TRƯỜng đh giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc thành phố HỒ chí minhtải về 57.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích57.78 Kb.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 184 / QLSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH CỦA

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

( Về việc: Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên )
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-08-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT;Theo kết quả xét duyệt cấp học bổng.
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1

Cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015 cho 15 sinh viên hệ Liên thông chính quy thuộc Khoa Công trình giao thông với mức học bổng như trong danh sách kèm theo quyết định này.Điều 2

Thời gian được hưởng học bổng khuyến khích học tập là 5 thángĐiều 3

Các Ông, Bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng phòng Kế hoach - Tài vụ, Trưởng Khoa Công trình giao thông, Trưởng các bộ phận liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Đồng Văn Hướng

Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Lưu CTSV, TC-HC.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHOA CTGT

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015


(Kèm theo Quyết định số: 184 / QLSV ngày 29 tháng 03 năm 2016)


Học bổng loại Giỏi:

Stt

MSV

Họ và tên
Ngày sinh

Lớp

Mức HBKKHT

Ghi chú14L1090040

Bùi Văn

Toán

10/07/92

CD14LT

715.000đ/th


14L1090010

Lư Nhất

Duy

30/11/92

CD14LT

715.000đ/th

Học bổng loại Khá:

Stt

MSV

Họ và tên
Ngày sinh

Lớp

Mức HBKKHT

Ghi chú14L1090005

Huỳnh Văn

Công

20/04/92

CD14LT

650.000đ/th


14L1090036

Lê Văn

Thịnh

02/11/91

CD14LT

650.000đ/th


14L1090007

Lê Văn

Chiến

19/12/91

CD14LT

650.000đ/th


14L1090018

Phùng Đình

Lân

30/12/91

CD14LT

650.000đ/th


14L1090029

Lê Ngọc19/04/89

CD14LT

650.000đ/th


14L1090026

Nguyễn Hồng

Quang

11/05/93

CD14LT

650.000đ/th


14L1090008

Bùi Công

Dũng

20/08/91

CD14LT

650.000đ/th


14L1090034

Hoàng Chí

Thành

02/12/86

CD14LT

650.000đ/th


14L1090006

Nguyễn Xuân

Chương

13/02/92

CD14LT

650.000đ/th


14L1090003

Nguyễn Văn

Bình

08/01/91

CD14LT

650.000đ/th


14L1090016

Cao Trần Anh

Huy

26/04/92

CD14LT

650.000đ/th


14L1090030

Trần Minh

Tân

14/07/92

CD14LT

650.000đ/th


14L1090017

Nguyễn Quốc

Huy

01/08/92

CD14LT

650.000đ/th

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


PGS. TS. Đồng Văn Hướng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương