TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 
 

 

TIỂU LUẬN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TRONG ĐTVT 

TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING VÀ CÁC 
THUẬT TOÁN TRONG VIỆC NHẬN DIỆN CHỮ VIẾT 
 

Giảng viên : TS. LÊ TRỌNG HIẾU 
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VIỆT DŨNG
Mã sinh viên : 18810540050
Lớp : D13DT&KTMT 
 
 
 
Hà Nội, tháng 6 năm 2021 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

MỤC LỤC 
MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. 3
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. 4
NỘI DUNG: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON ........................................................ 5
1. Cú pháp cơ bản của Python ......................................................................................... 5 
1.1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python ...................................................... 5 
1.2. Định danh trong Python.................................................................................. 6 
1.3. Cú pháp ........................................................................................................... 7 
1.4. Các toán tử trong Python ................................................................................ 8 
2. Câu lệnh và cấu trúc điều khiển câu lệnh .................................................................. 11 
2.1. Câu lệnh điều kiện IF ................................................................................... 11 
2.1.1. Câu lệnh if ........................................................................................... 11 
2.1.2. Câu lệnh if else .................................................................................... 11 
2.1.3. Câu lệnh if elif else .............................................................................. 12 
2.2. Cấu trúc lặp While ........................................................................................ 13 
2.2.1. Câu lệnh break ..................................................................................... 14 
2.2.2. Câu lệnh continue ................................................................................ 14 
2.2.3. Cú pháp vòng lặp while - else ............................................................. 15 
2.3. Vòng lặp for trong Python ............................................................................ 15 
2.3.1. Câu lệnh vòng lặp for trong Python .................................................... 15 
2.3.2. Vòng lặp for với hàm range() ............................................................... 15 
2.3.3. Else trong vòng lặp for ........................................................................ 16 
2.3.4. Vòng lặp for lồng nhau trong Python .................................................. 17 
3. Nhập xuất dữ liệu trong Python ................................................................................. 17 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

3.1. Hàm print trong Python ................................................................................ 17 
3.2. Thay đổi ngắt dòng print .............................................................................. 18 
3.3. Nhập dữ liệu trong Python ........................................................................... 18 
3.4. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python .......................................................... 19 
3.5. Ví dụ ............................................................................................................. 20 
4. Lập trình hàm trong Python ....................................................................................... 20 
4.1. Hàm .............................................................................................................. 20 
4.2. Phân loại hàm .............................................................................................. 21 
4.2.1. Hàm không có tham số và không có giá trị trả về ............................... 21 
4.2.2. Hàm có tham số và không có giá trị trả về .......................................... 22 
4.2.3. Hàm với nhiều tham số ........................................................................ 22 
4.2.4. Hàm với số lượng tham số có thể thay đổi được ................................. 22 
4.2.5. Hàm với tham số có giá trị mặc định .................................................. 23 
4.2.6. Hàm có giá trị trả về ............................................................................ 24 
4.3. Ví dụ ............................................................................................................. 24 
5. Lập trình Python trong chuyên ngành Điện tử & Kỹ thuật máy tính ........................ 25 
5.1. Giới thiệu, mục đích và lý do chọn bài toán ................................................. 25 
5.2. Cài đặt thư viện ............................................................................................ 26 
5.3. Bài toán và code .......................................................................................... 26 
5.3.1.
 
CNN – mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Netword) ....... 26 
 5.3.2. Thuật toán Hoshen Kopelman .............................................................. 28
5.4. Hiển thị kết quả ............................................................................................ 31 
NHẬN XÉT, KẾT LUẬN ............................................................................................. 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 33

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương