TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông báo cáo tiểu luậN


 Đoạn code cơ bản được ứng dụng trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tửtải về 1.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích1.02 Mb.
#54744
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
06 20810540011 Nguyen Trong Trang

 
3. Đoạn code cơ bản được ứng dụng trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử 
Viễn Thông 
3.1. code dùng trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông 
Dưới đây là một ví dụ đơn giản để tính toán cường độ sóng mang sử dụng công 
thức phổ biến trong công nghệ điện tử viễn thông: 
#include  
#include  
double calculateCarrierIntensity(double voltage)13 
double power = pow(voltage, 2); 
double intensity = 0.5 * power; 
return intensity; 

int main() { 
double voltage; 
std::cout << "Nhap gia tri dien ap song mang: "; 
std::cin >> voltage; 
double carrierIntensity = calculateCarrierIntensity(voltage); 
std::cout << "Cuong do song mang la: " << carrierIntensity << " W" << 
std::endl; 
return 0; 

3.2 giải thích
Đoạn code trên, chúng ta định nghĩa một hàm `
calculateCarrierIntensity
` để tính 
toán cường độ sóng mang dựa trên giá trị điện áp sóng mang đầu vào `
voltage
`. 
double calculateCarrierIntensity(double voltage) 
Sử dụng công thức cường độ sóng mang = 0.5 * (điện áp sóng mang)^2, chúng ta 
tính toán giá trị `
intensity
` và trả về nó từ hàm. 
double power = pow(voltage, 2); 
double intensity = 0.5 * power; 
return intensity; 
Phần nhập giá trị điện áp sóng mang từ người dùng sử dụng lệnh `std::cin`. 
std::cout << "Nhap gia tri dien ap song mang: "; 
std::cin >> voltage; 


14 
Người dùng sẽ được yêu cầu nhập giá trị từ bàn phím và giá trị đó sẽ được lưu vào 
biến `
voltage
`. Sau đó, chúng ta tiếp tục tính toán cường độ sóng mang bằng cách 
gọi hàm `
calculateCarrierIntensity
` với giá trị `voltage` đã nhập từ người dùng. 
double carrierIntensity = calculateCarrierIntensity(voltage); 
Cuối cùng, kết quả sẽ được xuất ra màn hình. 


15 

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương