TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêN


Chƣơng 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................... 39tải về 4.19 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.19 Mb.
#53261
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

Chƣơng 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................... 39 
4.1 Khảo sát sự ảnh hƣởng nhiệt độ bếp rang đến hàm ƣợng các hợp chất 
sinh học và giá trị cảm quan của nguyên liệu sau khi rang ........................... 39 


vii 
4.2 Khảo sát sự ảnh hƣởng thời gian rang đến hàm ƣợng các hợp chất sinh 
học và giá trị cảm quan của nguyên liệu sau khi rang ................................... 43 
4.3 Khảo sát sự ảnh hƣởng của việc điều chỉnh brix và phối chế sữa tƣơi 
đến giá trị cảm quan và chất ƣợng của sản phẩm ......................................... 48
4.4 Khảo sát ảnh hƣởng của tỷ lệ phối chế carboxymethyl cellulose và gum 
arabic đến giá trị cảm quan của sản phẩm ..................................................... 52 
4.5 Khảo sát ảnh hƣởng nhiệt độ và thời gian tiệt trùng đến chất ƣợng và 
giá trị cảm quan sản phẩm ............................................................................. 55
4.6 Thành phần hóa học và vi sinh vật của sản phẩm ........................... 57 
4.7 Ƣớc tính giá thành sản phẩm ................................................................... 59 
Chƣơng 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................... 60 
5.1 Kết luận .............................................................................................................. 60 
5.2 Khuyến nghị ....................................................................................................... 61 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 63 
PHỤ CHƢƠNG ......................................................................................... pc1 
PHỤ CHƢƠNG A: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN 
CỨU ............................................................................................................. pc1 
PHỤ CHƢƠNG B: MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRONG 
NGHIÊN CỨU ............................................................................................ pc6 
PHỤ CHƢƠNG C: BẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN .................... pc12 
PHỤ LỤC D: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ............................... pc14 

tải về 4.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương