TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêN


Multiple Range Tests for Tannin by Thoi giantải về 4.19 Mb.
Chế độ xem pdf
trang71/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.19 Mb.
#53261
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

 
Multiple Range Tests for Tannin by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 
15 

78.5 79.2667 

10 

163.473 

 
ANOVA Table for màu by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
9.55556 

4.77778 
14.33
0.0052
Within groups 
2.0 

0.333333 
Total (Corr.) 
11.5556 

 
Table of Means for màu by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


2.66667 
0.333333 
2.08992 
3.24341 
10 

4.66667 
0.333333 
4.08992 
5.24341 
15 

2.33333 
0.333333 
1.75659 
2.91008 
Total 

3.22222 
 
Multiple Range Tests for màu by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 
15 

2.33333 2.66667 

10 

4.66667 

 
ANOVA Table for mùi by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
8.66667 

4.33333 
7.80
0.0214
Within groups 
3.33333 

0.555556 
Total (Corr.) 
12.0 

 
Table of Means for mùi by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


1.66667 
0.430331 
0.922093 
2.41124 
10 

4.0 
0.430331 
3.25543 
4.74457 
15 

3.33333 
0.430331 
2.58876 
4.07791 
Total 

3.0 
 
Multiple Range Tests for mùi by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 


1.66667 

15 

3.33333 

10 

4.0 

 
ANOVA Table for vi by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
8.66667 

4.33333 
7.80
0.0214
Within groups 
3.33333 

0.555556 
Total (Corr.) 
12.0 

 


Pc38 
Table of Means for vi by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


2.33333 
0.430331 
1.58876 
3.07791 
10 

4.66667 
0.430331 
3.92209 
5.41124 
15 

3.0 
0.430331 
2.25543 
3.74457 
Total 

3.33333 
 
Multiple Range Tests for vi by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 


2.33333 

15 

3.0 

10 

4.66667 

 
ANOVA Table for trang thai by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
4.66667 

2.33333 
4.20
0.0223
Within groups 
3.33333 

0.555556 
Total (Corr.) 
8.0 

 
Table of Means for trang thai by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


2.33333 
0.430331 
1.58876 
3.07791 
10 

3.66667 
0.430331 
2.92209 
4.41124 
15 

2.0 
0.430331 
1.25543 
2.74457 
Total 

2.66667 
 
Multiple Range Tests for trang thai by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 
15 

2.0 2.33333 

10 

3.66667 

 
ANOVA Table for MDUT by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
4.66667 

2.33333 
4.20
0.0323
Within groups 
3.33333 

0.555556 
Total (Corr.) 
8.0 

Table of Means for MDUT by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


6.66667 
0.430331 
5.92209 
7.41124 
10 

8.0 
0.430331 
7.25543 
8.74457 
15 

6.33333 
0.430331 
5.58876 
7.07791 
Total 

7.0 
Multiple Range Tests for MDUT by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 
15 

6.33333 6.66667 

10 

8.0 

 
ANOVA Table for L by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
10.3684 

5.18421 
12.95
0.0067
Within groups 
2.4026 

0.400433 
Total (Corr.) 
12.771 

 


Pc39 
Table of Means for L by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


37.1267 
0.365346 
36.4945 
37.7588 
10 

38.9033 
0.365346 
38.2712 
39.5355 
15 

39.6933 
0.365346 
39.0612 
40.3255 
Total 

38.5744 
 
Multiple Range Tests for L by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 


37.1267 

10 

38.9033 

15 

39.6933 

 
ANOVA Table for a by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
1.39487 

0.697433 
132.70
0.0000
Within groups 
0.0315333 

0.00525556 
Total (Corr.) 
1.4264 

 
Table of Means for a by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


2.84667 
0.0418551 
2.77425 
2.91909 
10 

2.07 
0.0418551 
1.99758 
2.14242 
15 

1.96333 
0.0418551 
1.89091 
2.03575 
Total 

2.29333 
Multiple Range Tests for a by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 
15 

1.96333 

10 

2.07 2.84667 

ANOVA Table for b by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
0.0268667 

0.0134333 
13.58
0.0059
Within groups 
0.00593333 

0.000988889 
Total (Corr.) 
0.0328 

 
Table of Means for b by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


2.16667 
0.0181557 
2.13525 
2.19808 
10 

2.06 
0.0181557 
2.02859 
2.09141 
15 

2.04333 
0.0181557 
2.01192 
2.07475 
Total 

2.09 
 
Multiple Range Tests for b by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 
15 

2.04333 

10 

2.06 2.16667 

 
ANOVA Table for DeltaE by Thoi gian 
Source 
Sum of Squares 
Df 
Mean Square 
F-Ratio 
P-Value 
Between groups 
9.85762 

4.92881 
12.24
0.0076
Within groups 
2.4162 

0.4027 
Total (Corr.) 
12.2738 

 
 


Pc40 
Table of Means for DeltaE by Thoi gian with 95.0 percent LSD intervals 
Stnd. error 
Thoi gian 
Count 
Mean 
(pooled s) 
Lower limit 
Upper limit 


37.2933 
0.366379 
36.6594 
37.9273 
10 

39.0233 
0.366379 
38.3894 
39.6573 
15 

39.7967 
0.366379 
39.1627 
40.4306 
Total 

38.7044 
 
Multiple Range Tests for DeltaE by Thoi gian 
Method: 95.0 percent LSD 
Thoi gian 
Count 
Mean 
Homogeneous Groups 


37.2933 

10 

39.0233 

15 

39.7967 

 
 
 

tải về 4.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương