TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
Code: 
Kết quả in ra:
 
 
2.1.3. Câu lệnh if elif else 
Với câu lệnh này, nhiều điều kiện sẽ được xem xét lần lượt trước khi phần cuối 
cùng là else sẽ được hiện thực, nếu như tất cả các điều kiện trước là sai. Cú pháp của 
câu lệnh này như sau:
 
 
 
 
 
 
Một nhầm lẫn dễ gặp phải khi sử dụng cú pháp này, là từ trên xuống, khi một 
điều kiện là đúng, các câu lệnh trong điều kiện đó sẽ được thực thi và toàn bộ các điều 
kiện còn lại sẽ không được xem xét nữa. Chẳng hạn điều kiện thứ nhất và thứ 2 đều 
đúng, thì chương trình chỉ thực hiện các câu lệnh trong nhóm 1 mà thôi. Nói một cách 
khác, chỉ điều kiện đầu tiên đúng được thực thi trong câu lệnh if.
Ví dụ: Nhập vào một điểm trung bình, đưa ra màn hình điểm đó thuộc điểm giỏi, khá, 
trung bình, yếu. 
a=int(input("Nhập số a =")) 
if(a%2 == 0): 
print(a, "là số chẵn") 
else: 
print(a, "là số lẻ") 
Nhập số a = 26 
26 là số chẵn 
Nhập số a = 3 
3 là số lẻ 
if
 
elif
 
elif
 
else: 
 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
13 
Code: 
 
 
 
Kết quả in ra:
 
 
 
 
 
 
2.2. Cấu trúc lặp While 
Vòng lặp while trong Python dùng để lặp các dữ liệu mà giá trị ngừng có của nó là 
chưa biết trước. 
Cú pháp chung của vòng lặp While:  

 Trong đó:
• statement(s): là một lệnh đơn hoặc một tập lênh gồm nhiều lênh đơn. Nếu chỉ 
có một lệnh thì bạn có thể không cần khoảng trắng, tuy nhiên lời khuyên là bạn nên sử 
dụng khoảng trắng để chương trình được rõ ràng và dễ bảo trì hơn.
• expression: có thể là một biến hoặc một biểu thức, nhưng bắt buộc giá trị của 
nó phải là TRUE hoặc FALSE.
Ví dụ:

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương