TRƯỜng đẠi học công nghệ  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.19 Kb.
#22051


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********Thông tin vỀ luẬn VĂN tHẠC sĩ

1. Họ và tên học viên: Lê Phú Thảo 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/9/1983 4. Nơi sinh: Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số: 1132/QĐ-CTSV, ngày 26 tháng 12 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Đánh giá chất lượng truyền dẫn trong hệ thống di động 4G LTE

8. Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính 9. Mã số:

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trúc Mai

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Tìm hiểu các phương pháp điều chế số đơn sóng mang, đa sóng mang, nhiễu trong môi trường truyền dẫn không dây, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của tầng vật lý của mạng 4G LTE từ đó tiến hành thực hiện các mô phỏng để đánh giá chất lượng truyền dẫn của hệ thống di động 4G LTE.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đánh giá hiệu năng của mạng 4G LTE.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng bộ mô phỏng truyền lan đa đường và fading vùng rộng trong hệ thống di động 4G LTE.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)


Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Xác nhận của cán bộ hướng dẫn

(Kí và ghi rõ họ tên)

Ngày 29 tháng 10 năm 2014

Học viên

(Kí và ghi rõ họ tên)


TS. Trần Trúc Mai Lê Phú Thảo


VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING

------&------SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

***********INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Le Phu Thao 2. Sex: Male

3. Date of birth: 06/9/1983 4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 1132/QĐ-CTSV Dated 26/12/2011

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Assess the quality of transmission in 4G LTE mobile systems.

8. Major: Data Communication and Computer networks 9. Code:

10. Supervisors: Dr. Tran Truc Mai

11. Summary of the findings of the thesis: Learn the technical of single-carrier and multi-carrier modulation, interference in wireless transmission medium, learn the basic structure of the physical layer of 4G LTE network

12. Practical applicability, if any: Performance evalution of 4G LTE network

13. Further research directions, if any: Construction of semulator for multipath fading and large scale fading in 4G LTE mobile system.

14. Thesis-related publications:
Date: 31/10/2014

Signature:


Dr. Tran Truc Mai
Date: 29/10/2014

Signature:


Le Phu Thao


Note: “Information on Master’s Thesis” must be processed on Microsoft Word, font Unicode Times New Roman, letter size 13. “Summary of the findings of the thesis” should be one-A4 page long.


Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 15.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương