TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêNtải về 4.19 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.19 Mb.
#53261
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

 
 
 


viii 
DANH SÁCH BẢNG 
Bảng 1: Cấu tạo cây lúa và hạt lúa ................................................................. 4 
Bảng 2: Thành phần hóa học của úa gạo so với 3 oại hạt ngũ cốc ................ 4 
Bảng 3: Thành phần thiết yếu của Gạo t m than ch n hoàn toàn ..................... 5 
Bảng 4: Lớp các hợp chất phenol trong thực vật ........................................... 14 
Bảng 5: Chỉ tiêu vi sinh vật đối với nƣớc giải khát không cồn ..................... 28 
Bảng 6: Những chỉ tiêu và phƣơng pháp phân t ch, đánh giá ....................... 31 
Bảng 7: Số nghiệm thức bố trí của thí nghiệm 3 ........................................... 35 
Bảng 8: Số nghiệm thức bố trí của thí nghiệm 4 ........................................... 36 
Bảng 9: Ảnh hƣởng của nhiệt độ bếp rang đến hàm ƣợng các hoạt chất sinh 
học của gạo tím than rang .............................................................................. 39 
Bảng 10: Ảnh hƣởng của nhiệt độ bếp rang đến giá trị cảm quan của 
nguyên liệu sau khi rang ................................................................................ 39 
Bảng 11: Ảnh hƣởng của nhiệt độ bếp rang đến giá trị màu sắc của nguyên 
liệu sau khi rang ............................................................................................. 40 
Bảng 12: Ảnh hƣởng của thời gian (phút) rang đến hàm ƣợng các hoạt chất 
sinh học của gạo tím than .............................................................................. 44 
Bảng 13: Ảnh hƣởng của thời gian rang đến giá trị cảm quan của nguyên liệu 
sau khi rang............................................................................................................. 45 
Bảng 14: Ảnh hƣởng của thời gian rang đến giá trị màu sắc của nguyên liệu 
sau khi rang .................................................................................................... 45 
Bảng 15: Ảnh hƣởng của độ brix và sữa tƣơi đến hàm ƣợng các hoạt chất 
sinh học của sản phẩm ................................................................................... 48 
Bảng 16: Ảnh hƣởng của việc điều chỉnh brix và sữa đến giá màu sắc của 
sản phẩm ........................................................................................................ 51 
Bảng 17: Ảnh hƣởng của tỷ lệ phối chế carboxymethyl cellulose và gum 
arabic đến hợp chất sinh học của sản phẩm ................................................... 52 
Bảng 18: Ảnh hƣởng của tỷ lệ phối chế carboxymethyl cellulose và gum 
arabic đến màu sắc của sản phẩm .................................................................. 55 
Bảng 19: Ảnh hƣởng của thời gian tiệt trùng đến chất ƣợng và giá trị cảm 
quan sản phẩm đến hợp chất sinh học của sản phẩm .................................... 51 
Bảng 20: Ảnh hƣởng của thời gian tiệt trùng đến chất ƣợng và giá trị cảm 
quan sản phẩm ............................................................................................... 51 
Bảng 21: Ảnh hƣởng của thời gian tiệt trùng đến màu sắc của sản phẩm: ... 57 
Bảng 22: Kết quả phân tích thành phần hóa học của sản phẩm .................... 57 
Bảng 23: Chỉ tiêu vi sinh vật của sản phẩm cuối ........................................... 58 


ix 
Bảng 24: Ƣớc tính chi phí sản xuất sữa gạo tím than (mẽ 140 lít) ................ 59 

tải về 4.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương