TRƯỜng đh nông nghiệp hà NỘi số: 146tải về 29.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.01 Kb.
#408

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

--------------------------------------------

Số: 146 /QĐ-NNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy định về quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ


------------------------------------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý nguồn thu và Chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng: Tài chính - Kế toán, Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về Quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mục c khoản 3 Điều 9 như sau:

"c) Các chi phí khác

- Chuẩn bị hồ sơ, phục vụ bảo vệ của các khoa chuyên môn (bao gồm cả vận chuyển luận văn cho thành viên hội đồng): 40.000 đồng/học viên bảo vệ;

- Khánh tiết bảo vệ luận văn (hoa để bàn, nước uống...): 40.000 đồng/học viên bảo vệ;

- Hỗ trợ tiền ăn trưa cho thành viên hội đồng mời ngoài (bao gồm cả ban chủ nhiệm khoa 3 người): 100.000 đồng/người/ngày."

2. Sửa đổi, bổ sung mục a và mục b khoản 2 Điều 20 như sau:

"a) Chi cho công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là CCVC) do Nhà trường chi trả lương và sĩ quan biệt phái ngày lễ, tết:

a1) Mức chi 500.000 đồng/người (người có mặt) các ngày lễ, tết dương lịch:

- Ngày Chiến thắng và Quốc tế lao động: ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 dương lịch;

- Ngày Quốc khánh: ngày 02 tháng 9 dương lịch;

- Ngày Nhà giáo Việt Nam: ngày 20 tháng 11 dương lịch;

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: ngày 10 tháng 3 âm lịch;

- Ngày Khai giảng năm học mới (ngày thành lập Trường): ngày 12 tháng 10 dương lịch;

- Tết Dương lịch: ngày 01 tháng 01 dương lịch.

a2) Ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08 tháng 3 dương lịch) hỗ trợ cho nữ CCVC đi tham quan, dã ngoại: 300.000 đồng/người (người có mặt).

a3) Tết âm lịch 4.800.000 đồng/người (thời gian làm việc tại Trường được tính theo năm dương lịch) như sau:

- CCVC và sĩ quan biệt phái có thời gian làm việc tại Trường:

+ Đủ 12 tháng: 4.800.000 đồng/người;

+ Không đủ 12 tháng: 400.000 đồng/tháng/người;

- Quà tết cho CCVC được cử đi học tập, nghiên cứu dài hạn tại nước ngoài trước ngày 01 tháng 01 năm trước: 400.000 đồng/người;

- CCVC được tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc từ ngày đầu năm Dương lịch năm sau: 400.000 đồng/người.

- Hợp đồng lao động vụ, việc và hợp đồng lao động tại Trung tâm Dịch vụ Trường học có thời gian làm việc tại Trường:

+ Đủ 12 tháng: 2.400.000 đồng/người;

+ Không đủ 12 tháng: 200.000 đồng/tháng/người.

- Hợp đồng lao động vụ, việc từ ngày đầu năm Dương lịch năm sau: 200.000 đồng/người.

- Đối tượng không được hưởng là CCVC, hợp đồng lao động: tự ý bỏ việc; buộc thôi việc trong năm; đi nước ngoài quá hạn và hiện tại không chi trả lương; đang nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 31 tháng 12 năm trước.

a4) Hỗ trợ hoạt động hè: 1.200.000 đồng/người (thời gian làm việc tại Trường được tính theo năm học từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 năm sau):

- Công chức, viên chức, người lao động được tuyển dụng do Nhà trường chi trả lương và sĩ quan biệt phái: 100.000 đồng/người/tháng;

- Hợp đồng lao động vụ, việc và hợp đồng lao động tại Trung tâm Dịch vụ Trường học: 50.000 đồng/người/tháng;

- Đối tượng không được hưởng là CCVC, hợp đồng lao động:

+ Tự ý bỏ việc, buộc thôi việc, xin thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, thuyên chuyển công tác trước tháng 7 năm sau.

+ Đi nước ngoài, đang nghỉ việc không hưởng trước tháng 7 năm trước.

b) Hợp đồng lao động do các đơn vị tự chi trả lương

- Điều kiện được hưởng: đơn vị phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong năm với Nhà trường; người lao động phải đang tham gia bảo hiểm bắt buộc và là công đoàn viên.

- Mức hưởng, số tháng hưởng thực hiện như hợp đồng lao động vụ, việc do Nhà trường chi trả lương được quy định tại điểm a3 và điểm a4 mục a khoản 2 Điều này.

- Đối tượng không được hưởng thực hiện theo quy định tại điểm a3 và điểm a4 mục a khoản 2 Điều này.

- Tổng số tiền chi cho hợp đồng lao động quy định tại mục b khoản 2 Điều này không lớn hơn số tiền nghĩa vụ mà đơn vị phải nộp cho Nhà trường.

- Đơn vị lập danh sách người lao động của đơn vị theo mẫu (STT, Họ và tên, tháng/năm tham gia bảo hiểm bắt buộc, tháng/năm gia nhập công đoàn) và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để tập hợp trình Hiệu trưởng quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ khóa tuyển sinh cao học năm 2012 (học viên cao học khóa 21).Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TCCB, HC-TH, TC-KT, Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT,TC,LT(30).


HIỆU TRƯỞNG

Đã ký
Trần Đức Viên


tải về 29.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương