TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
 
Toán tử logic: Toán tử logic cũng trả về kết quả logic True hoặc False 
 
Ví dụ:
 
 
 
 
Toán tử thao tác bit: 
 
_a = 5 > 4 and 3 > 2
print(_a) #True and true = True
_b = 5 > 4 or 3 < 2
print(_b) #True or False = True 
_c = not (5 > 4)
print(_c) #Not(True) = False 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
11 
2. Câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh 
2.1. Câu lệnh điều kiện IF 
2.1.1. Câu lệnh if (lệnh đơn) 
Cú pháp:
Trong cú pháp này, nếu điều kiện là đúng, thì các câu lệnh mới được thực thi. 
Ngược lại, nếu điều kiện là sai, thì các câu lệnh sẽ không được thực thi. Bắt buộc 
chúng ta phải có ít nhất một câu lệnh theo sau câu lệnh if, nếu không chương trình sẽ 
báo lỗi. 
Ví dụ: Viết chương trình Python thực hiện:
– Nhập vào 2 số a
– Thực hiện kiểm tra, nếu a>0 thì in ra màn hình. 
Code: Kết quả in ra:
 
 
2.1.2. Câu lệnh if else (lệnh đầy đủ) 
Trong câu lệnh này, sẽ có thêm một nhóm thứ 2, mà nếu câu lệnh điều kiện 
không đúng, chương trình sẽ thực thi các câu lệnh ở nhóm này. Trong các ngôn ngữ 
khác, đây là câu lệnh Nếu thì ... nữa ... Cú pháp của câu lệnh điều kiện đầy đủ như sau: 
Ví dụ: Viết chương trình Python thực hiện:
– Nhập vào 2 số nguyên a 
– Kiểm tra a là số chẵn hay số lẻ. 
if <Điều Kiện>: 
 
a=int(input("Nhập số a =")) 
if(a>0): 
print(a, "là số dương") 
if
 
else: 
 
Nhập số a = 26 
26 là số dương 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
12 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương