TRƯỜng cao đẲng sư phạm số: 04/kh-cđsp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 43.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích43.11 Kb.
#12836

SỞ GD&ĐT TỈNH KON TUM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 04/KH-CĐSPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 18 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2016


Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục (Ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Kế hoạch công tác của nhà trường năm 2016, Trường CĐSP Kon Tum xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016 với nội dung cụ thể sau:I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án 1928 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 ( Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA); các Chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; của UBND tỉnh Kon Tum đang còn hiệu lực thi hành nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, viên chức (CBVC) và học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường; góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là tuyên truyền, thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đa dạng hóa hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Đề án 1928.II. YÊU CẦU

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2016, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 29-NQ/TW) và Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 nhằm phổ biến kịp thời, thường xuyên và sâu rộng các quy định pháp luật mới đến CBVC, HSSV. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định mới về CBVC; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, nhà trường và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2016.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc để thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Chú trọng việc phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến về chấp hành, thực hiện pháp luật gắn với phê phán và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 77/NQ-CP, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 theo Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT, ngày 05/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 18/KH-CĐSP, ngày 22/5/2014 của Trường CĐSP Kon Tum về triển khai phổ biến Hiến pháp 2013 và các luật liên quan đến đời sống nhân dân đã được ban hành; Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học và các văn bản pháp luật mới về giáo dục gắn với quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cho CBVC, HSSV.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA; Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2016; Đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Phổ biến các văn bản pháp luật do Trương ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ CBVC, HSSV nhà trường nói riêng và cộng đồng dân cư nói chung.

3. Tổ chức rà soát, sửa đổi, xây dựng, hoàn thiện chương trình, bổ sung giáo trình, tài liệu, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập môn Giáo dục pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; Kiện toàn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giảng viên giảng dạy môn Giáo dục pháp luật của trường. Triển khai sử dụng giáo trình dùng chung môn pháp luật đại cương ở đại học, cao đẳng theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tiếp tục thực hiện việc đưa môn Giáo dục pháp luật vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/QĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Triển khai “Ngày Pháp luật” năm 2016 định kỳ thông qua các hình thức phù hợp để phổ biến các văn bản pháp luật mới cho CBVC, HSSV. Xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật; thường xuyên cập nhật và lựa chọn thông tin pháp luật phù hợp đưa lên website, bảng tin pháp luật (thời hạn niêm yết ít nhất 30 ngày), tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của nhà trường.

6. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hình thành năng lực và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho HSSV. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho HSSV trong tuần sinh hoạt “Công dân - HSSV” đầu năm học, đầu khóa.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian


Nội dung

Hình thức

Quý I/2016


- Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Luật Giáo dục đại học.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Điều lệ trường cao đẳng và Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hiến pháp năm 2013.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Quy chế số 01/QCPH-CĐSP-CA ngày 18/3/2008 của Trường CĐSP Kon Tum-Công an tỉnh Kon Tum về phối hợp công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học giữa Trường CĐSP Kon Tum và Công an tỉnh Kon Tum.Đăng tải các văn bản luật trên Website của trường, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, thông qua bản tin pháp luật, đợt học môn GDQP-AN.

Quý II/2016


- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA của Trưởng ban Điều hành Đề án 1928.

- Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

- Luật Bảo hiểm xã hội.

- Quyết định số 189/QĐ-CĐSP ngày 08/11/2007 của Trường CĐSP Kon Tum ban hành Quy định về thực hiện văn hóa công sở của Trường CĐSP Kon Tum.

- Luật Nghĩa vụ quân sự.


Tổ chức học tập quán triệt sâu rộng trong CBVC, HSSV và tổ chức thảo luận theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

- Phổ biến trong buổi họp cơ quan và chào cờ đầu tháng.


Quý III/2016


- Các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản pháp luật mới về giáo dục.

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.


- Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.


- Luật Bảo vệ môi trường.

- Luật Bảo hiểm y tế.

- Quy chế HSSV nội trú, ngoại trú của Bộ GD-ĐT.


Phổ biến trong Tuần giáo dục công dân đầu năm học, khóa học, trong các buổi sinh hoạt khoa, họp cơ quan và chào cờ đầu tháng, tiếp xúc giữa đại diện sinh viên với lãnh đạo nhà trường định kỳ.

Quý IV/2016


- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

- Luật Hôn nhân và gia đình.

- Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐ-KT năm 2013.

- Triển khai “Ngày Pháp luật” theo chỉ đạo của cấp trên.

- Các văn bản luật được ban hành trong năm 2015.


Phổ biến trong Hội nghị giao ban lãnh đạo; trong buổi họp cơ quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các tổ chức đoàn thể phối hợp với nhà trường để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CBVC, HSSV. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL ngoại khóa: lồng ghép nội dung PBGDPL vào nội dung các hoạt động ngoài giờ lên lớp; lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2016; đăng tải các tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trên website của trường và xây dựng tủ sách pháp luật; tổ chức báo cáo chuyên đề về pháp luật; lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của trường...

- Tổ Pháp chế làm đầu mối triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường; phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên triển khai tuyên truyền, PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch; CBGD các bộ môn GDPL chủ động lồng ghép công tác phổ biến GDPL với việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa theo qui định.

- Các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện ở đơn vị mình qua phòng HC-QT (trước ngày 10/11/2016) để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên.Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

- BGH (chỉ đạo);

- Các khoa, phòng, tổ (Th/hiện);

- Công đoàn, Đoàn TN (Ph/th. hiện),

- Lưu: VT. HC.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký(Đã ký)
Nguyễn Bình Dân
tải về 43.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương