TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêN


Chƣơng 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUtải về 4.19 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.19 Mb.
#53261
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

Chƣơng 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................... 3 
2.1 Tổng quan về nguyên iệu .......................................................................... 3 
2.1.1Tổng quan về cây úa và gạo ................................................................... 3 
2.1.2 Tác dụng dƣợc ý của gạo t m ................................................................ 6 
2.1.3 Những quá trình sinh ý àm giảm chất ƣợng hạt gạo khi bảo quản ...... 8 
2.1.4 Các sản phẩm từ gạo t m ......................................................................... 9 
2.2 Tổng quan về nguyên iệu phụ sử dụng ..................................................... 9 
2.2.1 Đƣờng ..................................................................................................... 9 
2.2.2 Sữa tƣơi ................................................................................................. 10 
2.2.3 Nƣớc...................................................................................................... 10 
2.2.4 CMC ..................................................................................................... 10 
2.2.5 Gum arabic (GA) .................................................................................. 11 
2.3Tổng quan về các hợp chất sinh học ......................................................... 12 
2.3.1 Flavonoid .............................................................................................. 12 
2.3.2 Phenolic ................................................................................................ 13 
2.3.3 Anthocyanin .......................................................................................... 14 
2.3.4 Tannins .................................................................................................. 16 
2.4 Tổng quan về các quá trình công nghệ sử dụng trong nghiên cứu .......... 18 
2.4.1 Quá trình rang ....................................................................................... 18 


vi 
2.4.2 Quá trình nghiền ................................................................................... 19 
2.4.3 Quá trình thủy phân .............................................................................. 20 
2.4.4 Quá trình phối chế................................................................................. 21 
2.4.5 Quá trình thanh trùng, tiệt trùng ........................................................... 22 
2.5Tổng quan về bao bì.................................................................................. 26 
2.6 Chỉ tiêu chất ƣợng sản phẩm .................................................................. 27 
2.7 Một số nghiên cứu iên quan.................................................................... 28 

tải về 4.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương