TRƯỜng đh kinh tế quốc dâNtải về 11.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.93 Kb.
#21544

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––––––––

Số: 102/TB-ĐHKTQD


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 20166


THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt 1 - năm 2016

Căn cứ Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học Hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Kế hoạch số 1440/KH-ĐHKTQD ngày 12/11/2015 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 54;

Căn cứ Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chính quy, đợt 1 - năm 2016 đã được Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường thông qua;

Căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường tại cuộc họp vào hồi 14h00, ngày 25/01/2016,

Nhà trường thông báo về kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 - năm 2016 như sau:1. Điểm trung bình chung (TBC) được xác định như sau:

Điểm TBC = 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu

+ 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói

+ 0,6*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc-Viết(theo Quy định ban hành Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng)

2. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh nếu đạt cả hai điều kiện sau:

- Điểm TBC >= 5,0 điểm

- Điểm các bài kiểm tra thành phần >= 3,0

(theo Quy định ban hành Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng)

3. Danh sách sinh viên và kết quả kiểm tra:

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

4. Tổ chức xem lại bài kiểm tra cho sinh viên

- Nhà trường chỉ tổ chức xem lại bài kiểm tra phần kỹ năng Nghe-hiểu và Đọc-Viết.

- Thời gian: từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 03/02/2016.

- Địa điểm nộp đơn và lệ phí: tại Phòng 103, Nhà 10 (gặp Cô Lê Ngân Giang).


- Lệ phí xem lại bài: 50.000đ/bài (tương ứng với một kỹ năng).


Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện (để thông báo cho SV);

- Cổng TTĐT để thông báo;

- P.TC-KT, P.KT&ĐBCLGD (để p/h);- Lưu QLĐT, TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
GS.TS. Phạm Quang Trung
tải về 11.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương