TẬP ĐOÀn sông đÀ CÔng ty cổ phần sông đÀ 909tải về 16.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích16.35 Kb.

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

-----------------

Số : 89 /S99-TCKT-CV

(V/V: Thay đổi thành viên HĐQT và thay đổi người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp)

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012


CÔNG BỐ THÔNG TIN


Kính gửi:

  • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3 768 4495

Fax : (84-4) 3 768 4490
Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/S99-NQ-DHCĐ ngày 9/5/2012 về thay đổi thành viên HĐQT .

Căn cứ Nghị quyết HĐQT của Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Sông Đà 9 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần Sông Đà 909.Chúng tôi xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp như sau :

1- Thay đổi thành viên HĐQT :

- Ông Trần Anh Phương thôi không tham gia HĐQT và ông Nguyễn Duy Quang được ĐHCĐ thường niên năm 2012 đồng ý bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909 để thay thế cho ông Trần Anh Phương kể từ 9/5/2012.

- Ông Nguyễn Duy Quang - Kỹ sư Thuỷ lợi, hiện giữ chức vụ Trưởng phòng Thị trường – Công ty CP Sông Đà 9.

- Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909 kể từ ngày 9/5/2012 như sau:

- Ông Phan Văn Hùng;

- Ông Nguyễn Duy Quang ;

- Ông Phan Mạnh Hiệp;

- Ông Dương Ninh Tùng;

- Ông Trần Thanh Tùng.
2- Thay đổi người đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp :

- Ông Trần Anh Phương thôi không là người quản lý phần vốn nhà nước của Công ty cổ phần Sông đà 9 tại Công ty cổ phần Sông Đà 909 và ông Nguyễn Duy Quang là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần Sông Đà 909 để thay thế cho ông Trần Anh Phương kể từ 9/5/2012.

- Các thành viên tổ quản lý phần vốn nhà nước của Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần Sông Đà 909 kể từ ngày 9/5/2012 như sau:

1- Ông Phan Văn Hùng - Đại diện quản lý phần vốn 750.000 cổ phần.

2- Ông Nguyễn Duy Quang - Đại diện quản lý phần vốn 1.500.000 cổ phần.

3- Bà Trần Thị Chung - Đại diện quản lý phần vốn 304.780 cổ phần.


Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.Nơi nhận :

  • Như trên;

  • Lưu VPTH, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

: portal -> fscfiles -> others
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> O0o BÁo cáo kết quả ĐỢt phát cổ phiếU
others -> BẢn tin thị trưỜng chứng khoáN 21/10/2014 KẾt quả giao dịch trong ngàY
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
others -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương