TRƯỜng đh nông nghiệp hà NỘi số: 1153tải về 18.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích18.12 Kb.
#1073

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI


Số: 1153 /QĐ-NNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy định về quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ


------------------------------------------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí được ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-NNH ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ văn bản đề nghị của Công đoàn Khoa Giáo dục quốc phòng ngày 07 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng Lương Trường họp ngày 17 tháng 5 năm 2013;

Theo đề nghị của Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng: Tài chính - Kế toán, Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về Quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi khoản 3, Điều 7 như sau:

"3. Phần thu nhập tăng thêm

...

+ Đối với Giáo viên Khoa GDQP:TNTT = (TNTT theo ngạch bậc + TNTT theo PCQL) x HSABCDK

..."


2. Sửa đổi khoản 4, Điều 20 như sau:

"4. Hỗ trợ cán bộ viên chức về nghỉ hưu  • Quà tặng trị giá 300.000 đ/người.

  • Bù lương: Cách tính, mức hỗ trợ được thực hiện theo Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí được ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-NNH ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2013;

Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 18 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TCCB, HC-TH, TC-KT, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT,TCCB.


HIỆU TRƯỞNG

Đã ký
Trần Đức Viên


tải về 18.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương