.TS

PGS.TS


TÕ bµo-m« häc

TÕ bµo-m« häcTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN14

SHTN-514

C¸c chÊt chuyÓn ho¸ thø sinh

2

NguyÔn Quèc Khang

§ç Ngäc LiªnGS.TS

GS.TS


Ho¸ sinh häc

Ho¸ sinh häcTr­êng §H KHTN

Tr­êng §H KHTN2.4.2. §éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y c¸c chuyªn ®Ò tiÕn sÜTT


M· môn học


Tên m«n häc

Số tín chỉ


C¸n bé gi¶ng d¹y

Họ và tên


Chức danh khoa học

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

SHVS601

H×nh th¸i häc tÕ bµo vi sinh vËt

2

KiÒu H÷u ¶nh,

Bïi ThÞ ViÖt HµPGS.TS

TS


Vi sinh vËt

Vi sinh vËtTr­êng §HKHTN

Tr­êng §HKHTN2

SHVS602

T¸c nh©n vi sinh vËt trong ®Êu tranh sinh häc

2

Ng« Tù Thµnh

Bïi ThÞ ViÖt Hµ,PGS.TS

TS


Vi sinh vËt

Vi sinh vËtTr­êng §HKHTN

Tr­êng §HKHTN3

SHVS603

C«ng nghÖ sinh häc nÊm men

2

Ng« Tù Thµnh ,

Bïi ThÞ ViÖt HµPGS.TS

TS


Vi sinh vËt

Vi sinh vËtTr­êng §HKHTN

Tr­êng §HKHTN4

SHVS604

HÖ thèng häc vi khuÈn

2

KiÒu H÷u ¶nh

Bïi ThÞ ViÖt HµPGS.TS

TS


Vi sinh vËt

Vi sinh vËtTr­êng §HKHTN

Tr­êng §HKHTN5

SHVS605

Vi sinh vËt häc c¸c probiotic

2

KiÒu H÷u ¶nh

Bïi ThÞ ViÖt HµPGS.TS

TS


Vi sinh vËt

Vi sinh vËtTr­êng §HKHTN

Tr­êng §HKHTN6

SHVS606

C¸c nguyªn lý xö lý sinh häc m«i tr­êng

2

Ng« Tù Thµnh

Bïi ThÞ ViÖt HµPGS.TS

TS.


Vi sinh vËt

Vi sinh vËtTr­êng §HKHTN

Tr­êng §HKHTN
tải về 471.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương