TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.31 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Nội dung chương trình

3.1. Phần 1. Các học phần bổ sung kiến thức

3.1.1. Đối với NCS có bằng đại học

NCS có bằng đại học thuộc ngành/chuyên ngành phù hợp phải học bổ sung kiến thức 18 học phần (39 tín chỉ) thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng tại trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHHĐ, ngày 17/3/2015của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ).Danh mục và khối lượng kiến thức các học phần bổ sung đối với NCS có bằng đại học thuộc ngành/chuyên ngành phù hợp

TT

Tên học phần

Mã HP

Số TC

Giờ tín chỉ

LT

TL,

BT


TN, TH

Tự học

I

Học phần bắt buộc
19

152

177

90
1

Triết học

HĐML501

3

32

27

0
2

Di truyền thực vật nâng cao
2

15

20

10
3

Sinh lý thực vật nâng cao
2

15

20

10
4

Hóa sinh nâng cao
2

15

10

20
5

Cây lương thực nâng cao
2

15

20

10
6

Cây công nghiệp nâng cao
2

15

20

10
7

Cây rau quả nâng cao
2

15

20

10
8

Hoa cây cảnh nâng cao
2

15

20

10
9

Kỹ thuật canh tác cây trồng
2

15

20

10
II

Học phần tự chọn
20

150

200

100Chọn 5 trong 9 học phần
10

75

100

50
1

Phương pháp luận NCKH
2

15

20

10
2

Chọn giống cây trồng nâng cao
2

15

20

10
3

Quản lý tài nguyên khí hậu NN
2

15

20

10
4

Đất nhiệt đới
2

15

20

10
5

Dinh dưỡng cây trồng
2

15

20

10
6

Đất và cây trồng
2

15

20

10
7

Sinh thái nông nghiệp
2

15

20

10
8

Công nghệ VSV trong cải tạo đất
2

15

20

10
9

SX giống và CN hạt giống nâng cao
2

15

20

10Chọn 5 trong 9 học phần
10

75

100

50
1

Phương pháp TN và TKSH
2

15

20

10
2

Công nghệ tế bào thực vật
2

15

20

10
3

Quản lý dịch hại cây trồng NN
2

15

20

10
4

Sản xuất nông sản an toàn
2

15

20

10
5

Quản lý cây trồng tổng hợp
2

15

20

10
6

Công nghệ cao trong sản xuất CT
2

15

20

10
7

Công nghệ sau thu hoạch
2

15

20

10
8

Hệ thống nông nghiệp
2

15

20

10
9

Nước và kỹ thuật tưới nước cho CT
2

15

20

10Cộng
39

302

377

190
3.1.2. Đối với NCS có bằng thạc sĩ gần phù hợp

NCS có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần phù hợp phải học bổ sung kiến thức 5 học phần (10 tín chỉ) thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng tại trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHHĐ, ngày 17/3/2015của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ).Danh mục và khối lượng kiến thức các học phần bổ sung đối với NCS có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần phù hợp

TT

Tên học phần

Mã HP

Số TC

Giờ TC

LT

TL,

BT


TN, TH

Tự học

1

Sinh lý thực vật nâng cao

TTSL515

2

15

20

10
2

Cây lương thực nâng cao

TTLT550

2

15

20

10
3

Cây công nghiệp nâng cao

TTCN552

2

15

20

10
4

Cây rau quả nâng cao

TTRQ555

2

15

20

10
5

Phương pháp thí nghiệm và TKSH

TTTN512

2

15

20

10Cộng
10

75

100

50
3.1.3. Học phần bổ sung kiến thức ở trình độ đại học

Trong trường hợp chương trình đào tạo trình độ đại học của nghiên cứu sinh còn thiếu những môn học, học phần có vai trò quan trọng cho việc đào tạo ở trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức sẽ xem xét, quyết định yêu cầu nghiên cứu sinh học bổ sung một số học phần ở trình độ Đại học. Danh mục và khối lượng các học phần học bổ sung được xác định cho trường hợp NCS.3.2. Phần 2: Các học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.

3.2.1. Học phần tiến sĩ

NCS phải hoàn thành 4 học phần tiến sĩ (8 tín chỉ) thuộc chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng theo Đề án đăng ký đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng tại trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 4065/QĐ-BGDĐT, ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).Danh mục và khối lượng kiến thức các học phần tiến sĩ

TT

Tên học phần

Mã HP

Số TC

Giờ TC

LT

TL,

BT


TN, TH

Tự học

I

Học phần bắt buộc
4

30

40

20
1

Sinh lý sinh thái cây trồng nâng cao

TTSL601

2

15

20

10
2

Dinh dưỡng cây trồng nâng cao

TTDD602

2

15

20

10
II

Học phần tự chọn (2 trong 6 học phần)
4

30

40

20
1

Chọn, tạo giống cây trồng nâng cao

TTCG603

2

15

20

10
2

Sinh học phân tử trong trồng trọt

TTSH604

2

15

20

10
3

Nông lâm kết hợp cảnh quan

TTNL605

2

15

20

10
4

Hệ thống canh tác cây trồng nhiệt đới

TTHT606

2

15

20

10
5

Quản lý cây trồng tổng hợp

TTQL607

2

15

20

10
6

Sản xuất nông sản an toàn

TTSS608

2

15

20

10Cộng
8

60

80

40


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương