TRƯỜng đẠi học công nghệtải về 111.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích111.71 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


Số: 424/TB-ĐT

V/v: Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 bậc sau đại học đợt 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Học viên cao học các khóa

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thông báo thời khóa biểu các lớp môn học


học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 bậc Sau đại học khóa đợt 2 (thời khóa biểu kèm theo), Nhà trường đề nghị các học viên các khóa đăng ký học tại địa chỉ: http:// dksdh.vnu.edu.vn.

Thời hạn đăng ký học: Từ ngày 28/11/2013 đến 08/12/2013.

Thời gian học tập và giảng dạy: Từ ngày 02/12/2013 đến 26/01/2014.

Đối với môn Tiếng Anh cơ bản: Theo Hướng dẫn số 146/HD-ĐHQGHN ngày 14/01/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) về việc Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học, Nghiên cứu sinh (NCS), Học viên cao học (HVCH) được miễn học và công nhận điểm các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học nếu có đủ các điều kiện đã được nêu trong Hướng dẫn. Xem hướng dẫn chi tiết tại: http://www2.uet.vnu.edu.vn/coltech/taxonomy/term/141/1896.

Mẫu đơn xin miễn học và công nhận điểm đính kèm công văn này. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ minh chứng:

Thời gian: Từ ngày 28/11/2013 đến 08/12/2013.

Địa điểm: Phòng 104-E3, Trường ĐHCN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐT, VT7.

Lê Thị Phương Thoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM MÔN HỌC
TIẾNG ANH CƠ BẢN

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công tác Sinh viên

Tên tôi là: Giới tính:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Điện thoại: Email:

là học viên cao học khóa QH-20…… (K……) theo Quyết định số ………………… ngày …… tháng …… năm 20..… của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Ngành:

Chuyên ngành:Mã số học viên:

Theo Công văn số 146/HD-ĐHQGHN ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo sau đại học, tôi thấy mình đủ điều kiện để được miễn học và công nhận điểm môn học Tiếng Anh cơ bản.

Nộp kèm Đơn này là minh chứng sau:


  • Bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ……., xếp loại ………do Trường Đại học ……… cấp năm 20……

hoặc

  • Chứng chỉ ……….. cấp ngày ……. do …. cấp với tổng số điểm ……

hoặc

  • Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành …….do Trường Đại học ……… nước ………cấp.

hoặc

Tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thực. Nếu được miễn học và công nhận điểm môn học Tiếng Anh cơ bản, tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ quy chế hiện hành về đào tạo sau đại học và các quy định khác của Trường ĐHCN.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ, tên)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Tiết

Thời gian học

Nghỉ

Tiết

Thời gian học

Nghỉ

Tiết

Thời gian học

Nghỉ

1

07h00’  07h50’

10’

6

13h00’  13h50’

10’

11

18h00’  18h50’

10’

2

08h00’  08h50’

10’

7

14h00’  14h50’

10’

12

19h00’  19h50’

10’

3

09h00’  09h50’

10’

8

15h00’  15h50’

10’

13

20h00’  20h50’
4

10h00’  10h50’

10’

9

16h00’  16h50’

10’


5

11h00’  11h50’

10’

10

17h00’  17h50’

10’


Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm.


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP MÔN HỌC HỌc kỲ I Năm hỌc 2013 - 2014 BẬC SAU ĐẠI HỌC KHÓA K20

STT

Mã môn học

Môn học

Số TC

Mã LMH

Giảng viên

Thứ

Tiết

Giảng đường

Ghi chú

Các môn chung


CTP 5001

Triết học

2

CTP 5001 1

Trường ĐHKHXH&NV

2

2-5

107-G2


CTP 5001

Triết học

2

CTP 5001 2

Trường ĐHKHXH&NV

3

10-13

3-G3


CTP 5001

Triết học

2

CTP 5001 3

Trường ĐHKHXH&NV

7

2-5

107-G2


ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

4

ENG 5001 1

Trường ĐHNN

2

7-10

313-GĐ2
5

7-10ng ĐHNNhungVền thôngt liệu cấu trúc nano

301-G2


ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

4

ENG 5001 2

Trường ĐHNN

3

2-5

ĐHNN
5

2-5

ĐHNN


ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

4

ENG 5001 3

Trường ĐHNN

3

11-13

301-GĐ2
5

11-13

301-GĐ2


ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

4

ENG 5001 4

Trường ĐHNN

3

11-13

302-GĐ2
5

11-13

302-GĐ2


ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

4

ENG 5001 5

Trường ĐHNN

3

11-13

303-GĐ2
5

11-13

303-GĐ2


ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

4

ENG 5001 6

Trường ĐHNN

4

11-13

304-GĐ2
7

2-5

304-GĐ2
Các môn học chuyên ngành Hệ Thống Thông tin, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Truyền dữ liệu và Mạng máy tínhINT 6004

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

INT 6004 1

TS. Trương Anh Hoàng

4

4-5

103-G2


INT 6004

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

INT 6004 1

TS. Trương Anh Hoàng

5

1-2

309-GĐ2


INT 6004

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

INT 6004 2

TS. Võ Đình Hiếu

2

11-12

107-G2
4

11-12

103-G2


INT 6004

Công nghệ phần mềm nâng cao

2

INT 6004 3

TS. Nguyễn Thị Huyền Châu

7

2-5

301-G2
Các môn học chuyên ngành Cơ Kỹ thuật


MAT 6280

Các phương pháp giải tích gần đúng

2

MAT6280

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

4

2-5

416-VCH


EMA 6038

Kỹ thuật môi trường

2

EMA 6038

TS. Đặng Thế Ba

4

7-10

416-VCH
Các môn học chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nanô


EPN 6001

Tính chất điện tử của vật liệu cấu trúc nanô

2

EPN 6001

PGS. TS. Hoàng Nam Nhật

2

1-2

403-E3
3

1-2

403-E3
: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương