Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bán thanh lý tài sản với các chi tiết như sau: Chi tiết tài sản thanh lýtải về 20.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích20.89 Kb.
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng ®¹i häc GTVT §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Hà Nội, ngày 08 tháng 5   năm 2012

 THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

  Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bán thanh lý tài sản với các chi tiết như sau:

1. Chi tiết tài sản thanh lý :

- 01 Xe ôtô Mazda 626 BKS: 31A1378 màu ghi; giấy đăng ký cấp (lần đầu) ngày 30/10/1993 mang tên Trường Đại học Giao thông Vận tải.

- Nguồn gốc: Xe mua mới năm 1993. Có đầy đủ giấy đăng ký, sổ chứng nhận kiểm định.

- Xe hiện nay đang hoạt động bình thường.2. Đối tượng được mua và không được mua:

- Chào bán rộng rãi cho mọi đối tượng.

- Người không được tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Các thành viên thuộc hội đồng thanh lý tài sản của Đại học GTVT và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của những người đó.

3. Hình thức bán:

- Th«ng b¸o b¸n tµi s¶n thanh lý ®­îc ®¨ng trªn báo, ®¨ng trªn trang thông tin ®iÖn tö của Trường (utc.edu.vn), dán trªn bảng tin nội bộ.

- Chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất là người trúng giá và được mua.

- Nếu người trả giá cao nhất sau 03 ngày kể từ khi Trường Đại học GTVT thông báo trúng giá mà không tới Trường Đại học GTVT và thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao sau liền kề và khi đó người trúng giá nhưng không mua sẽ mất số tiền đã đặt cọc.

- Người tróng gi¸ ph¶i sang tªn chủ sở hữu tài s¶n ®­îc mua, mọi chi phí sang tªn ng­êi tróng gi¸ ph¶i tù chÞu. Người trúng chào giá được lấy lại tiền đặt cọc của mình sau khi nộp tiền mua tài sản.

- Trường Đại học GTVT sẽ hỗ trợ tính pháp lý để người trúng chào giá sang tên tài sản được mua.4. Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá và đặt cọc: Từ ngày…08.. .tháng…05 năm 2012 ®Õn 17h ngµy 18 th¸ng 05 n¨m 2012.

- Thư chào giá phải gửi kèm bản sao phiếu thu tiền đặt cọc số tiền 10.000.000 đ (Mười triệu đồng). Các cá nhân tổ chức tham gia chào giá đến Phòng Tài chính - Kế toán của trường để nộp tiền vµ nhËn phiếu thu. Nếu thư chào giá không đặt cọc sẽ bị loại.

- Thư chào giá do Trường Đại học GTVT phát hành với giá 500.000 vnđ mua tại phòng TBQT(P414-A1) từ ngàỵ tháng năm 2012 Tiền mua th­ chào giá sẽ không được hoàn lại.

- Thư tham gia chào giá có dấu của Trường được bỏ vào phong bì dán kín và gửi (Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) về địa chỉ:Phòng TBQT (P414 – A1)Trường Đại học GTVT Phường Láng thượng, Quận Đống đa Hà nội

(Trên bì thư ghi rõ: Thư tham chào giá  giá xe Mazda 626 BKS 31A 1378)

- Nếu người tham gia chào giá nộp thư trực tiếp, xem và thử xe thì gặp: Anh Phạm Đức Giang Tel: 0979589688 Phòng TBQT (P414-A1) Trường Đại học GTVT để được hướng dẫn làm thủ tục.

- Nội dung thư chào giá bắt buộc phải ghi đầy đủ  các nội dung chính sau:

+ Thư tham gia chào giá cạnh tranh mua xe ôtô Mazda 626 thanh lý BKS 31A1378

+ Tên tôi (tên doanh nghiệp): .....................

+ CMND số: ............... cấp ngày ............ tại ....  

+ Giấy phép thành lập số: ................... do ......... cấp ngày ......... (nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức)

+ Địa chỉ: ........................

+ Số điện thoại liên lạc: .............. Email: ............. Fax: .................

+ Tôi, chúng tôi đã đọc, hiểu, xem xét một cách đầy đủ, đúng đắn tất cả các thông tin liên quan tới việc bán thanh lý xe ôtô Mazda 626 BKS: 31A1378 và hoàn toàn đồng ý với các qui định ghi trong thông báo bán thanh lý tài sản của Trường Đại học GTVT.

+ Tôi xin trả giá mua xe ôtô Mzada 626 BKS: 31A1378 với số tiền là: ..................đ (Bằng chữ: ................................................................................... ).

+ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá này. Nếu trúng giá Tôi xin chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu ôtô theo quy định của Pháp luật trong thời hạn 30 ngày.

+ Người tham gia chào giá ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức.5. Thời gian công bố người trúng:

- Hội đồng thanh lý tài sản của Trường Đại học GTVT sẽ mở các thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá sau khi xÐt th­ chµo gi¸.

- Người trúng hoặc không trúng giá, chóng t«i sẽ gửi thư thông báo về địa chỉ được cung cấp trên thư tham gia chào giá. Người không trúng giá sau khi công bố kết quả đem phiếu thu (bản gốc) đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nhận lại tiền đặt cọc.

6. Giá khởi điểm của tài sản bán thanh lý:

- Bằng số: 60.000.000 vn®.- Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

Phó Hiệu Trưởng
ĐÃ KÝ

TS. Nguyễn Duy Việt
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương