TRƯỜng đẠi học bách khoa chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ chuyên ngành bảN ĐỒ, viễn thám và HỆ thông tin đỊa lýtải về 0.58 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH

BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM VÀ

HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
MÃ SỐ: 62 44 02 14
­

TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý – Cartography, Remote Sensing and Geographic Information System

Mã chuyên ngành: 62.44.02.14

(Ban hành theo Quyết định số ......... / QĐ-ĐHBK-SĐH ngày ....... tháng ....... năm 2012

của Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM)

TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013MỤC LỤC1 Mục tiêu đào tạo 1

2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 1

3 Đối tượng tuyển sinh 1

3.1 NCS có bằng thạc sĩ ngành phù hợp 1

3.2 NCS có bằng thạc sĩ ngành gần phù hợp 1

3.3 NCS có bằng đại học ngành phù hợp 1

4 Thời gian đào tạo 2

5 Khối lượng kiến thức 2

5.1 Khối lượng kiến thức thuộc CTĐT tiến sĩ 2

5.2 Học phần bổ sung, chuyển đổi 2

5.3 Học phần trình độ tiến sĩ 3

6 Chương trình đào tạo 3

6.1 Học phần bổ sung, chuyển đổi 3

6.2 Học phần trình độ tiến sĩ 3

6.3 Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ 6

6.4 Nghiên cứu khoa học 6

6.5 Luận án tiến sĩ 6

7 Đề cương môn học 6

Nội dung 301Mục tiêu đào tạo


Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Bản Đồ, Viễn Thám và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

2Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo


Chương trình giúp tạo ra những tiến sĩ:

 • Có trình độ chuyên môn cao và có tư duy khoa học,

 • Có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu,

 • Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành,

 • Có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học

trong các lĩnh vực của chuyên ngành đã được đào tạo

3Đối tượng tuyển sinh

3.1NCS có bằng thạc sĩ ngành phù hợp


Các thạc sĩ tốt nghiệp từ trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM thuộc:

 • Chuyên ngành Bản đồ, Viễn Thám và Hệ Thông Tin Địa Lý

 • Chuyên ngành Trắc Địa – Bản Đồ

Hoặc các thạc sĩ tốt ngiệp có mã ngành đào tạo 62440214 (Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý)

3.2NCS có bằng thạc sĩ ngành gần phù hợp


Các thạc sĩ tốt nghiệp thuộc các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực khoa học trái đât, ví dụ địa lý, địa chất, môi trường, quản lý đất đại …

Hoặc các thạc sĩ tốt ngiệp có mã ngành đào tạo 60480101 (Khoa học máy tính), 60850101 (Quản lý tài nguyên và môi trường)3.3NCS có bằng đại học ngành phù hợp


Sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực:

 • Trắc Địa – Bản Đồ

 • Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

 • Quản lý đất đai

 • Địa lý

4Thời gian đào tạo


 1. Thời gian thực hiện chương trình đào tạo (CTĐT) tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục, đối với NCS tốt nghiệp đại học (ĐH) có CTĐT đào tạo từ 4,5-5 năm là 4 năm tập trung liên tục, đối với NCS tốt nghiệp ĐH có CTĐT 4 năm là 5 năm tập trung liên tục.

 2. Trường hợp NCS không theo học tập trung liên tục được và được Trường chấp nhận thì CTĐT và nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học tập nghiên cứu như quy định tại khoản 4a của Điều này, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại bộ môn đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

5Khối lượng kiến thức

5.1Khối lượng kiến thức thuộc CTĐT tiến sĩ


Đối tượng

Học phần bổ sung, chuyển đổiHọc phần trình độ tiến sĩ

Tiểu luận tổng quan

Chuyên đề
tiến sĩ


Nghiẻn cứu
khoa học


Luận án tiến sĩ

NCS có bằng thạc sĩ

(Xem 5.2)

10 TC

(Xem 5.3)

1 (2 TC)

2 (4 TC)

2 bài báo

Bảo vệ cấp khoa

Bảo vệ cấp trườngNCS chỉ có bằng đại học

24 TC

(Xem 5.2)

10 TC

(Xem 5.3)

1 (2 TC)

2 (4 TC)

2 bài báo

Bảo vệ cấp khoa

Bảo vệ cấp trường

5.2Học phần bổ sung, chuyển đổi


 1. Học phần bổ sung, chuyển đổi là khối kiến thức bổ sung thêm và được quy định như sau:
 • NCS tốt nghiệp từ trường Đại học Bách khoa-ĐHQG TP.HCM
Đối tượng

Học phần chuyển đổi

NCS có bằng thạc sĩ ngành gần phù hợp

+ 9 TCĐối tượng

Học phần bổ sung

NCS có bằng thạc sĩ trên 5 năm

+ 6 TC
 • NCS tốt nghiệp từ các trường khác

Khoa sẽ quy định các học phần bổ sung ngoài các học phần bổ sung, chuyển đổi đã quy định ở trên.


 1. Các môn học của học phần bổ sung, chuyển đổi thuộc CTĐT thạc sĩ hoặc CTĐT đại học. Số tín chỉ của các môn thuộc CTĐT đại học tối đa là 3.

 2. Khoa xây dựng danh mục các học phần bổ sung, chuyển đổi và NCS được chọn các môn trong danh mục này, ngoài các môn do Khoa đã xác định.

 3. Điểm đạt của các môn học của học phần bổ sung, chuyển đổi là ≥ 5.
: Resources -> public -> root -> files
Resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
Resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
files -> TRƯỜng đẠi học bách khoa chưƠng trình đÀo tạo trình đỘ tiến sĩ ngàNH: KỸ thuật xd công trình ngầm mã ngàNH: 62 58 02 04
root -> COÄng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tröÔØng ñAÏi hoïc baùch khoa ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
files -> TRƯỜng đẠi học bách khoa chưƠng trình đÀo tạo trình đỘ thạc sĩ ngàNH: Bản đồ Viễn Thám gis mã ngàNH: 60 44 02 14
files -> TRƯỜng đẠi học bách khoa chưƠng trình đÀo tạo trình đỘ thạc sĩ ngàNH: KỸ thuật trắC ĐỊA – BẢN ĐỒ Mà ngàNH: 60520503


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương