TRƯỜng đẠi học kinh tế quốc dân chưƠng trình đÀo tạO ĐẠi họCtải về 0.5 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.5 Mb.
  1   2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(Chương trình đào tạo Chất lượng cao)

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Major: Business Management

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Specialization: Enterprise Management


XÂY DỰNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

CALIFFORNIA LONG BEACH, HOA KỲ

(BASED ON THE CURRICULUM OF THE NEU AND CALIFFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH, USA)

HÀ NỘI - 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÔC DÂN

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(Chương trình đào tạo Chất lượng cao)

HIGH QUALITY EDUCATIONAL CURRICULUM OF BACHELOR

(Ban hành theo Quyết định số :……/QĐ ĐHKTQD ngày…..tháng….. năm 2014 của Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân /Persuant to the decision No….. Dated…….2014 of the President of National Economics University)

Tên chương trình : Chương trình đào tạo chất lượng cao

Name of the program : High Quality Educational Program in Auditing

Trình độ đào tạo : Đại học

Level of education : Undergraduate

Ngành Đào tạo : Quản trị kinh doanh

Major : Business Management

Mã Ngành Đào Tạo (Code) : 52340101

Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp

Speciality : Enterprise Management

Loại hình đào tạo : Chính quy

Type of education : Full time : Full-time
MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1

1.1. Mục tiêu chung: 1

1.2. Mục tiêu cụ thể 1

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO – Academic program timeline 2

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA – Required total credits 2

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Enrolment candidates 2

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP – Educational Process and Graduation Requirements 3

6.THANG ĐIỂM - Grading system 3

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH – Program curriculum 4

7.1. Cấu trúc chương trình đào tạo – Curriculum structure 4

7.2. Chi tiết học phần –In details: 5

8. KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUẨN – Standard Course Schedule 8

9.7.Kinh tế vi mô 1/ Micro Economic 1 14

9.8. Kinh tế vĩ mô 1/ Macroeconomic 1 14

9.9. Toán cao cấp 1 & 2/ Advanced Mathemetics 1 & 2 15

9.10. Lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Probability theory and statistical mathematics 15

9.11. Pháp luật đại cương/ General Law 16

9.12. Tin học đại cương/ General Computing 16

9.13. Nguyên lý quản trị/ Management 16

9.14. Kinh tế lượng / Econometrics 17

9.15. Lý thuyết tài chính tiền tệ / Monetary and Finacial Theory 17

9.16. Quản trị dự án/ Project Management 18

9.17. Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting 18

9.18. Quản trị chiến lược 1& 2/ Strategic Management 1& 2 19

9.19. Quản trị Marketing/ Marketing Management 19

9.20. Quản trị tác nghiệp 1 & 2/ Operation Management 1 & 2 20

9.21. Quản trị nhân lực/ Human Resource Management 20

9.22. Quản trị tài chính/ Financial Management 20

9.23. Kinh doanh quốc tế/ International Business 21

9.24. Luật kinh doanh/ Business Law 21

9.25. Hệ thống thông tin quản lý/ Management Information System 22

9.26. Thống kê kinh doanh/ Business Statistics 22

9.27. Đạo đức kinh doanh/ Business Ethics 23

9.28. Giao tiếp kinh doanh/ Communication Skill 23

9.29. Khởi sự kinh doanh/ Entrepreneurship 24

9.30. Quản trị chất lượng/ Quality management 24

9.31. Quản trị hậu cần/ Logistics Management 25

9.32. Kỹ năng quản trị/ Managerial Skills 25

9.34. Quản trị công ty/ Corporate Governance 26

9.35. Nghiên cứu kinh doanh/ Business Research 27  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương