Trả lời công văn số 7554/hqhp-pnv ngày 20/12/2006 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý thuế tạm nhập tái xuất



tải về 4.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích4.93 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 560/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế TN-TX

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 7554/HQHP-PNV ngày 20/12/2006 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý thuế tạm nhập tái xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày tại công văn số 7554/HQHP-PNV nêu trên thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng gồm 02 xe ôtô để làm hàng mẫu, giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và du lịch Văn Tân như đối với loại hình hàng hóa tạm nhập tái xuất tham dự hội chợ triển lãm là chưa đúng quy định, đặc biệt liên quan đến chính sách thuế hiện hành nên để doanh nghiệp khiếu nại.

Để thực hiện thống nhất, đảm bảo đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ điểm 5, khoản 1, mục 3 phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để làm thủ tục Hải quan đối với các trường hợp tương tự và căn cứ điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để xử lý thuế đối với lô hàng trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 



Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Văn Tân;
  (thay trả lời cv103 ngày 28/12/2006)
  (205 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc


 





Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương