TRƯỜng đẠi học công đOÀn số: 74 /tb đHCĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 94.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích94.52 Kb.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Số: 74 /TB - ĐHCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUI

VÀ NGÀY HỘI TƯ VẤN – GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, NĂM 2016Ngày 18/6/2016


Thời gian: 7h00 ngày 18/6/2016 (Thứ 7)Địa điểm: Hội trường A – trường Đại học Công đoàn

Thành phần: - Toàn thể cán bộ công nhân viên, giảng viên Nhà trường

- Toàn thể sinh viên năm thứ tưTT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

PHỤ TRÁCH

1

I. Lễ dâng hoa tại Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

7h15 – 7h30

P. HCHT

2

II. Văn nghệ chào mừng

7h30 – 7h45

ĐTN
III. Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, năm 2016

7h45 – 9h00
3

Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

P. CTSV

4

Báo cáo tổng kết khóa học và công bố quyết định TN

P. Đào tạo

5

Phát biểu của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn

Hiệu trưởng

6

Phát biểu của đại diện sinh viên năm cuối.

Sinh viên

7

Khen thưởng cho SV xuất sắc và giỏi toàn khóa học.

P. Đào tạo

- Công bố quyết định khen thưởng cho sinh viên

- Trao giấy khen cho sinh viên.

8

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ năm 2016

P. Đào tạo

- Công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp cho SV.

- Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

9

IV. Khai mạc Ngày hội tư vấn – giới thiệu việc làm

9h00 – 11h00

P. CTSV


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, Đ.tạo.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Phạm Văn Hà

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Số: 74/TB - ĐHCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016THÔNG BÁO

V/v Phát bằng tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng, liên thông, bằng 2

Hệ chính qui năm 2016 – Ngày 18/6/2016


TT

Đối tượng

Thời gian

Địa điểm

Phụ trách

1

Trao bằng đại diện các sinh viên

tại Lễ bế giảng

Sáng 18/06/2016

HT A

Đ/c Huyền – Đ/c Nguyệt

P. Đào tạo2

Những SV còn lại của các khoa

Sau kết thúc lễ bế giảng tại hội trường


Q20A,B.C,D + CĐQ6 + các khóa trước

B502

Đ/c Huy – P. Đào tạo

Đ/c Thu – K. QTKD


KT7A,B,C,D + CĐK6 + các khóa trước

B402

Đ/c Quế Anh -P. Đào tạo

Đ/c Ngọc – K. K.toán


TN7T1,2,3 - TN7N + các khóa trước

B404

Đ/c Nguyệt – P. Đào tạo

Đ/c Phong – K. TCNH


QN5A,B + các khóa trước

Văn phòng

K.QTNL


Đ/c Trường – P. Đào tạo

Đ/c Ngọc – K. QTNL


LW4A,B,C + các khóa trước

Sáng 18/6

Văn phòng

K.Luật


Đ/c Hiền – P. Đào tạo

Đ/c Tuyết – K. Luật


XH15A,B,C + các khóa trước

Chiều 18/6

Văn phòng

K.XHH


Đ/c Hiền – P. Đào tạo

Đ/c Liên – K. XHH


CT9A,B + các khóa trước

Sáng 18/6

Văn phòng

K.CTXH


Đ/c Huyền – P. Đào tạo

Đ/c Giang – K. CTXH


BH20A,B + các khóa trước

Chiều 18/6

Văn phòng

K.BHLĐ


Đ/c Huyền – P. Đào tạo

Đ/c Quỳnh – K. BHLĐ


Liên thông và bằng 2
P.Đào tạo

A304


Đ/c Trang – K.GDTX


Ghi chú:

- Thời gian: Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h30 -16h30;

- Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng lịch trên, khi đến nhận bằng tốt nghiệp phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được nhà trường cấp;

- Trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị các khoa, phòng chức năng phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên bảo đảm đúng qui định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, Đ.tạo.TL.HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN


Số: 398 /QĐ - ĐHCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp bậc ĐH, CĐ năm 2016

và Ngày Hội tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khóa các lớp đại học, cao đẳng và kế hoạch số 72/KH-ĐHCĐ ngày 23/11/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Công đoàn về việc thực tập, thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bậc đại học khóa (2012-2016), bậc cao đẳng (khóa 2013-2016);

Căn cứ thông báo số 74/TB-ĐHCĐ ngày 01/6/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2016;

Xét đề nghị của trưởng phòng Đào tạo;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2016 và Ngày Hội tư vấn và giới thiệu việc làm, gồm các đồng chí:

1

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

Th.sĩ Nguyễn Văn Thiết

Phó phụ trách phòng CTSV

Ủy viên

3

Th.sĩ Nguyễn Xuân Hòa

Phó phụ trách phòng Đào tạo

Ủy viên

4

Th.sĩ Nguyễn Ngọc Lan

Phó phòng CTSV

Ủy viên

5

Th.sĩ Trần Thế Lữ

Kế toán trưởng Tài vụ

Ủy viên

6

Th.sĩ Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng HCTH

Ủy viên

7

TS. Hoàng Thanh Xuân

Trưởng phòng Khoa học

Ủy viên

8

Th.sĩ Đàm Khắc Cử

Trưởng phòng KT&ĐBCL

Ủy viên

9

Th.sĩ Đỗ Như Quỳnh

Phó trưởng phòng TTTL

Ủy viên

10

Đ/c Nguyễn Văn Chúc

Trưởng phòng QLSVNT

Ủy viên

11

Th.sĩ Nguyễn Hữu Khánh

Trưởng phòng QHQT

Ủy viên

12

TS. Lê Xuân Sinh

Trưởng khoa QTNL

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng khoa Công đoàn

Ủy viên

14

Đ/c Phan Văn Sơn

Phó phụ trách khoa GDTX

Ủy viên

15

TS. Phùng Thế Hùng

Trưởng khoa QTKD

Ủy viên

16

TS. Vũ Văn Thú

Trưởng khoa BHLĐ

Ủy viên

17

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trưởng khoa Kế toán

Ủy viên

18

TS. Hoàng Minh Châu

Trưởng khoa TCNH

Ủy viên

19

TS. Đỗ Thị Vân Anh

Trưởng khoa CTXH

Ủy viên

20

Th.sĩ Trương Ngọc Thắng

Phó phụ trách khoa XHH

Ủy viên

21

Th.sĩ Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên khoa Luật

Ủy viên

22

Th.sĩ Nghiêm Quang Huy

Chuyên viên P. Đào tạo

Ủy viên

Điều 2. Các bộ phận có liên quan và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu VT, ĐT, VPHT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Phạm Văn Hà

: UserFiles -> vtcms
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương