TRƯỜng đh cntt gia đỊnhtải về 33.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích33.71 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CNTT GIA ĐỊNH

----------------------

Số : / HĐ- ĐHGĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

(Cơ hữu)


BÊN A : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TT CNTT GIA ĐỊNH

Địa chỉ : A15-19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: ( 08 ) 62 62 980 - Fax : ( 08 ) 62 622 984

Người đại diện :

Chức vụ : (Trưởng Khoa hoặc Trưởng cơ sở hợp tác đào tạo)

Theo uỷ quyền: của TS.LS Nguyễn Đăng Liêm, Hiệu trưởng trường đại học CNTT Gia Định.

BÊN B: Giảng viên:

Chuyên ngành đào tạo:

Học hàm, học vị:

Địa chỉ


Điện thoại Email:

CMND : ,ngày cấp , nơi cấp

Mã số thuế

Số tài khoản : , Tại ngân hàng :Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng giảng dạy bao gồm các điều khoản sau đây:

Điều 1: THỎA THUẬN CHUNG

  1. Hai bên thỏa thuận hợp tác đào tạo theo học chế tín chỉ đã được Hiệu trưởng bên A ban hành và áp dụng.

  2. Bên A quản lý quá trình giảng dạy bên B theo chế độ giảng viên cơ hữu.

Điều 2: CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA BÊN B

  1. Bên B nhận giảng dạy cho bên A cụ thể như sau: (Lịch giảng chi tiết trên thư mời giảng)

 • Môn giảng dạy:

 • Mã môn học: Mã lớp:

 • Tổng số tiết: (lý thuyết: , thực hành: , cố vấn sv tự học: )

 • Thời gian giảng dạy từ : đến:

  1. Bên B được nhận thù lao giảng dạy như sau:

(Môn giảng dạy hoặc mã môn học)

Sĩ số SV

Số tiết

Đơn giá/ tiết

Hệ số

Thành tiền

Sĩ số

Lớp đêm

 • Lý thuyết • Hướng dẫn học tập hoặc thực hành cho sv • Cố vấn cho sinh viên tự họcTổng cộng:
Bằng chữ:

Điều 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

  1. Gởi cho bên A đề cương chi tiết môn học theo mẫu tại website, bản sao có công chứng văn bằng cao nhất, trong thời hạn 1 tuần tính từ buổi lên lớp đầu tiên.

  2. Chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy môn học mình phụ trách trước nhà trường và pháp luật.

  3. Thực hiện đầy đủ nội dung giảng dạy theo đề cương môn học và lịch trình giảng dạy, đúng theo thời khóa biểu, qui định của Khoa và nội qui về giờ giấc lên lớp, xuống lớp. Việc bố trí lịch giảng do Trưởng Khoa quyết định theo yêu cầu của Khoa.

  4. Cùng với nhà trường theo dõi tình hình học tập và giáo dục đạo đức, tác phong của sinh viên, đánh giá điểm quá trình học tập của sinh viên (10% chuyên cần và 20% kiểm tra giữa kỳ hoặc tự học). Phải tham gia sinh hoạt Khoa, sinh hoạt bộ môn theo yêu cầu của Khoa.

  5. Trước khi kết thúc môn học, bên B phải công bố bảng điểm thành phần trước lớp (gởi cho ban cán sự lớp 1 bảng photo để tạo cơ sở phúc khảo) và gởi về Khoa bảng chính.

  6. Nộp hai bộ đề thi có đáp án kèm theo (theo mẫu qui định)về cho Khoa trước khi kết thúc môn học 02 tuần để Khoa duyệt và đưa ra Hội đồng thi bốc thăm tổ chức thi kết thúc môn học cho sinh viên.

  7. Chủ yếu giảng viên chấm thi tại trường (nếu vì lý do bất khả kháng phải mang bài thi về nhà, phải có cam kết bằng văn bản gởi cho Trưởng Khoa và đảm bảo tối đa 1 tuần phải hoàn trả bài thi, bảng điểm về Khoa).

  8. Nếu vì lý do đặc biệt không lên lớp được, phải báo cho khoa bằng văn bản trước ít nhất hai ngày.

  9. Đảm bảo nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo qui định hiện hành của nhà nước.

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

  1. Cung cấp cho giảng viên thời khóa biểu, danh sách lớp, bảng điểm thành phần.

  2. Thanh toán thù lao giảng dạy sau khi trừ số tiết giảng nghĩa vụ theo qui định.

  3. Đảm bảo các phương tiện, thiết bị phù hợp phục vụ giảng dạy cho bên B khi lên lớp, cũng như khi hướng dẫn thực sinh viên thực hành.

  4. Ưu tiên bố trí cho bên B giảng dạy chủ động số tiết nghĩa vụ theo qui định.

  5. Trả thù lao ra đề thi : 200.000 đ / 01 bộ đề thi .

  6. Trả thù lao chấm bài kiểm tra giữa kỳ : 1.000 đ / 01 bài

  7. Trả thù lao chấm bài thi : 4.000 đ / 01 bài cho một người chấm.

Điều 5: THANH TOÁN HỢP ĐỒNG (thanh toán thù lao giảng dạy)

  1. Khi năm học kết thúc hoặc sau mỗi học kỳ (nếu đã hoàn thành đủ số tiết nghĩa vụ), căn cứ vào bảng tổng hợp số tiết thực dạy từ Khoa chuyển sang Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Tài vụ - kế toán sẽ tính toán số tiết chênh lệch. Nếu số tiết thực dạy vượt quá số tiết theo nghĩa vụ –có trừ phần số tiết miễn trừ theo qui định – thì được tính thù lao như giảng viên thỉnh giảng sau khi đã hoàn thành một số trách nhiệm đã qui định như: Ra đề thi, chấm thi, nộp đầy đủ bảng điểm thi của sinh viên ,nghĩa vụ sinh hoạt bộ môn mà mình được phân công về Khoa và được Trưởng khoa xác nhận đầy đủ.

  2. Trường hợp không thực hiện đủ số giờ chuẩn trong năm, giáo viên phải thực hiện dạy bù khối lượng chênh lệch trên tại các Khoa khác hoặc tại các cơ sở hợp tác đào tạo do Khoa hoặc Phòng Đào tạo giới thiệu hoặc dạy bù theo phân công cho năm học tiếp theo. Phần thù lao dạy bổ sung theo nghĩa vụ, phòng Đào tạo phối hợp với phòng Kế toán thu hồi về cho ngân sách nhà trường.

Điều 6: Hợp đồng được lập thành 05 bản, bên A giữ 04 bản ( 01 cho phòng ĐT, 01 cho phòng Tổ chức hành chính, 01 cho Khoa, 01 cho phòng Kế toán), bên B giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực trong thời gian giảng dạy và hoàn tất chấm thi, kết thúc môn học, giao bảng điểm.

(Các đơn vị gởi đính kèm các mẫu đề cương chi tiết học phần, mẫu đề thi kết thúc học phần…)

BÊN B

GIẢNG VIÊN

BÊN A

TUQ. HIỆU TRƯỞNG

(Trưởng khoa hoặc trưởng cơ sở hợp tác đào tạo)


: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương