TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvt


- Một số sản phẩm thông dụng sử dụng Python: + Các trang như Mozilla, Instagram  + Google, Yahoo, Youtube …  1.2. Định danh trong Pythontải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
- Một số sản phẩm thông dụng sử dụng Python:
+ Các trang như Mozilla, Instagram 
+ Google, Yahoo, Youtube … 
1.2. Định danh trong Python 
Định danh (Identifier): 
- Là tên đặt cho biến (variable), hàm (function), lớp (class), module và các đối 
tượng khác. 

Bắt đầu với một chữ cái (A-Z, a-z) hoặc dấu gạch dưới (_), theo sau có thể là 
chữ cái, dấu gạch dưới hoặc kí số. 
- Không dùng các kí tự như @, $, % cho định danh. 
- Có phân biệt viết hoa và viết thường. 
Các định danh hợp lệ:
- a, b, c, x, y, z, … 
- word, sentence, line 
- word2vec, Word2vec 
- _name, greet_user, _filereader, … 
Các định danh không hợp lệ: 
- 1vector, 12vectors 
- @username, person$name, person%job 
Một số quy ước đặt tên: 
- Tên lớp (class) bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa. 
- Các định danh khác bắt đầu bằng một chữ cái viết thường. 
- Bắt đầu với một dấu gạch dưới là định danh riêng tư (private). 
- Bắt đầu dưới hai dấu gạch dưới là định danh riêng tư mạnh (strongly private). 
Các định danh kết thúc với hai dấu gạch dưới là tên đặc biệt được định nghĩa 
bởi ngôn ngữ. 
Các từ dành riêng (Reserved Words), không được dùng cho danh định. 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

1.3. Cú pháp 
Thụt lề (Indentation): là khoảng trống trước đầu dòng code, Python quy định sử 
dụng thụt đầu dòng để biểu thị khối code.
Một khối code trong Python được tạo thành 
bằng cách viết các câu lệnh với cùng số thụt đầu dòng. Tất cả code với cùng số thụt 
đầu dòng được xem là năm trong một khối code. 
Khai báo biến: 
Trong đó:
: là một tên gợi nhớ cho dữ liệu cần xử lý
Chú ý:
- Nên đặt tên gợi nhớ giúp cho người khác hoặc chính bản thân đọc code 
dễ dàng, tránh các biến theo kiểu abc, xyz, heeeee,… 
- Tên biến có thể chứa chữ số nhưng không được phép bắt đầu bằng chữ 
số. 
- Tên biến không được chứa các ký tự đặc biệt ngoài dấu gạch chân “_” và 
nó có phân biệt hoa thường. 
: là giá trị khởi tạo cho biến, giá trị này sẽ được lưu vào bộ nhớ máy 
tính và khi chương trình cần dùng đến dữ liệu này sẽ gọi đến tên biến. Giá trị có 
thể là số, chuỗi ký tự hoặc thậm chí là một hàm tính toán khác. 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương