Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªntải về 471.81 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích471.81 Kb.
#39015
1   2   3   4   5   63.3.2. Tµi liÖu tham kh¶o cho c¸c chuyªn ®Ò tiÕn sÜ


TT

M· m«n

Tªn m«n häc

(ghi bng tiếng Vit và tiếng Anh)

Số tín chỉ


Danh mc tài liu tham kho

(1)

(2)

(3)

(4)
I

Khi kiến thc chung1

DG 01

Ngoi ng chuyªn ngµnh n©ng caoII

Khi kiến thc cơ s và chuyªn ngành


II.1. Các chuyên đề lùa chän

6/12
1

SHSL§ 601
Sinh lý lao ®éng2

 1. Dù ¸n ®iÒu tra c¬ b¶n, 1996. KÕt qu¶ b­íc ®Çu nghiªn cøu mét sè chØ tiªu sinh häc ng­êi ViÖt nam. Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ néi.

 2. T« Nh­ Khuª, Lª V¨n NghÞ, 1990. Gi¸o tr×nh sinh lý lao ®éng qu©n sù. Häc viÖn Qu©n y xuÊt b¶n.

 3. Rodahl K., Hans A., Dahl M.D., Signud B., Stromme Ph.D., Astrand P.O., 2003. Texbook of Work Physiology: Physiology Bases of Exercise. Human Kinetics Publisher; 4th edition.

 4. Lª Trung, 1994. BÖnh nghÒ nghiÖp. Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ néi.

 5. Lª Tö V¨n, Khóc XuyÒn, 1998. BÖnh da nghÒ nghiÖp. Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ néi.

 6. ViÖn Y häc lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng, 1997. 21 bÖnh nghÒ nghiÖp ®­îc b¶o hiÓm. Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i, Hµ néi.

 7. ViÖn Y häc lao ®éng vµ vÖ sinh m«i truêng, 1998. T©m sinh lý lao ®éng vµ Ecgonomi. Nhµ xuÊt b¶n Y häc.

 8. Vinogradop M.I (chñ biªn), 1979. Sinh lý lao ®éng tËp I, II. Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ néi (s¸ch dÞch).
2

SHSL§ 602
Sinh lý thÇn kinh
2

 1. Byrne J., Roberts J.L., 2003. From Molecules to Networks: An Introduction to Cellular and Molecular Neuroscience. Academic Press.

 2. Carpenter R.H.S., 2002. Neurophysiology. A Hodder Arnold Publication; 4th edition.

 3. Hashimoto I., Kakigi R., 1998. Recent Advances in Human Neurophysiology. Elsevier Amsterdam – Tokyo.

 4. Kettenmann H., Grantyn R., 1993. Pratical electrophysiological methods. Wiley - Liss, New York-Chichester - Brisbane - Toronto – Singapore

 5. Nicholls J.G. et all, 2001. From Neuron to Brain. Fourth Edition, Sinauer Associates, Inc. Publishers, sunderland, Massachusettes . USA.

 6. Ono T. et all, 1996. Perception, Memory and Emotion. Frontiers in Neuroscience. Pergamon. Elsevier.

 7. Purves D. et all, 1997. Neuroscience. Sinaner Associates, Inc. Publishers. Sunderland, Massachus.
3

SHSL§ 603
Sinh lý néi tiÕt

2

 1. Bolander F.F., 2004. Molecular Endocrinology. Amsterdam Elsevier.

 2. Felig P., Frohman L.A., 2001. Endocrinology & Metabolism. McGraw-Hill.

 3. Goodman H.M., 2003. Basic Medical Endocrinology. Amsterdam Elsevier.

 4. M

  otel. F., 2003. Basics of Endocrinology, WBC, N.Y. 5. Th¸i Hång Quang, 2003. BÖnh néi tiÕt. Nhµ xuÊt b¶n y häc, Hµ Néi-2003

 6. Lª §øc Tr×nh, 2003. Hormon vµ Néi tiÕt häc. NXB Y häc
4

SHSL§ 604
Sinh lý tuÇn hoµn
2

 1. Berne R.M., Levy M.N., Berne R.M., Levy M.N., 2001. Cardiovascular Physiology. C.V. Mosby, 8th edition.

Guyton A.C. and J. E. Hall, 1997. Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.

 1. Klabunde R.E., 2004. Cardiovascular Physiology Concepts. Lippincott Williams & Wilkins, Bk & CD Rom edition.

 2. Mohrman D.E. and Heller L.J., 2002. Cardiovascular Physiology. McGraw-Hill/Appleton & Lange, 5th edition.

Mohrman D.E., 2006. Cardiovascular Physiology (Lange Physiology Series). McGraw-Hill Medical, 6th edition.

5

SHSL§ 605
Sinh lý h« hÊp2

 1. R.M. Berne, M.N. Levy, 1993. Physiology. Third edition, Mosby Year book. Louis Baltinore Boston Chicago London Philadelphia Sydney Toronto.

 2. Guyton A.C. and J. E. Hall, 1997. Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.

 3. Levitzky M.G., 2002. Pulmonary Physiology (Lange Physiology). McGraw-Hill Medical, 6th edition.

 4. Schwartzstein R.M., 2005. Respiratory Physiology. Lippincott Williams & Wilkins.

 5. West J., 2004. Respiratory Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition.
6

SHSL§ 606
HuyÕt häc
2

 1. Bese E.C., Catalano P.M., Kant J.A., Jefferies L.C., 1997. HuyÕt häc (tµi liÖu dÞch). Hµ néi.

 2. Beutler E., Lichtman M.A., Coller B.S., Kipps T.J., Seligsohn U., 2000. Williams Hematology. McGraw-Hill Professional.

 3. §ç Trung PhÊn, 2003. BÖnh lý tÕ bµo nguån t¹o m¸u. NXB Y häc, Hµ Néi.

 4. Haen P.J., 1995. Principles of Hematology. Wm.C. Brown Publishers.

 5. Hoffbrand A.V., Pettit J.E., Moss P.A.H., Moss P., 2001. Essential Haematology (Essentials Series). Blackwell Publishers.

Mollison P.L., Engelfriet C.P., Contreras M., 1997. Blood Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford

 1. Primrose S.B., Richard M. Twyman, S.B. Primrose, 2004. Genomics: Applications in Human Biology. Blackwell Publishers.

 2. Sanchez J-C., Garry L. Corthals, Denis F. Hochstrasser, 2004. Biomedical applications of proteomics. John Wiley & Sons.

 3. TrÞnh Hång Th¸i, 2002. MiÔn dÞch huyÕt häc. NXB Khoa häc kü thuËt, Hµ Néi.

 4. Tr­êng §¹i häc Y Hµ Néi (Bé m«n HuyÕt häc-TruyÒn m¸u), 2006. Bµi gi¶ng HuyÕt häc-TruyÒn m¸u. §ç Trung PhÊn (Chñ biªn). NXB Y häc, Hµ Néi.

 5. Vengelen-Tyler V, (Editor), 1999. Technical Manual, 13th ed.. American Association of Blood Banks (AABB). Maryland

tải về 471.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương