TRƯỜng đẠi học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.61 Kb.
#22237
Mẫu 5. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày tháng năm
Kính gửi: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên tôi (chúng tôi) là: Sinh ngày ..... tháng ..... năm .....
Sinh viên năm thứ: .................................../Tổng số năm đào tạo: .....................................

Lớp, khoa : .............................................. ..................................... ...............................................................

Ngành học: .....................................................................................................................................................

(Ghi rõ họ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính nếu đề tài do hai sinh viên trở lên thực hiện, ghi đầu tiên và in đậm)

Thông tin cá nhân của sinh viên chịu trách nhiệm chính:

Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................................................

Số điện thoại (cố định, di động): ...................................................................................................

Địa chỉ email: ..................................................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) làm đơn này kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tôi (chúng tôi) được gửi đề tài nghiên cứu khoa học để tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm ....................... dành cho sinh viên.
Tên đề tài:

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan đây là đề tài do tôi (chúng tôi) thực hiện dưới sự hướng dẫn của ; đề tài này chưa được trao bất kỳ một giải thưởng nào khác tại thời điểm nộp hồ sơ và không phải là luận văn, đồ án tốt nghiệp.Nếu sai, tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xác nhận của trường đại học Người làm đơn

(ký tên và đóng dấu) (Sinh viên chịu trách nhiệm chính

thực hiện đề tài ký và ghi rõ họ tên)

tải về 10.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương