Tr¹m ®Çu cuèi di ®éng mÆt ®Êt cña hÖ thèng th ng tin di ®éng toµn cÇu qua vÖ tinh phi ®Þa tÜnh Trong b¨ng tÇn 1 3 ghztải về 152.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích152.79 Kb.
#21913


TCN 68 - 180: 1999Tr¹m ®Çu cuèi di ®éng mÆt ®Êt

cña hÖ thèng th«ng tin di ®éng toµn cÇu

qua vÖ tinh phi ®Þa tÜnh Trong b¨ng tÇn 1 - 3 GHz

Yªu cÇu kü thuËt
Mobile Earth Stations for Global Non-Geostationary

Mobile-Satellite Service Systems in the Bands 1 - 3 GHz

Technical Requirement
1. Ph¹m vi øng dông
Tiªu chuÈn ngµnh TCN 68 - 180: 1999 bao gåm c¸c yªu cÇu thiÕt yÕu vÒ bøc x¹, chøc n¨ng kiÓm tra, ®iÒu khiÓn vµ c¸c quy ®Þnh ®o kiÓm lµm c¬ së cho chøng nhËn hîp chuÈn ®èi víi c¸c tr¹m ®Çu cuèi di ®éng mÆt ®Êt cña hÖ thèng th«ng tin di ®éng toµn cÇu qua vÖ tinh phi ®Þa tÜnh trong b¨ng tÇn 1 - 3 GHz.
2. §Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷
2.1 §a truy nhËp chia theo m· - A. Code Division Multiple Access - CDMA
2.2 Chøc n¨ng kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn - A. Control and Monitoring Functions - CMF
2.3 ThiÕt bÞ kiÓm tra cña phßng thÝ nghiÖm - A. Laboratory Test Equipment - LTE
2.4 Tr¹m mÆt ®Êt di ®éng - A. Mobile Earth Station - MES
2.5 DÞch vô th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh - A. Mobile Satellite Service - MSS
2.6 M· nhËn d¹ng MES (trong hÖ thèng S-PCN) - MIC - A. MES Unique Identification Code (within its S-PCN)
2.7 NhiÔu ®iÖn tõ tr­êng - A. Electromagnetic Interference - EMI
2.8 ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn m¹ng - A. Network Control Facility - NCF
2.9 TÇn sè v« tuyÕn - A. Radio Frequency - RF
2.10 Tr¹m mÆt ®Êt cña th«ng tin vÖ tinh - A. Satellite Earth Station - SES
2.11 M¹ng th«ng tin c¸ nh©n qua vÖ tinh - A. Satellite Personal Communications Network - S-PCN
2.12 ThiÕt bÞ kiÓm tra chuyªn dông - A. Special Test Equipment - STE
2.13 §a truy nhËp chia theo thêi gian - A. Time Divison Multiple Access - TDMA
2.14 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi viÔn th«ng - A. Telecommunications Terminal Equipment - TTE

2.15 C«ng suÊt bøc x¹ ®¼ng h­íng t­¬ng ®­¬ng - A. Equivalent Isotropically Radiated Power - EIRP


2.16 BiÕn thiªn ngÉu nhiªn cña mËt ®é phæ gia t¨ng - A. Acceleration Spectral Density Random Vibration - ASD Random Vibration
2.17 Quü ®¹o phi ®Þa tÜnh - A. Non - Geostationary Orbit - NON - GSO
2.18 Quü ®¹o trßn trung gian - A. Intermediate Circular Orbit - ICO
2.19 Tr¹ng th¸i cã sãng mang - A. Carrier - on State (allocated a channel)

Tr¹ng th¸i tr¹m MES ph¸t tÝn hiÖu ë chÕ ®é liªn tôc hoÆc kh«ng liªn tôc.


2.20 Tr¹ng th¸i kh«ng cã sãng mang - A. Carrier - off State (idle mode)

Tr¹ng th¸i tr¹m MES ®­îc cÊp nguån nh­ng kh«ng ph¸t tÝn hiÖu.


2.21 §Æc tÝnh lo¹i bá tù ®éng - A. Automatic Shut - off Features

C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña MES ph¶i cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt nh÷ng h­ háng x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ cã thÓ ngõng truyÒn dÉn trong tr­êng hîp cã h­ háng x¶y ra trong thêi gian nhá h¬n 1s sau khi nhËn biÕt ®­îc h­ háng.


2.22 M¸y cÇm tay - A. Hand Held

Mét m¸y cÇm tay MES lµ mét thiÕt bÞ hoµn chØnh, nhá, nhÑ, mang theo ng­êi vµ ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cuéc gäi (chØ dïng mét tay).


2.23 GhÐp nèi chñ - A. Host - Connected

Mét MES cÇn kÕt nèi víi m¸y chñ ®Ó ®¶m b¶o c¸c tÝnh n¨ng.


2.24 ThiÕt bÞ / m¸y chñ - A. Host Equipment

Lµ thiÕt bÞ cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng cho ng­êi sö dông khi kh«ng kÕt nèi víi MES, khi kÕt nèi víi thiÕt bÞ/ m¸y chñ MES cung cÊp thªm chøc n¨ng cho thiÕt bÞ/ m¸y chñ vµ kÕt nèi nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó MES ®¶m b¶o c¸c chøc n¨ng .


2.25 B¨ng tÇn cña th«ng tin di ®éng qua vÖ tinh - A. MSS Band

Mét kho¶ng tÇn sè liªn tôc ®­îc ITU ph©n bæ cho MSS.


2.26 §a mèt - A. Multi - Mode

Lµ kh¸i niÖm chØ thiÕt bÞ cã thÓ thÝch nghi víi c¸c tr¹m v« tuyÕn cña c¸c m¹ng v« tuyÕn kh¸c nhau.


2.27 HÖ thèng b¨ng hÑp - A. Narrow - Band System

Lµ mét hÖ thèng cã ®é d·n kªnh tÇn sè cña sãng mang danh ®Þnh ®èi víi c¸c MES theo h­íng mÆt ®Êt - kh«ng gian lµ nhá h¬n 300 kHz.


2.28 Kªnh ®iÒu khiÓn m¹ng - A. Network Control Channel

Lµ kªnh mµ qua ®ã MES thu nhËn th«ng tin ®iÒu khiÓn chung tõ NCF ®èi víi

S - PCN cña nã.
2.29 Th«ng b¸o ®iÒu khiÓn cña NCF - A. NCF Control Message

Mét th«ng b¸o chuÈn t¾c ®­îc ph¸t ®i tõ mét m¹ng ®Õn mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi (hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi) ®Ó cho phÐp mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi (hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi) thiÕt lËp nh÷ng chøc n¨ng thÝch hîp.


2.30 §é réng b¨ng chuÈn t¾c - A. Nominated Band Width - Bn

§é réng b¨ng chuÈn t¾c cña MES lµ ®é réng b¨ng tÇn ®ñ ®Ó cho qua toµn bé phæ tÇn cÇn truyÒn vµ cã møc lín h¬n nhiÒu so víi nh÷ng bøc x¹ cã h¹i. Bn phô thuéc vµo tÇn sè sãng mang fc cña MES.


2.31 B¨ng tÇn sè c«ng t¸c cña MES - A. Operational Band

PhÇn b¨ng tÇn con n»m trong gi¶i tÇn sè c«ng t¸c tõ 1610,0 ®Õn 1626,5 MHz, (hoÆc tõ 1980,0 ®Õn 2010,0 MHz) ®­îc g¸n theo h­íng mÆt ®Êt - kh«ng gian cña m¹ng MSS mµ trong ®ã MES ®ang ho¹t ®éng.


2.32 ThiÕt bÞ x¸ch tay - A. Portable Equipment - PE

Lµ mét thiÕt bÞ hoµn thiÖn, ®Ó bµn hoÆc x¸ch tay. Mét PE nãi chung gåm mét khèi ®¬n hoÆc mét vµi khèi kÕt nèi víi nhau.


2.33 Kh¶o s¸t/ ®o bøc x¹ - A. Radiated Measurement

Lµ mét sù kh¶o s¸t / ®o ®¹c ®èi víi mét tr­êng bøc x¹ thùc.


2.34 ThiÕt bÞ kiÓm tra ®Æc biÖt / chuyªn dïng - A. Special Test Equipment - STE

Lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó kiÓm tra sù phï hîp cña MES ®èi víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt trong tiªu chuÈn nµy trong phßng thö nghiÖm.


2.35 Bøc x¹ cã h¹i (kh«ng mong muèn) - A. Unwanted Emissions

Lµ nh÷ng bøc x¹ n»m ngoµi ®é réng b¨ng chuÈn t¾c ë tr¹ng th¸i cã sãng mang vµ nh÷ng bøc x¹ ®­îc t¹o ra ë tr¹ng th¸i kh«ng cã sãng mang.


2.36 HÖ thèng b¨ng réng - A. Wide - Band System

Lµ mét hÖ thèng cã ®é d·n kªnh tÇn sè cña sãng mang danh ®Þnh ®èi víi c¸c MES theo h­íng mÆt ®Êt - kh«ng gian lµ b»ng hoÆc lín h¬n 300 kHz.


2.37 §é réng b¨ng chiÕm - A. Occupied Bandwith

§é réng b¨ng chiÕm ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®é réng b¨ng mµ t¹i ®ã c«ng suÊt ®o ®­îc víi ®é réng b¨ng ph©n gi¶i lµ 1,0% cña ®é réng b¨ng chiÕm, Ýt nhÊt thÊp h¬n -40 dBc. Víi c«ng suÊt chuÈn 0 dBc lµ c«ng suÊt ra cña m¸y ph¸t.


3 Yªu cÇu kü thuËt:

C¸c yªu cÇu kü thuËt ®­îc ®¸nh gi¸ theo c¸c phÐp ®o t­¬ng øng ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.


3.1 Yªu cÇu chung:

- ThiÕt bÞ sö dông ph¶i cã m¸c/ nh·n ®¨ng ký;

- §iÒu khiÓn bªn ngoµi cña m¸y ph¸t: mäi thay ®æi ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi c¬ quan/ ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn;

- C«ng suÊt: c«ng suÊt ra vµ EIRP cña MES  • Gi¸ trÞ EIRP lín nhÊt b»ng: EIRP (cho phÐp) + 2 dB

  • Trong tr­êng hîp anten kh«ng th¸o rêi ®­îc khái MES, c«ng suÊt ra cña m¸y ph¸t ph¶i nhá h¬n 2 dB so víi EIRP cho phÐp;

- §é æn ®Þnh tÇn sè:  2 10-6 so víi tÇn sè chuÈn (tÇn sè chuÈn ®o t¹i 200C vµ nguån chuÈn);

- B¸o hiÖu vµ kh¶ n¨ng t­¬ng thÝch truy nhËp: ph¶i ®­îc kiÓm tra ®Ó phï hîp víi nhµ cung cÊp th«ng tin qua hÖ thèng vÖ tinh phi ®Þa tÜnh.


3.2 KÕ ho¹ch tÇn sè
3.2.1 B¨ng tÇn sè c«ng t¸c ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 1
B¶ng 1 - B¨ng tÇn sè c«ng t¸c cña MES

H­íng mÆt ®Êt - kh«ng gian, MHz

H­íng kh«ng gian - mÆt ®Êt, MHz

Tõ 1 610, 0 ®Õn 1 626,5

Tõ 1 613,8 ®Õn 1 626,5
Tõ 2 483,5 ®Õn 2 500,0

Tõ 1 980,0 ®Õn 2 010,0

Tõ 2 170,0 ®Õn 2 200,0

3.2.2 ViÖc sö dông c¸c b¨ng tÇn con cho h­íng mÆt ®Êt - kh«ng gian vµ h­íng kh«ng gian - mÆt ®Êt ph¶i tu©n thñ theo quy ho¹ch tÇn sè cña C¬ quan qu¶n lý tÇn sè quèc gia.


3.3 Bøc x¹ cã h¹i ngoµi b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz vµ b¨ng tÇn tõ

1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz (cã sãng mang)


3.3.1 Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt ngoµi b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz vµ b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 2.
B¶ng 2 - Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt ngoµi b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz

vµ b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz

TÇn sè, MHz

Tr­êng hîp cã sãng mang
EIRP, dBW

§é réng b¨ng ®o

Ph­¬ng ph¸p ®o

0,1 - 30

30 - 1 000

1 000 - 1 559

1 559 - 1 580,42


1 580,42 - 1 605

1 605 - 1 610- 66

- 66


- 60

- 70
- 70

Tõ - 70 ®Õn -10

(chó ý 2)10 kHz

100 kHz


1 MHz

1 MHz
1 MHz

1 MHz


Gi¸ trÞ ®Ønh

Gi¸ trÞ ®Ønh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

(chó ý 1)

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh


1 610 - 1 626,5

1 626,5 - 1 628,5

1 628,5 - 1 631,5

1 631,5 - 1 636,5

1 636,5 - 1 646,5

1 646,5 - 1 666,5

1 666,5 - 2 200

2 200 - 12 750Kh«ng ¸p dông

Kh«ng ¸p dông

- 60

- 60


- 60

- 60


- 60

- 60


Kh«ng ¸p dông

Kh«ng ¸p dông

30 kHz

100 kHz


300 kHz

1 MHz


3 MHz

3 MHz


Kh«ng ¸p dông

Kh«ng ¸p dông

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ ®ØnhChó ý 1 - Trong b¨ng tÇn con tõ 1573,42 ®Õn 1580,42 MHz thêi gian ®o trung b×nh lµ 20 ms.

Chó ý 2 - Néi suy tuyÕn tÝnh b»ng dBW theo ®é lÖch tÇn sè.

3.4 Bøc x¹ cã h¹i trong b¨ng tÇn tõ 1610,0 ®Õn 1626,5 MHz vµ b¨ng tÇn tõ 1626,5 ®Õn 1628,5 MHz (tr­êng hîp cã sãng mang)


3.4.1 Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz vµ b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz cña mét MES ho¹t ®éng víi ®é réng b¨ng danh ®Þnh n»m hoµn toµn hay mét phÇn trong b¨ng tÇn tõ 1 618,25 ®Õn 1626,5 MHz ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 3.
B¶ng 3 - Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz vµ

b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz cña mét MES

ho¹t ®éng víi ®é réng b¨ng danh ®Þnh n»m hoµn toµn hay mét phÇn

trong b¨ng tÇn tõ 1 618,25 ®Õn 1 626,5 MHz.

§é lÖch tÇn sè, kHz

Tr­êng hîp cã sãng mang

(chó ý 1)EIRP, dBW

(chó ý 3)§é réng b¨ng ®o, kHz

(chó ý 2)Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0 ®Õn 160

160 ®Õn 225

225 ®Õn 650

650 ®Õn 1 365

1 365 ®Õn 1 800

1 800 ®Õn 16 500

-35

Tõ - 35 ®Õn - 38,5

Tõ - 38,5 ®Õn - 45

- 45


Tõ - 53 ®Õn - 56

- 56


30

30

3030

30

30Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nhChó ý 1- §é lÖch tÇn sè ®­îc x¸c ®Þnh tõ:

- Biªn gÇn nhÊt cña ®é réng b¨ng chuÈn t¾c cña sãng mang danh ®Þnh gÇn nhÊt ®èi víi sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng MSS ë b¨ng tÇn kh¸c trong ph¹m vi cña b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz. §é lÖch tÇn sè ®­îc ®o trùc tiÕp ®èi víi hÖ thèng MSS l©n cËn.

- Biªn trªn cña ®é réng b¨ng chuÈn t¾c cña sãng mang ®­îc kiÓm tra ®èi víi nh÷ng bøc x¹ trong b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz.

Chó ý 2 - §é réng b¨ng ®o sÏ lµ 3 kHz nÕu c¸c giíi h¹n cña EIRP cã h¹i ®­îc gi¶m t­¬ng øng.

Chó ý 3 - Néi suy tuyÕn tÝnh b»ng dBW theo ®é lÖch tÇn sè.

3.4.2 Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz vµ b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz cña mét MES ho¹t ®éng víi ®é réng b¨ng chuÈn t¾c n»m hoµn toµn trong b¨ng tÇn tõ 1610,0 ®Õn 1618,25 MHz ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 4.


B¶ng 4 - Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 626,5 MHz

vµ b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 628,5 MHz cña mét MES ho¹t ®éng víi ®é réng b¨ng chuÈn t¾c n»m hoµn toµn trong b¨ng tÇn tõ 1 610,0 ®Õn 1 618,25 MHz

§é lÖch tÇn sè, kHz

Tr­êng hîp cã sãng mang

(chó ý 1)EIRP, dBW

(chó ý 3)§é réng b¨ng ®o, kHz

(chó ý 2)Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0 ®Õn 160

Tõ 160 ®Õn 2 300

Tõ 2300 ®Õn 18 500


- 32

Tõ - 32 ®Õn - 56

- 56


30

30

30Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh


Chó ý 1 - Xem chó ý 1 b¶ng 3

Chó ý 2 - Xem chó ý 2 b¶ng 3

Chó ý 3 - Xem chó ý 3 b¶ng 3

3.4.3 Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt cña c¸c sãng mang cña MES trong b¨ng tÇn ho¹t ®éng cña c¸c sãng mang CDMA ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 5B¶ng 5 - Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt cña c¸c sãng mang cña MES trong b¨ng tÇn ho¹t ®éng cña c¸c sãng mang CDMA

§é lÖch tÇn sè, kHz

Tr­êng hîp cã sãng mang

(chó ý 1)EIRP, dBW

(chó ý 2)§é réng b¨ng ®o,

kHz


Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0 ®Õn 70 Tõ 70 ®Õn 600

Tõ 600 ®Õn 2 000

Tõ 2 000 ®Õn 5 000

5 000 ®Õn 16 500Tõ 6 ®Õn - 20

Tõ 20 ®Õn - 28

Tõ 28 ®Õn - 45

Tõ 45 ®Õn - 69

- 69


30

30

3030

30


Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh


Chó ý 1 - §é lÖch tÇn sè ®­îc x¸c ®Þnh tõ biªn cña ®é réng b¨ng chuÈn t¾c.

Chó ý 2 - Néi suy tuyÕn tÝnh b»ng dBW theo ®é lÖch tÇn sè.

3.5 Bøc x¹ cã h¹i trong tr­êng hîp kh«ng cã sãng mang

3.5.1 EIRP lín nhÊt cña bøc x¹ cã h¹i trong tr­êng hîp kh«ng cã sãng mang ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 6.

B¶ng 6 - EIRP lín nhÊt cña bøc x¹ cã h¹i

trong tr­êng hîp kh«ng cã sãng mang


TÇn sè, MHz

EIRP, dBW

§é réng b¨ng ®o, kHz

Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0,1 ®Õn 30

- 87

10

Gi¸ trÞ ®Ønh

Tõ 30,0 ®Õn 1 000

- 87

100

Gi¸ trÞ ®Ønh

Tõ 1 000,0 ®Õn 12 750

- 77

100

Gi¸ trÞ ®Ønh

3.5.2 MËt ®é EIRP trong kho¶ng b¨ng tÇn c«ng t¸c

3.5.2.1 Trong b¨ng tÇn sè con bÊt kú thuéc b¨ng tÇn tõ 1610,0 ®Õn 1626,5 MHz mµ MES ho¹t ®éng, mËt ®é EIRP ph¶i tho¶ m·n mét trong hai yªu cÇu sau:

- MËt ®é EIRP trung b×nh do MES t¹o ra kh«ng ®­îc lín h¬n: -3 dB(W/4 kHz)

- MËt ®é EIRP ®Ønh do MES t¹o ra kh«ng ®­îc lín h¬n: -15 dB(W/4 kHz)
3.6 Bøc x¹ cã h¹i ngoµi b¨ng tÇn sè tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9 MHz (tr­êng hîp cã sãng mang).
3.6.1 MËt ®é EIRP lín nhÊt cña nh÷ng bøc x¹ cã h¹i tõ MES n»m ngoµi b¨ng tÇn tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9 MHz kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh t¹i b¶ng 7.
B¶ng 7- Bøc x¹ cã h¹i ngoµi b¨ng tÇn tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9 MHz


TÇn sè, MHz

Tr­êng hîp cã sãng mang
EIRP, dBW

§é réng b¨ng ®o

Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0,1 ®Õn 30

30 ®Õn 1 000

Tõ 1 000 ®Õn 1 559

1 559 ®Õn 1 626,5

1 626,5 ®Õn 1 95

1 950 ®Õn 1 960 Tõ 1 960 ®Õn 1 970

1 970 ®Õn 1 975

1 975 ®Õn 1 978,1- 66

- 66


- 60

- 70


- 60

- 60


- 60

- 60


- 60

10 kHz

100 kHz


3 MHz

1 MHz


3 MHz

1 MHz


300 kHz

100 kHz


30 kHz

Gi¸ trÞ ®Ønh

Gi¸ trÞ ®Ønh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh


1 978,1 ®Õn 1 980,1

C¸c møc trong b¶ng 8 ®èi víi ®é lÖch tÇn sè tõ 0 ®Õn 2 MHz sÏ ¸p dông cho b¨ng tÇn sè tõ 1 978,1 ®Õn 1 980,1 MHz

Tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9

Kh«ng ¸p dông

Kh«ng ¸p dông

Kh«ng ¸p dông

2 009,9 ®Õn 2 011,9

C¸c møc trong b¶ng 8 ®èi víi ®é lÖch tÇn sè tõ 0 ®Õn 2 MHz sÏ ¸p dông cho b¨ng tÇn sè tõ 2 009,9 ®Õn 2 011,9 MHz

2 011,9 ®Õn 2 015

2 015 ®Õn 2 020

2 020 ®Õn 2 030

2 030 ®Õn 2 040

2 040 ®Õn 2 060

Tõ 2 060 ®Õn 12 750- 60

- 60


- 60

- 60


- 60

- 60


30 kHz

100 kHz


300 kHz

1 MHz


3 MHz

3 MHz


Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ ®Ønh


3.7 Bøc x¹ cã h¹i trong c¸c b¨ng tÇn tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9 MHz, b¨ng tÇn tõ 1978,1 ®Õn 1 980,1 MHz vµ tõ 2 009,9 ®Õn 2 011,9 MHz (cã sãng mang).


3.7.1 MËt ®é phæ EIRP lín nhÊt cña bøc x¹ cã h¹i tõ MES trong b¨ng tÇn tõ 1978,1 tíi 2 011,9 MHz kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh t¹i b¶ng 8 hoÆc b¶ng 9.
B¶ng 8 - Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong b¨ng tÇn tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9 MHz tõ mét sãng mang TDMA; vµ bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong c¸c b¨ng tÇn tõ

1 978,1 ®Õn 1 980,1 MHz vµ b¨ng tÇn tõ 2 009,9 ®Õn 2 011,9 MHz

tõ sãng mang bÊt kú.

§é lÖch tÇn sè,

kHz


(chó ý 1)

Tr­êng hîp cã sãng mang

EIRP, dBW

§é réng b¨ng ®o,

kHz


Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0 ®Õn 166

Tõ 166 ®Õn 575

575 ®Õn 1 175

1 175 ®Õn 1 525

1 525 ®Õn 32 000


0 - (®é lÖch  55/166)

- 55


- 60

- 50 - [(®é lÖch -1 175) 5/350]

- 55


3

3

330 (chó ý 2)

30 (chó ý 2)Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh


Chó ý 1 - §é lÖch tÇn sè ®­îc x¸c ®Þnh tõ biªn cña ®é réng b¨ng chuÈn t¾c.

Chó ý 2 - §é réng b¨ng ®o ®­îc dïng cã thÓ lµ 3 kHz nÕu nh÷ng giíi h¹n cña EIRP cã h¹i gi¶m t­¬ng øng.


B¶ng 9 - Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt trong b¨ng tÇn

tõ 1 980,1 ®Õn 2 009,9 MHz tõ mét sãng mang CDMA

§é lÖch tÇn sè,

kHz


Tr­êng hîp cã sãng mang

EIRP, dBW

§é réng b¨ng ®o, kHz

Ph­¬ng ph¸p ®o

Tõ 0 ®Õn 160

Tõ 160 ®Õn 2 300

2 300 ®Õn 32 000


- 35

-35 -[(®é lÖch -160) 21/2140]

- 56


30

30

30Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh

Gi¸ trÞ trung b×nh


Chó ý - §é lÖch tÇn sè ®­îc x¸c ®Þnh tõ biªn cña ®é réng b¨ng chuÈn t¾c.

3.7.2 Bøc x¹ cã h¹i trong tr­êng hîp kh«ng cã sãng mang


3.7.2.1 Gi¸ trÞ EIRP lín nhÊt cña nh÷ng bøc x¹ cã h¹i ë tr¹ng th¸i kh«ng cã sãng mang kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n quy ®Þnh trong b¶ng 6.
3.7.2.2 Bøc x¹ cã h¹i lín nhÊt ngoµi b¨ng tÇn tõ 1 610 ®Õn 1 626,5 MHz vµ b¨ng tÇn tõ 1 626,5 ®Õn 1 626,8 MHz ®èi víi MES.

Khi sö dông kü thuËt truy nhËp CDMA xem b¶ng 2.


3.8 Chøc n¨ng kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn cña MES
3.8.1 Chøc n¨ng tù kiÓm tra

- MES ph¶i cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn xö lý trung t©m gåm sù ®iÒu hµnh vÒ l­u l­îng/ truyÒn dÉn, kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn.

- Chøc n¨ng cña bé xö lý ph¶i nhËn biÕt ®­îc h­ háng vÒ phÇn cøng vµ phÇn mÒm cña bé xö lý.

- Trong kho¶ng thêi gian nhá h¬n 1s kÓ tõ khi nhËn biÕt h­ háng x¶y ra, MES ph¶i dõng truyÒn dÉn cho ®Õn khi mµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cña bé xö lý x¸c ®Þnh r»ng toµn bé c¸c ®iÒu kiÖn h­ háng ®· ®­îc lo¹i bá.

- Nh÷ng ®iÒu kiÖn h­ háng g©y ra mÊt truyÒn dÉn ph¶i ®­îc chØ râ vµ th«ng b¸o cho ng­êi dïng.
3.8.2 §iÒu khiÓn hÖ thèng con t¹o tÇn sè ph¸t

- MES ph¶i cã chøc n¨ng kiÓm tra hÖ thèng con t¹o tÇn sè ph¸t.

- Trong kho¶ng thêi gian nhá h¬n 5 s kÓ tõ khi xÈy ra h­ háng cña hÖ thèng con t¹o tÇn sè ph¸t, sù truyÒn dÉn ph¶i dõng l¹i (mÊt sãng mang) cho ®Õn khi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng con t¹o tÇn sè ph¸t x¸c ®Þnh ®­îc r»ng toµn bé c¸c h­ háng ®· ®­îc lo¹i bá.

- Nh÷ng ®iÒu kiÖn h­ háng g©y ra mÊt truyÒn dÉn ph¶i ®­îc chØ râ vµ th«ng b¸o cho ng­êi dïng.


3.8.3 Cung cÊp vµ nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn m¹ng

- MES kh«ng ph¸t RF khi ®­îc cÊp nguån.

- MES ph¶i ë tr¹ng th¸i kh«ng ph¸t RF khi ®· ®­îc cÊp nguån, tr¹ng th¸i nµy ph¶i ®­îc duy tr× trong khi MES ch­a ®­îc ®ång bé víi kªnh ®iÒu khiÓn m¹ng thÝch hîp.

- MES kh«ng thÓ khëi ®Çu tr¹ng th¸i cã sãng mang khi ch­a ®­îc ®ång bé víi kªnh ®iÒu khiÓn m¹ng thÝch hîp.

- Trong kho¶ng 30 s kÓ tõ khi x¶y ra mÊt kªnh ®iÒu khiÓn m¹ng thÝch hîp, MES ph¶i ngõng ph¸t.
3.8.4 C¸c tr¹m v« tuyÕn trong mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi song-mèt hoÆc ®a-mèt
3.8.4.1 C¸c tr¹m v« tuyÕn trong mét MES ®a-mèt sÏ kh«ng ph¸t tÝn hiÖu khi ch­a ®­îc ®ång bé víi kªnh ®iÒu khiÓn tõ hÖ thèng phï hîp víi nã.
3.9 NhËn d¹ng thiÕt bÞ
3.9.1 Mçi MES ph¶i cã mét m· nhËn d¹ng riªng ®èi víi S-PCN cña m×nh.
3.9.2 MES ph¶i cã kh¶ n¨ng truyÒn m· nhËn d¹ng cña nã khi nhËn ®­îc mét lÖnh cña NCF thÝch hîp ®­îc g¸n cho chÝnh m×nh.
3.9.3 MES kh«ng cho phÐp ng­êi sö dông söa ®æi ®èi víi MIC b»ng viÖc sö dông thñ tôc truy nhËp th«ng th­êng.
3.10 Ph­¬ng ph¸p ®o kiÓm

- §o kiÓm ph¶i tiÕn hµnh t¹i c¸c tÇn sè ph¸t cùc ®¹i vµ cùc tiÓu trong d¶i tÇn sè ®­îc ph©n ®Þnh cña MES.

- C¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®o kiÓm ®­îc quy ®Þnh trong (phÇn 3.12).

- Víi mçi phÐp ®o kiÓm, sö dông STE hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®o kiÓm kh¸c, ®ång thêi mçi ®Çu cuèi MES ph¶i ®­îc ®Æt chÕ ®é ph¸t mét trong c¸c tÇn sè ph¸t ®· ®­îc quy ®Þnh víi c«ng suÊt cùc ®¹i ë tÇn sè nµy ®Ó thùc hiÖn viÖc ®o kiÓm.

- ThiÕt bÞ ®o kiÓm: yªu cÇu møc nhiÔu nÒn cña m¸y ph©n tÝch phæ ®­îc quy ®Þnh Ýt nhÊt ph¶i thÊp h¬n 6 dB so víi giíi h¹n cho phÐp trong b¶ng 2.

- PhÐp ®o kiÓm ®­îc thùc hiÖn hoÆc víi ph­¬ng ph¸p ®o thiÕt bÞ th¸o ®­îc anten hoÆc víi ph­¬ng ph¸p ®o thiÕt bÞ cã c¶ anten theo quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n A4 cña TBR41/42.

- §o kiÓm c¸c bøc x¹ cã h¹i cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi th¸o ®­îc anten: ¸p dông theo phô lôc C cña TBR41/42.

- §o kiÓm c¸c bøc x¹ cã h¹i cho thiÕt bÞ ®Çu cuèi gåm c¶ anten: ¸p dông theo phô lôc D cña TBR41/42.


3.10.1 §o kiÓm t¹i ®iÓm cùc ®¹i, cùc tiÓu

- Trong tr­êng hîp ®o kiÓm c¸c ®iÓm cùc ®¹i, cùc tiÓu th× m¸y ph©n tÝch phæ ®­îc ®Æt ë chÕ ®é ®¸nh ®iÓm vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:

+ §¸nh ®iÓm tÇn sè: theo yªu cÇu cña gi¶i tÇn sè cÇn ®¸nh gi¸.

+ §é réng b¨ng ph©n gi¶i: theo quy ®Þnh ë b¶ng 2 vµ b¶ng 7.

+ §é réng b¨ng hiÓn thÞ: 3 lÇn lín h¬n ®é réng b¨ng cÇn ®o kiÓm.

- §Æt chÕ ®é ®o ®iÓm cùc ®¹i: cã

- Thêi gian ®¸nh ®iÓm tÇn sè ph¶i lÊy lµ thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ ®­îc phï hîp víi viÖc hiÖu chuÈn theo quy ®Þnh vµ tiÖn lîi cho thao t¸c.

- Víi phÐp ®o kiÓm c¸c ®iÓm cùc ®¹i, cùc tiÓu, m¸y ph©n tÝch phæ ph¶i ®­îc ®Æt ë chÕ ®é b­íc nh¶y tÇn sè theo quy ®Þnh nh­ b¶ng 2 vµ b¶ng 7

3.10.2 §o kiÓm b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ trung b×nh

- M¸y ph©n tÝch phæ ph¶i ®­îc ®Æt ë chÕ ®é ®¸nh ®iÓm vµ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:

+ §¸nh ®iÓm tÇn sè: theo yªu cÇu cña ®iÓm tÇn sè cÇn ®¸nh gi¸

+ §é réng b¨ng ph©n gi¶i: theo quy ®Þnh ë b¶ng 2 vµ b¶ng 7.

+ §é réng b¨ng hiÓn thÞ: t­¬ng ®­¬ng ®é réng b¨ng ®o kiÓm.

+ §Æt chÕ ®é ®o trung b×nh: cã.

- Thêi gian ®o kiÓm ph¶i ®¶m b¶o r»ng ®é sai lÖch gi÷a c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc, sau khi lÊy trung b×nh cho c¸c mÉu ®o liªn tiÕp nhau ph¶i nhá h¬n 1 dB. NÕu c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp ë b¶ng 2 vµ b¶ng 7 th× thêi gian ®o kiÓm lÊy lµ 100 ms.

- §èi víi phÐp ®o kiÓm lÊy gi¸ trÞ trung b×nh, m¸y ph©n tÝch phæ ph¶i ®­îc ®Æt chÕ ®é b­íc nh¶y tÇn sè theo quy ®Þnh ë b¶ng 2 vµ b¶ng 7.


3.11 C¸c yªu cÇu vÒ ®o kiÓm

- §èi víi c¸c phÐp ®o kiÓm bøc x¹ cã h¹i cho c¸c ®Çu cuèi, c¸c gi¸ trÞ ®Òu ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp quy ®Þnh ë b¶ng 2 vµ b¶ng 7.

- §èi víi c¸c phÐp ®o kiÓm bøc x¹ cã h¹i cho c¸c ®Çu cuèi gåm c¶ anten, th× gi¸ trÞ ®o ®­îc sau khi céng víi c¶ t¨ng Ých anten cùc ®¹i còng ®Òu ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp quy ®Þnh ë b¶ng 2 vµ b¶ng 7.
3.11.1 §èi víi th«ng tin di ®éng qua hÖ thèng vÖ tinh quü ®¹o trßn trung gian cã quy ®Þnh thªm trong phÇn ph­¬ng ph¸p ®o kiÓm

- Sãng mang ph¸t ph¶i ®­îc ®iÒu chÕ b»ng mét tÝn hiÖu ®o kiÓm ë tèc ®é lín nhÊt nh­ quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n A.2.3 cña TBR42.


3.12 §iÒu kiÖn ®o kiÓm
3.12.1 §iÒu kiÖn nguån ®iÖn ®­îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 11
B¶ng 11 - §iÒu kiÖn nguån ®iÖn

Lo¹i thiÕt bÞ

NhiÖt ®é

§iÖn ¸p

M¸y cÇm tay

Danh ®Þnh

§iÖn ¸p danh ®Þnh, %:  1

Kh«ng ph¶i m¸y cÇm tay

Danh ®Þnh

§iÖn ¸p cao nhÊt,%: + 0/-2

Kh«ng ph¶i m¸y cÇm tay

Danh ®Þnh

§iÖn ¸p thÊp nhÊt, %: -0/+2

Ghi chó: NhiÖt ®é danh ®Þnh, 0C: tõ +15 ®Õn +35

3.12.2 §iÒu kiÖn m«i tr­êng ho¹t ®éng


- NhiÖt ®é, 0C: tõ -10 ®Õn +50

- §é Èm t­¬ng ®èi, %: tíi 100Phô lôc A

(Quy ®Þnh)


C¸c thñ tôc ®o bøc x¹
- Thñ tôc ®o: ¸p dông Phô lôc C cña TBR 41/42

- CÊu h×nh ®o: quy ®Þnh t¹i h×nh A1


A.1 Thñ tôc ®o bøc x¹ ®Ønh cña MES
H×nh A1 - CÊu h×nh ®o
Víi:

1 - MES ®o thö (víi anten)

2 - Anten ®o

3 - Bé läc ®Çu vµo (nÕu cÇn)

4 - M¸y ph©n tÝch phæ

A.2 CÊu h×nh ®o trong tr­êng hîp tr¹m kiÓm tra kh«ng thÓ lÊy chuÈn ®­îc, xem phô lôc C cña TBR41/42


H×nh A2 - CÊu h×nh ®o
Víi:
1 - Bé t¹o sãng tÝn hiÖu RF (tÝn hiÖu h×nh sin)

2 - Anten thay thÕ

3 - Anten kiÓm tra

4 - M¸y ph©n tÝch phæ

A.3 Thñ tôc ®o: ¸p dông Phô lôc C cña TBR41/42. CÊu h×nh ®o: H×nh A3

§Ó ®o cho c¸c m¸y ph¸t cã lç c¾m anten vµ ph¶i ®­îc thùc hiÖn thªm ®èi víi ®o truyÒn dÉn cña MES trong tr­êng hîp nh÷ng bøc x¹ cã h¹i


H×nh A3 - CÊu h×nh ®o

Víi:


1 - T¶i kiÓm tra

2 - MES kiÓm tra (cæng anten ®­îc nèi tíi t¶i kiÓm tra)

3 - Anten kiÓm tra

4 - M¸y ph©n tÝch phæPhô lôc B

(Tham kh¶o)


TÝnh n¨ng chung cña MES
- Song mèt

- KÝch th­íc nhá, cã nguån bªn trong vµ cã kh¶ n¨ng chuyÓn vïng toµn cÇu

- Phï hîp víi c¸c dÞch vô cña GSM vµ GM PCS, chuyÓn ®æi tù ®éng hoÆc nh©n c«ng

- Cã quay sè kiÓu DTMF

- Cã quay sè nhanh, l­u tr÷ c¸c sè gäi

- Cã cµi ®Æt s½n cæng d÷ liÖu vµ modem

- Cã hiÓn thÞ tinh thÓ láng vµ cã ®é t­¬ng ph¶n cao

- Cã bé chØ thÞ th­ tho¹i cho c¸c cuéc gäi bÞ háng

- Cã phÝm kho¸ an toµn

- Cã ®­êng riªng cho tho¹i vµ b¸o hiÖu

- Cã dÞch vô th«ng b¸o ng¾n

- Cã gäi khÈn cÊpPHô lôc C

(Tham kh¶o)


ChØ tiªu vÒ ®é rung cho phÐp cña MES
B¶ng C1 - ChØ tiªu vÒ ®é rung cho phÐp cña MES


Kho¶ng tÇn sè, Hz

BiÕn thiªn ngÉu nhiªn cña mËt ®é phæ gia t¨ng

Tõ 5 ®Õn 20

0,96 m2/s3 (+0/-5%)

Tõ 20 ®Õn 100

0,96 m2/s3 (+0/-5%) t¹i 20 Hz sau ®ã
-3 dB/octave (+/-5%)PHô lôc D

(Tham kh¶o)


Tèc ®é truyÒn dÉn cña MES
B¶ng D1 - Tèc ®é truyÒn dÉn cña MES

Tèc ®é truyÒn, kb/s

BER

Tho¹i: tõ 1,2 ®Õn 9,6

D÷ liÖu: tõ 0,3 ®Õn 9,6

FAX: nhãm 3 víi thiÕt bÞ phô trî


≤ 10-2

≤ 10-6
PHô lôc E

(Quy ®Þnh)


Thñ tôc ®o bøc x¹

E1. Thñ tôc ®o bøc x¹ trung b×nh cña MES

- CÊu h×nh ®o: h×nh 1 theo môc C .3.1 cña TBR 41/42.

- Thñ tôc ®o bøc x¹ trung b×nh cña vá m¸y: môc C.3.2 cña TBR41/42.


E2. Thñ tôc ®o bøc x¹ truyÒn dÉn (Conducted emission)

- Kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt nµo ®èi víi tr¹m/ MES cÇn kiÓm tra, trõ tr­êng hîp lµ ph¶i ®¶m b¶o sÏ kh«ng t¹o ra nhiÔu ®èi víi sù ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng th«ng tin trªn mÆt ®Êt vµ th«ng tin vÖ tinh.


E3. Thñ tôc ®o bøc x¹ truyÒn dÉn (gi¸ trÞ ®Ønh): theo môc D.2 cña TBR 41/42.
E4. Thñ tôc ®o bøc x¹ truyÒn dÉn (gi¸ trÞ trung b×nh): theo môc D.3 cña TBR 41/42.

Tµi liÖu tham kh¶o

1. ETSI: TBR41 - Satellite Personal Communications Networks (S-PCN), Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN in the 1,16/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS), Terminal essential requirements.

2. ETSI: TBR42 - Satellite Personal Comunications Networks (S-PCN), Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS), Terminal essential requirements.

3. ITU - R - M1343 Rec. 1997 - Essential Technical Requirements of Mobile Earth Stations for Global NON - GEOSTATIONNARY Mobile - Satellite Service Systems in the Bands 1- 3 GHz.

4. RSS - 170 Radio standards specification for Satellite Mobile Earth stations - 1997.
Каталог: Lists -> QuanLyVanBan -> Attachments
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
Attachments -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 118
Attachments -> Tcn 68-187: 1999 MỤc lục lời nóI ĐẦU
Attachments -> Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-176: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng ®iÖn tho¹i c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Attachments -> Môc lôc Lêi nãi ®Çu 5 QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn 7 Ph¹m vi ¸p dông
Attachments -> Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-186: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng di ®éng mÆt ®Êt c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Attachments -> T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (emc) miÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö
Attachments -> 1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn
Attachments -> 1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham kh¶o
Attachments -> * QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh viÔn th ng 7

tải về 152.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương