TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêN


Chƣơng 3 PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUtải về 5.32 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích5.32 Kb.
#53261
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

Chƣơng 3 PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 30 
3.1 Phƣơng tiện nghiên cứu ........................................................................... 30 
3.1.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................... 30 
3.1.2 Nguyên vật iệu và hóa chất .................................................................. 30 
3.1.3 Dụng cụ và thiết bị ................................................................................ 30 
3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................... 30 
3.2.1 Phƣơng pháp th nghiệm ....................................................................... 30 
3.2.2 Phƣơng pháp xử số iệu ..................................................................... 30 
3.2.3 Phƣơng pháp phân t ch, đánh giá .......................................................... 31 
3.3 Thiết kế nghiên cứu ................................................................................. 32 
3.3.1 Quy trình nghiên cứu dự kiến ............................................................... 32 
3.3.2 Thuyết minh quy trình .......................................................................... 33 
3.4 Nội dung và bố tr th nghiệm ................................................................. 34 
3.4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hƣởng nhiệt độ bếp rang đến hàm ƣợng 
các hợp chất sinh học và giá trị cảm quan của nguyên liệu sau khi rang ...... 34 
3.4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng thời gian rang đến hàm ƣợng các 
hợp chất sinh học và giá trị cảm quan của nguyên liệu sau khi rang ............ 34 
3.4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hƣởng của việc điều chỉnh brix và tỷ lệ 
phối chế sữa tƣơi đến giá trị cảm quan và chất ƣợng của sản phẩm ............ 35 
3.4.4 Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hƣởng của tỷ lệ phối chế carboxymethyl 
cellulose và gum arabic đến giá trị cảm quan của sản phẩm ......................... 36 
3.4.5 Thí nghiệm 5: Khảo sát ảnh hƣởng thời gian tiệt trùng đến chất ƣợng 
giá trị cảm quan sản phẩm ............................................................................. 37 
3.4.6 Phân tích thành phần hóa học và vi sinh vật của sản phẩm .................. 38 

tải về 5.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương