Tri thøc dµnh cho ph¸i ®Ñptải về 487.1 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích487.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Th­ môc chuyªn ®Ò “Tri thøc dµnh cho ph¸i ®Ñp”

Lêi më ®Çu

N¨m 1910, §¹i héi phô n÷ quèc tÕ XHCN häp t¹i C«-pen-ha-gen (Thñ ®« n­íc §an M¹ch) ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 8-3 lµm ngµy "Quèc tÕ phô n÷". Tõ ®ã ngµy 8/3 trë thµnh ngµy ®Êu tranh chung cña phô n÷ lao ®éng trªn toµn thÕ giíi, lµ biÓu d­¬ng ý chÝ ®Êu tranh cña phô n÷ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi ®Êu tranh v× ®éc lËp d©n téc, d©n chñ, hßa b×nh vµ tiÕn bé x· héi; v× quyÒn lîi h¹nh phóc cña phô n÷ vµ nhi ®ång.

Ngµy nay, trªn thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, vÞ trÝ, vai trß cña phô n÷ ngµy cµng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i.

Nh©n dÞp kû niÖm ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8/3/2010, víi môc ®Ých m¹ng l¹i c¸i nh×n toµn diÖn cho tÊt c¶ mäi ng­êi vÒ “ph¸i ®Ñp”, ®Æc biÖt lµ c¸c ®éc gi¶ n÷ - Mét nöa cña thÕ giíi, th­ viÖn tØnh Kh¸nh Hßa ®· biªn so¹n th­ môc chuyªn ®Ò "Tri thøc dµnh cho ph¸i ®Ñp" víi néi dung chÝnh sau: • PhÇn 1: Ch©n dung phô n÷

 • PhÇn 2: PhÈm chÊt, ®¹o ®øc cña ng­êi phô n÷

 • PhÇn 3: Phô n÷ víi c«ng t¸c x· héi

 • PhÇn 4: Phô n÷ víi gia ®×nh

4.1. Phô n÷ víi h«n nh©n

4.1. Ch¨m sãc, gi¸o dôc con c¸i

 • PhÇn 5: Søc kháe phô n÷


Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc!

THƯ VIỆN TỈNH KHÁNH HÒAPhần I: Chân dung phụ nữ


 1. Quốc Khánh. 10 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất / Quốc Khánh, Thanh Thùy. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 212tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu 10 nhân vật nữ tiêu biểu từ cổ chí kim đã được đánh giá là nhà khoa học xuất sắc nhất: Hypatia, Ada Lovelace, Sofia Kovalevskaya, Ida Hyde,...
Kho Đọc : 100030761; Kho Mượn : 200067679, 200067680

509.2 / M558N


 1. Hoàng, Lê. 10 nữ doanh nhân khuynh đảo thương trường / Hoàng Lê, Quốc Khánh. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 140tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu 10 phụ nữ thành công trong kinh doanh.
Kho Đọc : 100031210; Kho Mượn : 200068661, 200068662

338.092 / M558N


 1. Quốc Khánh. 10 nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất / Quốc Khánh, Thanh Thùy. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 256tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu 10 gương mặt nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở các lĩnh vực của nghệ thuật: Georgia O'Keeffe, Margaert Mitchell, Frida Kahlo, ...
Kho Đọc : 100030762; Kho Mượn : 200067681, 200067682

700.92 / M558N


 1. 10 phụ nữ có ảnh hưởng trên thế giới. - H. : Thông tấn, 2006. - 133tr. ; 19cm

Thư mục: tr. 132.

Tóm tắt: Viết về 10 phụ nữ có ảnh hưởng lớn trên thế giới: Condoleezza Rice, Ngô Nghi, Gloria Arroyo, Angela Merkel,...
Kho Đọc : 100030031; Kho Mượn : 200066877, 200068122

324.2 / M558PH


 1. Quốc Khánh. 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới / Quốc Khánh, Thanh Thùy. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 240tr. : ảnh ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật nữ nổi bật của chính trường xưa và nay : Cleopatra, Võ Tắc Thiên, Catherine II, Elizabeth, Clar - Chilteking,...
Kho Đọc : 100030760; Kho Mượn : 200067678, 200068551

920.72 / M558P


 1. Almanach phụ nữ 90 Canh Ngọ. - H.: Phụ nữ, 1990. - 196tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm lịch và các sự kiện, phụ nữ trong các lĩnh vực hoạt động chính trị ,văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tình yêu, hôn nhân gia đình, trang điểm và nghệ thuật làm đẹp, nữ công gia chánh.
Kho Đọc : 100034959

305.4/ A112M

 1. Các nữ nhân Trung Quốc / Bùi Hạnh Cẩn biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 1997. - 421tr. ; 19cm

Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử, những tác phẩm văn thơ của các nữ nhân Trung Quốc rất nổi tiếng trong lịch sử: Đát Kỷ, Tây Thi, Võ tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu, Bao Tự, Chân Thị..
Kho Đọc : 100022381; Kho Mượn : 200023545, 200023546

951.092 / C101N


 1. Lê, Minh Quốc. Các vị nữ danh nhân Việt Nam. Ph. 2 / Lê Minh Quốc. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2001. - 166tr. : hình ảnh ; 19cm. - (Kể chuyện danh nhân Việt Nam)

Thư mục:tr.164 - 165.

Tóm tắt: Gồm 10 vị nữ danh nhân Việt Nam như Diêu Nhân, Nguyễn Thị Duệ, Bà Huyện Thanh Quan, Từ Dụ, Bà Bang Nhãn, Đạm Phương, Bà Cả Mọc, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thị Minh Khai, Thích Nữ Huỳnh Liên.
Kho Đọc : 100025561; Kho Lưu động : 800006201

959.7092 / C101V

 1. Chân dung những phụ nữ quyền lực nhất thế giới / Nguyễn Đình Nhơn sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2007. - 316tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những chân dung phụ nữ quyền lực nhất thế giới: Condoleezza Rice, Wu Yi, Yulia Tymoshenko, Gloria Macapagal Arroyo, Margaret Whitman, Anne Mulcahy, Carly Fiorina,...
Kho Đọc : 100047146; Kho Mượn : 200064880, 200064881

303.3 / CH121D


 1. Tô, Minh Nguyệt. Địa chỉ mùa xuân : Viết về những nữ công nhân tiên tiến / Tô Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1986. - 109tr. ; 19cm

Tóm tắt: Ghi chép về những điển hình tốt của nhiều cá nhân, đơn vị gồm những nữ công nhân, kỹ sư, cán bộ quản lý qua quá trình lao động, kiên trì học tập, cống hiến có kết quả trong phong trào thi đua sản xuất, trở thành những anh hùng, chiến sĩ thi đua, đại biểu quốc hội
Kho Đọc : 100011755; Kho Mượn : 200007926

305.4 / Đ301C


 1. Mười phụ nữ huyền thoại Việt Nam / Thu Hằng sưu tầm, biên soạn. - H. : Lao động, 2008. - 251tr. ; 19cm

Thư mục : tr.249 - 250.

Tóm tắt: Giới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu đã gắn tiền với lịch sử của dân tộc và ngang tầm với thế giới.
Kho Đọc : 100031190; Kho Mượn : 200068588, 200068589; Kho Lưu động : 800042782, 800042783

895.9223 / M558PH

 1. Nhụy Kiều tướng quân / Phạm Minh Thảo b.s. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 177tr. ; 19cm. - (Kể chuyện nhân vật Việt Nam)

Thư mục: Tr.174 - 175.

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về các tướng trong lịch sử chống phong kiến, ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như: Trung Nữ Vương, nữ tướng Xuân Nương, Thục Côn, Nguyệt Nga, Bảo Chân Ả Rồng, Bùi Thị Xuân, Lê Thị Miên...
Kho Đọc : 100030613; Kho Mượn : 200067468, 200067469

959.7092 / NH523K


 1. Hoàng, Thanh Minh. Những bà chúa kinh doanh Đông Tây / Hoàng Thanh Minh. - Đồng Tháp : Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1994. - 179tr. ; 19cm

Tóm tắt: Những bài học, những gương kinh doanh thuộc giới nữ đầy tài năng, xuất chúng.
Kho Đọc : 100019756

338.7 / NH556B


 1. Phạm, Sắc. Những người nữ Đảng viên / Phạm Sắc. - H. : Phụ nữ, 1960. - 24tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các nữ Đảng viên trong công tác y học, phụ nữ, nhà máy và trên bản Mường.
Kho Đọc : 100006398, 100006399

895.9223 / NH556N


 1. Những người phụ nữ vượt lên số phận / Trần Thị Sữa, Huỳnh Tiểu Hương, Võ Thị Huynh. - H.: Phụ nữ, 2008. - 190tr.: ảnh; 19cm

Tóm tắt: Gồm những truyện kể viết về những người phụ nữ có thật trong cuộc sống đầy nghị lực vươn lên từ khổ đau, nghèo đói, từ ngục tù kiên trung, từ tình nhân ái thiết tha với người thân, với quê hương, với trẻ em mồ côi... như chị Sáu Giữa, Trần Thị Hằng, Huỳnh Tiểu Hương...
Kho Đọc : 100058466; Kho Mượn : 200078429, 200078430, 200078431, 200078432

305.4092 / NH556N


 1. Những nhà khoa học nữ Việt Nam được giải thưởng Kovalevskaia / Nguyễn Hồng Thái. - H. : Phụ nữ, 2005. - 335tr. : ảnh ; 21cm

Phụ lục: tr. 331 - 333.

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và thành tựu của những nhà khoa học nữ đã đoạt giải Kovalevskaia ở Việt Nam.
Kho Đọc : 100047177; Kho Mượn : 200065082, 200065083

509.2 / NH556N


 1. Những nữ anh hùng miền Nam / Thanh Phương. - H. : Phụ nữ, 1968. - 122tr. : ảnh ; 19cm

Kho Đọc : 100002692, 100003333, 100004155; Kho Mượn : 200007530, 200007836

895.9223 / NH556N


 1. Những nữ chính trị gia nổi tiếng thế giới/ Đinh Văn Cơ biên soạn. - H.: Công an nhân dân, 1998. - 395tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu phần nào sự nghiệp chính trị của các phụ nữ nổi tiếng trên thế giới
Kho Đọc : 100022210

920.02/ NH556N


 1. Nữ doanh nhân thế kỷ XXI / Nguyễn Hoàng sưu tầm và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb.Tổng hợp Đồng Nai, 2006. - 351tr. ; 21cm

Phụ lục: tr.297 - 347.

Tóm tắt: Giới thiệu những gương mặt nữ hiện đang rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh cũng như những yếu tố tạo nên những thành công đó.
Kho Đọc : 100045588; Kho Mượn : 200066172, 200066173

338.092 / N550D


 1. Phụ nữ Miền Nam = The Southern Vietnamese women / Lê Tuyết Thanh chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, 1993. - 267tr. : ảnh 21cm

Đầu trang tên sách ghi: Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Tóm tắt: Giới thiệu Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và tượng đài Bà Mẹ Việt Nam, phụ nữ Miền Nam, những phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong lịch sử...
Kho Đọc : 100036792

305.4092 / PH500N


 1. Phụ nữ miền Nam anh dũng : Một số thư viết về phụ nữ và nhi đồng miền Nam chọn trong tập từ tuyến đầu tổ quốc''. - H. : Phụ nữ, 1964. - 42tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số thư nói về phụ nữ và nhi đồng miền Nam chọn trong tập " Từ tuyến đầu tổ quốc" nói về tinh thần và khí thế mới của phong trào phụ nữ miền Nam nhằm góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc , làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp thống nhất tổ quốc.
Kho Đọc : 100005797

895.9226 / PH500N


 1. Nguyễn, Thị Thập. Phụ nữ miền Nam nước ta trong phong trào giải phóng dân tộc / Nguyễn Thị Thập. - H. : Phụ nữ, 1963. - 25tr. ; 19cm

Kho Đọc : 100002778

305.42 / PH500N 1. Phụ nữ Nam Trung Bộ trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước(1930 -1975) / Võ Thị Hoàng Mai (ch.b). - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 1999. - 535tr. : 1 chân dung, hình ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu Phụ nữ Nam Trung Bộ trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương từ 1930 đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Phụ nữ Nam trung Bộ qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược 1954 -1975.
Kho Đọc : 100037945; Kho Lưu động : 800001477, 800001478

305.4 / PH500N


 1. Phụ nữ Việt Nam những sự kiện đầu tiên và nhất / Trần Nam Tiến sưu tầm & biên soạn. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2007. - 257tr. : ảnh ; 19cm

Thư mục:tr.256.

Tóm tắt: Những sự kiện mang tính đầu tiên như: Bảo tàng Phụ nữ đầu tiên trong cả nước, hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, người phụ nữ đầu tiên dâng kế sách dựng nước và giữ nước, nữ vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng châu lục...
Kho Đọc : 100030342

305.4092 / PH500N


 1. Lê,Thị Nhâm Tuyết. Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại / Lê Thị Nhâm Tuyết. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học xã hội, 1975. - 359tr. : ảnh ; 19cm

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong buổi đầu lịch sử, dưới chế độ phong kiến, thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa nửa phong kiến, trong phong trào cách mạng Việt Nam hiện đại
Kho Mượn : 200000929

305.42 / PH500N


 1. Lê,Thị Nhâm Tuyết. Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại / Lê Thị Nhâm Tuyết. - In lần thứ 2. - H. : Khoa học xã hội, 1975. - 359tr.;. 19cm

Tóm tắt: Những khảo sát chủ yếu về người phụ nữ Việt Nam, những người có vai trò và ảnh hưởng nhất định trong lịch sử; phụ nữ trong buổi đầu lịch sử Việt Nam; phụ nữ Việt Nam trong thời đại phong kiến; phụ nức Việt nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, trong phong trào cách mạng, ...
Kho Đọc : 100002776

305.42 / PH500N


 1. Truyền thống cách mạng của phụ nữ Khánh Hòa 1930 -1975. - Khánh Hòa : [Knxb], 1992. - 212tr. : hình ảnh ; 19cm

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tóm tắt: Nêu quá trình đấu tranh cách mạng chống phong kiến thực dân (1930 -1975) của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.
Kho Đọc : 100019953; Kho Mượn : 200003639, 200003640, 200003641

959.7032 / TR527T


 1. Trần, Quốc Vượng. Truyền thống phụ nữ Việt Nam / Trần Quốc Vượng. - H. : Phụ nữ, 1972. - 97tr. ; 19cm

Tóm tắt: Truyền thống phụ nữ là một bộ phận quan trọng của truyền thống dân tộc đó là truyền thống dũng cảm, đảm đang của phụ nữ Việt Nam từ thời đại Hùng Vương dựng nước đến trước thời kỳ thành lập Đảng đến nay.
Kho Đọc : 100004018; Kho Mượn : 200000969

305.40957 / TR527T
Phần II: Phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ


 1. Vương, Huệ Bình. 69 triết lý ảnh hưởng đến đời sống của người phụ nữ / Vương Huệ Bình; Quí Long dịch. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2007. - 200tr. ; 20cm

Kho Đọc : 100047912; Kho Mượn : 200062779, 200062780

306.8 / S111M


 1. Lan Anh. Bạn gái thanh lịch / Lan Anh. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 1996. - 110tr. ; 18cm

Tóm tắt: Giúp các bạn gái tham khảo thêm: Công- dung - ngôn - hạnh có thể xem là một công thức để trở thành bạn gái thanh lịch.
Kho Đọc : 100022357; Kho Mượn : 200022792

305.4 / B105G


 1. Công dung ngôn hạnh thời nay / Biên soạn: Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương. - H. : Thanh niên, 2006. - 170tr. ; 19cm

Thư mục: tr.168-169.

Tóm tắt: Nghiên cứu, luận bàn về phụ nữ với vấn đề "Công, dung, ngôn, hạnh" trên bình diện khoa học tâm lí - giáo dục góp phần trong việc định hướng, gợi ý cho các bạn gái cảm nhận, suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực trên, mang lại giá trị đạo đức truyền thống, văn hoá của người phụ nữ Việt Nam hiện nay
Kho Đọc : 100030189; Kho Mượn : 200068063, 200068064

177.082 / C455D


 1. Nguyễn, Tất San. Công dung ngôn hạnh xưa và nay / Nguyễn Tất San. - H. : Văn hóa Thông tin, 2008. - 189tr. ; 21cm

Tóm tắt: Vai trò - chức năng của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay. Vẻ đẹp, lời ăn tiếng nói, đạo đức của người phụ nữ.
Kho Đọc : 100049365; Kho Mượn : 200060512, 200060513

177.082 / C455D


 1. Bách khoa phụ nữ trẻ / Lược dịch và biên soạn: Tam Vũ, Huyền Ly; Vũ Đình Phòng hiệu đính. - In lần thứ 5. - H. : Nxb.Hà Nội, 1995. - 455tr. ; 19cm

Tóm tắt: Sách dành cho lứa tuổi 15 - 30, lứa tuổi chiếm phần lớn trong số phụ nữ viết thư hỏi báo chí và đến nhờ các văn phòng tư vấn, phạm vi vấn đề đề cập rất rộng, từ giữ gìn sách đẹp đến quan hệ với nam giới.
Kho Đọc : 100020594; Kho Mượn : 200021775

306.8 / B102K


 1. Nghệ thuật vào đời của nữ giới / Nguyễn An b.s. - H.: Nxb. Hà Nội, 2005. - 280tr.; 21cm. - (Tri thức dành cho phái đẹp)

Tóm tắt: Tổng kết những kiến thức cơ bản và nhiều kinh nghiệm giúp nữ giới trong giao tiếp ứng xử với mọi người, cấp trên hay đồng nghiệp, hoặc đàn ông sao cho tốt nhất nhằm thành đạt trong mọi việc.
Kho Đọc : 100044132

305.4 / NGH250T


 1. Lê, Thành. Người đàn bà trong tướng mệnh / Lê Thành. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2006. - 319tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Khảo luận văn hóa cổ trong đời sống.

Kho Đọc : 100045616; Kho Mượn : 200066209, 200066210138 / NG558Đ


 1. Phạm, Thị Ngọc Ánh. Người phụ nữ khôn ngoan biết rằng... / Phạm Thị Ngọc Ánh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2007. - 152tr. ; 18cm

Kho Đọc : 100031002; Kho Mượn : 200069698, 200069699

158 / NG558PH


 1. Trúc Viên. Tìm hiểu tính cách phụ nữ của người xưa : Xét đoán nhân tướng người phụ nữ/ Trúc Viên. - H.: Lao động, 2006. - 84tr.: minh họa; 19cm

Tóm tắt: Chuẩn mực về vẻ đẹp phụ nữ; Tướng mệnh nói chung và tướng mệnh phụ nữ; Tướng đẹp của người phụ nữ; Những đặc điểm ngoại hình; Khí sắc; Mùi da thịt,...
Kho Đọc : 100029561

138/ T310H


 1. Tri thức dành cho phái đẹp / Nguyễn Thuỳ Linh biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2006. - 354tr. ; 19cm

Tóm tắt: Tập hợp một số kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về cách ứng xử trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, trong tình yêu sao cho hoà thuận, vui vẻ, thanh bình hạnh phúc.
Kho Đọc : 100030085; Kho Mượn : 200068162, 200068554

155.3 / TR300T


 1. Ikeda, Daisaku. Trò chuyện cùng các bạn gái / Daisaku Ikeda; Trương Chính dịch; Trần Quang Tuệ hiệu đính. - H. : Phụ nữ, 1995. - 264tr. ; 19cm

Dịch từ bản tiếng Trung Quốc.

Tóm tắt: Những tâm nguyện mãnh liệt của Daisaku về đời người và hạnh phúc, không chỉ là lời tâm tình, nhắn nhủ các bạn trẻ mà còn dành cho tất cả chúng ta những ai biết trân trọng, muốn giữ gìn mãi mãi giá trị quý giá của gia đình và nhân cách con người.
Kho Đọc : 100020579; Kho Mượn : 200021798

306.8 / TR400C


 1. Shryock, Harold. Tuổi cài trâm : Sách giáo dục thiếu nữ trong tuổi dậy thì / Harold Shryock. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 1989. - 150tr. ; 19cm

Tóm tắt: Hướng dẫn giáo dục những vấn đề tâm sinh lý, tình yêu cho thiếu nữ trong tuổi dậy thì. Giải thích một cách khoa học những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống, sinh hoạt của các em nữ ở lứa tuổi này.
Kho Đọc : 100016631; Kho Mượn : 200000451, 200000452

155.5 / T515C
Phần III: Phụ nữ với công tác xã hội

 1. 10 quyết định sáng suốt của phụ nữ / Phạm Thị Ngọc Anh tổng hợp. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2007. - 118tr. ; 19cm

Tóm tắt: Đề cập những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và hướng cho các bạn gái đưa ra được các quyết định sáng suốt vượt qua thử thách.
Kho Đọc : 100030425; Kho Mượn : 200067142, 200067143, 200067144

155.2082 / M558Q


 1. Phan, Hoàng Lệ Thủy. 77 sai lầm phụ nữ thường gặp trong thế giới công việc/ Phan Hoàng Lệ Thủy. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2006. - 217tr.; 18cm

Kho Đọc : 100029229

305.4/ B112M

 1. Chính sách đối với nữ công nhân viên chức nhà nước. - In lần thứ 2, có bổ sung và sửa chữa. - H. : Lao động, 1978. - 95tr. ; 19cm

Tóm tắt: ĐTTS ghi: Phó thủ tướng. Vụ Pháp chế.;Giới thiệu những quy định cụ thể của từng văn bản pháp quy chủ yếu liên quan đến công nhân viên chức nữ.
Kho Đọc : 100013034; Kho Mượn : 200001025

331.4 / CH312S


 1. Nguyễn, Thị Hà. Công tác hội ở cơ sở / Nguyễn Thị Hà. - H. : Phụ nữ, 1983. - 60tr. ; 19cm

Tóm tắt: Một số câu chuyện về công tác ở cơ sở.
Kho Đọc : 100008967; Kho Mượn : 200000481

369 / C455T


 1. Phương Nhi. Công tác phụ nữ nơi tuyến đầu Tổ quốc / Phương Nhi. - H. : Sự thật, 1979. - 58tr. ; 20cm

Kho Đọc : 100032519, 100032520; Kho Mượn : 200016840

305.4 / C455T


 1. Chu, Văn Tấn. Công tác vận động phụ nữ các dân tộc miền núi / Chu Văn Tấn. - Việt Bắc : Nxb.Việt Bắc, 1974. - 131tr. ; 19cm

Tóm tắt: Công tác vận động phụ nữ các dân tộc miền núi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phong trào ba đảm đang, công tác y tế, bảo vệ bà mẹ trẻ em. Vai trò của phụ nữ trong hợp tác hoá sản xuất nông nghiệp .
Kho Mượn : 200000927

305.4 / C455T

 1. Hỏi đáp pháp luật về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ / Nhóm biên soạn: Lương Hùng Minh. - Nha Trang : Chương trình phối hợp Tư pháp và Phụ nữ, 2003. - 104tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Sở Tư pháp Khánh Hòa.

Kho Đọc : 100053277; Kho Mượn : 200081463342.08 / H428Đ


 1. Hỏi đáp về các qui định riêng của pháp luật đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên/ B.s, t. chọn: Lê Hà Thanh Nga. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 202tr.; 19cm

Tóm tắt: Hỏi - đáp giải thích rõ các chế độ, chính sách về lao động nữ, về lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên và giới thiệu một số văn bản pháp luật qui định riêng cho các đối tượng đó
Kho Đọc : 100026291

344/ H428Đ


 1. Phó, Đức Nhuận. Kế hoạch hóa gia đình với phụ nữ / Phó Đức Nhuận. - H. : Phụ nữ, 1995. - 122tr. : hình vẽ ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp phòng tránh thai giúp phụ những có những hiểu biết đầy đủ và có khả năng sử dụng thành thạo các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (ngay cả các biện pháp áp dụng trên nam giới).
Kho Đọc : 100020110; Kho Mượn : 200021987

363.9 / K250H

 1. Kể chuyện công tác hội : Sách kinh nghiệm công tác hội / Nguyễn Thị thuận, Phương Thanh, Xuân Ngọc. - H. : Phụ nữ, 1982. - 67tr. ; 19cm

Tóm tắt: Một số mẩu chuyện về công tác Hội phụ nữ ở một số địa phương điển hình
Kho Đọc : 100008242; Kho Mượn : 200007200

305.4 / K250C


 1. Kinh nghiệm công tác hội / Đới Mai Ninh, Hoàng Nữ Thiên Chi. - H. : Phụ nữ, 1981. - 78tr. ; 19cm

Tóm tắt: Muốn hoạt động được tốt, cấp hội và cán bộ hội phải nắm vững nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, chủ trương công tác của hội trong từng thời kỳ
Kho Đọc : 100007759, 100007760; Kho Mượn : 200009801

305.4 / K312N


 1. Kinh nghiệm làm giàu của nữ doanh nhân / Vĩnh Hồ b.s. - H. : Phụ nữ, 2007. - 175tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Một số kinh nghiệm làm giàu của các nữ doanh nhân cùng những khó khăn mà họ thường gặp trong sự nghiệp và những lời khuyên bổ ích khi bạn muốn mở doanh nghiệp.
Kho Đọc : 100048572; Kho Mượn : 200064380, 200064446

: Resources -> image
Resources -> KHỔ giấY, kiểu trình bày và ĐỊnh lề trang văn bảN a Khổ giấy
Resources -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
Resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
Resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
Resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương