TậP ĐOÀN ĐIỆn lực việt namtải về 149.27 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích149.27 Kb.
#52441
  1   2   3
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NHẬP MÔN TIN HỌC
Kỳ 1 năm 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Điện lực
Bài 1
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

 1. Nhập từ bàn phím điểm thi của ba môn toán (d_toan), điểm lý(d_ly), điểm anh(d_anh).

 2. In ra màn hình tổng điểm của thí sinh đó. Biết rằng tổng điểm = (d_toan+d_ly+d_anh). Hiển thị kết qủa tính được ra màn hình.

 3. Nhập vào 1 số nguyên k, k là khu vực thi của thí sinh (1<=k<=3). Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho tới khi nhập đúng.

 4. Tính điểm ưu tiên của thí sinh biết nếu thí sinh ở khu vực1 thì điểm ưu tiên =1, khu vực 2 thì điểm ưu tiên = 0.5, khu vực 3 điểm ưu tiên = 0.

 5. In ra màn hình kết quả điểm của thí sinh đó. Biết rằng ketqua = tổng điểm + điểm ưu tiên.

Bài 2.
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

 1. Nhập từ bàn phím ba số nguyên a, b,c.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập a,b,c phải thỏa mãn là 3 cạnh của một tam giác (a+b>c, b+c>a, a+c>b, a>0, b>0, c>0) nếu nhập sai yêu cầu nhập lại.

 3. Tính chu vi của tam giác CV=(a+b+c). Hiển thị kết qủa tính được ra màn hình.

 4. Tính diện tích của tam giác DT= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) trong đó p là CV/2. Hiển thị kết qủa tính được ra màn hình.

Bài 7
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

 1. Nhập từ bàn phím một số nguyên n là số ngày công làm việc của một công nhân.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập n trong khoảng 0 đến 30. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho đến khi n thoả mãn.

 3. In ra màn hình lương của công nhân đó. Biết rằng lương = ngày công làm việc * 400. Hiển thị kết qủa tính được ra màn hình.

 4. Nhập từ bàn phím giá trị cho a, a là số giờ làm thêm có kiểu nguyên. Tính tiền làm thêm của công nhân đó biết rằng nếu a>50 thì tiền làm thêm = a * 200. Nếu a<=50 thì tiền làm thêm = a * 250. In kết quả tính được ra màn hình.

 5. Tính tổng thu nhập của công nhân đó. Biết rằng tổng thu nhập = lương + tiền làm thêm. In kết quả tính được ra màn hình.

Bài 8.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau: 1. Nhập từ bàn phím một số nguyên n là số ngày công làm việc của công nhân.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập n trong khoảng 0 đến 31. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại.

 3. In ra màn hình lương của công nhân đó. Biết rằng lương = ngày công làm việc * 850.

 4. Tính tiền thưởng của công nhân đó. Biết rằng nếu n<=24 thì tiền thưởng =0, nếu n>24 thì tiền thưởng=(n-24)* 200. In kết quả tính được ra màn hình.

 5. Tính tổng thu nhập của công nhân đó. Biết rằng tổng thu nhập = lương + tiền thưởng. In kết quả tính được ra màn hình.

Bài 10

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau: 1. Nhập từ bàn phím một số nguyên t là thời gian máy gia công 1 thiết bị màn hình cho hãng SamSung.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập t trong khoảng từ 1 đến 30. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho đến khi t thoả mãn.

 3. Nhập từ bàn phím m là số thiết bị cần gia công.

 4. In ra màn hình tổng thời gian máy gia công cho m thiết bị.

Biết rằng thời gian đó được tính = số thiết bị (m) * thời gian gia công 1 thiết bị (t).

 1. Gia công một thiết bị mất chi phí 500. Tính tiền chi phí cho m thiết bị trên. Hiển thị kết quả tính được ra màn hình.

Bài 11.
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

 1. Nhập từ bàn phím một số nguyên n là thời gian máy gia công 1 thiết bị màn hình cho hãng SamSung.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập n trong khoảng từ 1 đến 60. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho đến khi thoả mãn.

 3. Nhập từ bàn phím m là số thiết bị cần gia công.

 4. In ra màn hình tổng thời gian máy gia công cho m thiết bị. Biết rằng thời gian đó được tính = số thiết bị (m) * thời gian gia công 1 thiết bị (n).

 5. Gia công m thiết bị mất chi phí 800*m nếu thời gian gia công m thiết bị <100, chi phí 900*m nếu thời gian gia công m thiết bị >=100. Tính tiền chi phí cho m thiết bị trên. Hiển thị kết quả tính được ra màn hình.

Bài 13

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau: 1. Nhập từ bàn phím hai số nguyên x và y.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập x nhỏ hơn y, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho đến khi đúng.

Hiển thị ra màn hình tổng hai số x và y.

 1. Tính tổng các số trong khoảng từ x đến y. Hiển thị kết quả tính được ra màn hình.

 2. Hiển thị ra màn hình các số chẵn trong khoảng từ x đến y.

Bài 5
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

 1. Khai báo số nguyên n, nhập từ bàn phím giá trị cho n.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập giá trị n trong khoảng 1 đến 100. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho đến khi thoả mãn.

 3. Hiển thị ra màn hình dãy số từ 1 đến n.

 4. Tính tổng các số chẵn trong khoảng từ 1 đến n. In kết quả tính được ra màn hình.

 5. Tính trung bình cộng các số chẵn chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến n. In kết quả tính được ra màn hình.

Bài 16
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C, viết chương trình thực hiện các chức năng sau:

 1. Nhập từ bàn phím số nguyên n.

 2. Kiểm tra điều kiện nhập n trong khoảng từ 1 đến 500, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại cho đến khi đúng.

 3. Hiển thị ra màn hình các số chẵn trong khoảng từ 1 đến n.

 4. Nhập vào từ bàn phím giá trị cho x, sao cho 1<=x<=n.

 5. Tính trung bình cộng các số trong khoảng từ x đến n. Hiển thị kết quả tính được ra màn hình.


tải về 149.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương