Toång quan y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 5 Soá 2 2001tải về 235.9 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích235.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


  1. Bennington JL, Lagios M.D: The mammographically directed biopsy. Hanley and Benfus, Inc 1992.

  2. Demay R. M. : The Art and Science of cytopathology. American Society of Clinical Pathologistes Press, pp:847-937, 1996

  3. Feldman P.S., Covell J.L.: Fine needle aspiration cytology and its clinical application: Breast and Lung, 1985.

  4. Feldman P.S., Covell J.L.: Fine needle aspiration cytology: Lymph node, Thyroid and salivary gland, ASCP Press, Chicago, 3, 97-162, 1989.

  5. Mc Kee G.T. : Cytopathology, Mosby Wolfe, 7:85-111, 1997

  6. Buøi Thò Hoàng Khang, Aâu Nguyeät Dieâu, Huyønh Ngoïc Linh, Ñoaøn Thò Phöông Thaûo, Nguyeãn Vuõ Thieän, Nguyeãn Vaên Thaønh: phöông phaùp choï huùt teá baøo tuyeán giaùp baèng kim nhoû. Taïp chí y hoïc TP. Hoà Chí Minh, taäp 3, soá 1, trang 17-24,1999.

  7. Rosen P.P., Oberman H.A.: Atlas of tumor pathology: Tumor of mammary gland, AFIP,1993.

  8. Leâ Vaên Xuaân, Nguyeãn Vaên Thaùi, Nguyeãn Saøo Trung vaø cs: Keát quaû cuûa phöông phaùp choï huùt baèng kim nhoû trong chaån ñoaùn ung thö vuù. Taïp chí y hoïc TP. Hoà Chí Minh, Soá ñaëc bieät chuyeân ñeà ung thö, trang 56-59, soá thaùng 9/1997.MOÄT SOÁ QUAN ÑIEÅM VEÀ KYÕ THUAÄT PHAÃU TÍCH TUYEÁN GIAÙP
TRONG ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA BEÄNH BASEDOW


Nguyeãn Hoaøi Nam*, Nguyeãn Khaùnh Dö**

ÑAËT VAÁN ÑEÀ


Beänh Basedow môùi chæ ñöôïc caùc thaày thuoác chuù yù tôùi töø cuoái theá kyû thöù 18 vaø ñöôïc moâ taû ñaày ñuû caùc trieäu chöùng laâm saøng naêm 1840 bôûi K. Basedow(5).

Lòch söû phaãu thuaät ñeå ñieàu trò beänh Basedow coù lieân quan maät thieát vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa phaãu thuaät treân tuyeán giaùp. Ngöôøi ñaàu tieán tieán haønh caét boû moät phaàn tuyeán giaùp ñeå ñieàu trò beänh Basedow laø Valderver naêm 1869.

Naêm 1877, Lister coâng boá moät tröôøng hôïp caét boû phaàn lôùn tuyeán giaùp cho beänh nhaân Basedow vôùi keát quaû toát. Tuy nhieân, trong thôøi kyø do nhöõng yeáu keùm veà voâ caûm, voâ truøng vaø kyõ thuaät moå neân tyû leä töû vong raát cao leân ñeán 40% ôû cuoái theá kyû 19 vaø giao ñoäng trong khoaûng 8 – 48% tröôùc nhöõng naêm 1920 (theo Sauerbruch). Ñieàu naøy khieán cho caùc phaãu thuaät vieân raát ngaïi khi phaãu thuaät treân tuyeán giaùp. Kocher laø ngöôøi ñaàu tieân chuû tröông ñieàu trò beänh Basedow baèng phaãu thuaät moät caùch hoaøn haûo. Töø ñoù ñeán nay, nhôø coù nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät veà phöông dieän: chuaån bò beänh nhaân tröôùc moå, gaây meâ hoài söùc vaø nhöõng hieåu bieát môùi veà cô cheá beänh sinh, nhöõng caûi tieán veà kyõ thuaät phaãu tích tuyeán giaùp, phaãu thuaät beänh Basedow ñaõ coù nhöõng keát quaû raát ñaùng khích leä.

Hieän taïi coù ba phöông phaùp ñieàu trò beänh Basedow, ñoù laø: noäi khoa, ngoaïi khoa vaø Iode ñoàng vò phoùng xaï. Ñieàu trò ngoaïi khoa coù nhöõng öu ñieåm sau(3):

- Keát quaû khoûi beänh cao vaø beàn vöõng: tyû leä khoûi beänh 95 – 98%, trong khi ñieàu trò noäi khoa chæ cho keát quaû khoûi beänh töø: 45 – 60%.

- AÙp duïng ñöôïc cho nhöõng tröôøng hôïp ñieàu trò noäi khoa khoâng khoûi hoaëc khoâng theå duøng thuoác khaùng giaùp toång hôïp vaø Iode ñoàng vò phoùng xaï ñöôïc: Basedow coù böôùu giaùp to ñoä III, böôùu giaùp thoøng, cheøn eùp, Basedow ôû phuï nöõ coù thai hoaëc ñang cho con buù, Basedow nhöng dò öùng vôùi thuoác khaùng giaùp toång hôïp hoaëc Iode ñoàng vò phoùng xaï.

- Thôøi gian ñieàu trò ñöôïc ruùt ngaén, hieäu quaû kinh teá cao, ñôõ toán keùm cho beänh nhaân.

- Ngoaøi ra ñieàu trò beänh Basedow baèng phaãu thuaät coøn baûo ñaûm veà tính thaåm myõ cho beänh nhaân, nhaát laø nhöõng beänh nhaân treû, coù nhöõng lyù do veà ngheà nghieäp, xaõ hoäi v.v...

Muïc ñích cuûa ñieàu trò ngoaïi khoa beänh Basedow laø(5) tieán haønh phaãu thuaät caét gaàn hoaøn toaøn tuyeán giaùp, giöõ laïi moät löôïng nhu moâ vöøa ñuû ñeå ñaït ñöôïc traïng thaùi bình giaùp, traùnh cöôøng giaùp taùi phaùt hoaëc suy giaùp sau moå. Tuy nhieân vieäc ñieàu trò ngoaïi khoa cuõng coù nhöõng bieán chöùng nhaát ñònh nhö: toån thöông daây thaàn kinh quaët ngöôïc, toån thöông tuyeán caän giaùp traïng, chaûy maùu, suy giaùp vaø thaäm chí coù caû töû vong, tyû leä tai bieán vaø bieán chöùng raát giao ñoäng khaùc nhau tuøy theo taùc giaû vaø trung taâm phaãu thuaät. Vieäc thöïc hieän phaãu thuaät an toaøn vaø ít bieán chöùng laø moät vaán ñeà heát söùc phöùc taïp vaø laø muïc ñích cuoái cuøng cuûa moïi nghieân cöùu nhaèm naâng cao chaát löôïng ñieàu trò beänh Basedow baèng phaãu thuaät. Trong ñoù coù vai troø quan troïng cuûa vieäc chuaån bò phaãu thuaät, chæ ñònh moå, gaây meâ hoài söùc vaø nhaát laø kyõ thuaät moå xeû. Ñieåm maáu choát trong phaãu thuaät tuyeán giaùp caàn quan taâm ñeán caùch xuû lyù maïch maùu thích hôïp nhaèm traùnh bieán chöùng suy giaùp sau moå cuõng nhö caùch caét boû nhu moâ tuyeán giaùp an toaøn khoâng laø toån thöông caùc cô quan xung quanh nhö: tuyeán caän giaùp, daây thaàn kinh quaët ngöôïc, daây thaàn kinh thanh quaûn treân v.v... Caùc phöông phaùp phaãu thuaät caét gaàn hoaøn toaøn tuyeán giaùp ñang duøng phoå bieán ôû nöôùc ta laø phöông phaùp Kocher vaø Nivcolayev cuøng caùc caûi bieân cuûa noù.

Trong baøi toång quan naøy, chuùng toâi muoán phaân tích quan ñieåm cuûa caùc phaãu thuaät vieân veà moät soá vaán ñeà kyõ thuaät quan troïng sau ñaây:

Nhöõng moác giaûi phaãu hoïc quan troïng caàn chuù yù trong quaù trình phaãu tích böôùu giaùp ñeå traùnh caùc tai bieán do toån thöông daây thaàn kinh quaët ngöôïc vaø tuyeán caän giaùp traïng.

Phöông phaùp phaãu thuaät ñöôïc aùp duïng nhieàu nhaát hieän nay vôùi nhöõng caûi tieán cuûa noù.

Moät soá ñieåm caàn löu yù khi aùp duïng kyõ thuaät moå caét gaàn hoaøn toaøn tuyeán giaùp Nikolayev caûi tieán vaø khoái löôïng nhu moâ tuyeán giaùp caàn ñeå laïi sau phaãu thuaät.
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương