Toång quan y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 5 Soá 2 2001


PHAÃU THUAÄT NOÄI SOI OÁNG TIEÂU HOÙAtải về 235.9 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích235.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

PHAÃU THUAÄT NOÄI SOI OÁNG TIEÂU HOÙA

Môû thoâng daï daøy nuoâi aên


Chæ ñònh cuûa phaãu thuaät Môû thoâng daï daøy nuoâi aên laø Ung thö thöïc quaûn, Ung thö taâm vò maø khoâng theå caét boû ñöôïc thöïc quaûn – daï daøy. Ngoaøi ra coøn ñöôïc chæ ñònh trong Boûng thöïc quaûn, Thuûng thöïc quaûn, Ung thö voøm haàu, Chaán thöông soï naõo, Tai bieán maïch maùu naõo... ÔÛ taát caû caùc beänh nhaân naøy, tình traïng toaøn thaân thöôøng raát xaáu.

Veà maët kyõ thuaät, phaãu thuaät môû Môû thoâng daï daøy nuoâi aên khaù ñôn giaûn. Döôùi gaây teâ taïi choã, raïch thaønh buïng moät ñöôøng doïc ngaén qua cô hay ngoaøi cô thaúng buïng traùi, môû daï daøy treân moät oáng Maleùcot, theo kyõ thuaät ñöôøng haàm cuûa Witzel hay kyõ thuaät tuùi vuøi cuûa Fontan. Phaãu thuaät coù theå laø noäi soi. Phaãu thuaät noäi soi ñoøi hoûi moät boùng hôi ñaét tieàn. Vì vaäy phaãu thuaät Môû thoâng daï daøy noäi soi chöa ñöôïc phoå bieán.

Beänh vieän Vieät Ñöùc coù 13 phaãu thuaät Môû thoâng daï daøy noäi soi. Tieán haønh thuaän lôïi, thôøi gian moå chæ 5-10 phuùt, khoâng coù töû vong, khoâng coù bieán chöùng naëng, chæ coù 3 tröôøng hôïp nhieãm truøng veát moå.

Noái vò traøng


Chæ ñònh cuûa phaãu thuaät Noái vò traøng laø heïp moân vò do loeùt maø tình traïng beänh nhaân khoâng cho pheùp caét daï daøy hay do ung thö hang vò maø khoái u aên lan khoâng caét boû ñöôïc daï daøy.

Moå môû ñöôïc thöïc hieän nheï nhaøng döôùi gaây teâ taïi choã, laøm moät mieäng noái daøi. Phaãu thuaät coù theå thöïc hieän baèng noäi soi. Laøm mieäng noái qua noäi soi khoù khaên hôn, ñoøi hoûi nhieàu phöông tieän hôn, toán nhieàu thì giôø hôn vaø kinh phí cao hôn.

Lôïi ñieåm cuûa caùc phaãu thuaät môû trong Môû thoâng daï daøy, Môû thoâng hoång traøng nuoâi aên, Noái vò traøng laø trong khi moå ñaùnh giaù ñoä xaâm laán vaø tính di ñoäng cuûa thöông toån thuaän lôïi hôn laø khi moå noäi soi. Coâng vieäc ñaùnh giaù naøy luoân luoân caàn thieát cho beänh nhaân Ung thö.

Khaâu thuûng daï daøy taù traøng


Phaãu thuaät khaâu thuûng daï daøy ñöôïc Phillip Mouret thöïc hieän laàn ñaàu tieân naêm 1989. Muïc ñích cuûa phaãu thuaät laø laøm kín loã thuûng. Ngoaøi phöông phaùp khaâu coù theå laøm kín loã thuûng baèng caùch ñaép maïc noái lôùn hay ñaép daây chaèng troøn, baèng nuùt gelatin vaø keo sinh hoïc, coù theå keát hôïp hay khoâng vôùi soi daï daøy. Keát thuùc phaãu thuaät baèng röûa saïch buïng, ñoùng buïng kín hay daãn löu döôùi gan.

Hai vaán ñeà ñaët ra cho phaãu thuaät noäi soi trong Thuûng daï daøy laø: Haáp thuï khí Carbonic vaø Haáp thuï vi khuaån khi phuùc maïc ñang bò vieâm nhieãm. Caùc coâng trình nghieân cöùu thöïc nghieäm vaø laâm saøng cho thaáy bôm khí carbonic oå buïng vaãn ñaûm baûo an toaøn.

Tính ñeán thaùng 12-1998, beänh vieän Nhaân Daân Gia Ñònh coù 24 phaãu thuaät Khaâu thuûng daï daøy noäi soi vaø coù 2 tröôøng hôïp moå noäi soi phaûi chuyeån qua moå môû.

Caét daï daøy­­­­­­­­­ baùn phaàn


Chæ ñònh cuûa phaãu thuaät Caét daï daøy baùn phaàn laø Loeùt daï daøy-taù traøng vaø Ung thö phaàn ba döôùi daï daøy. Loeùt daï daøy-taù traøng phaûi ñieàu trò baèng phaãu thuaät caøng ngaøy caøng ít. Ung thö daï daøy hieän nay raát thöôøng gaëp.

Trong phaãu thuaät caét daï daøy baùn phaàn, coù nhieàu maïch maùu phaûi thaét coät, coù nhieàu ñöôøng khaâu, coù mieäng noái. Laøm ñöôøng khaâu, mieäng noái qua noäi soi khoù khaên hôn, maát thì giôø hôn, toán keùm hôn so vôùi phaãu thuaät môû.

Hieän nay phaãu thuaät caét daï daøy noäi soi chöa ñöôïc söû duïng nhieàu. Beänh vieän Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. HCM ñaõ moät laàn thöïc hieän, keát quaû toát.

Caét thaàn kinh X


Caùc phaãu thuaät Caét thaàn kinh X ñöôïc chæ ñònh cho caùc oå loeùt taù traøng.

Caét thaàn kinh X toaøn boä


Caét thaàn kinh X toaøn boä laø caét caùc nhaùnh thaàn kinh X ôû loã thöïc quaûn cuûa cô hoaønh. Phaãu thuaät coù theå thöïc hieän baèng hai ñöôøng, ñöôøng ngöïc vaø ñöôøng buïng. Caét thaàn kinh X toaøn boä baét buoäc phaûi coù phaãu thuaät daãn löu daï daøy ñi keøm. Trong phaãu thuaät môû kinh ñieån, ngöôøi ta ñi ñöôøng buïng ñeå vöøa caét thaàn kinh vöøa laøm phaãu thuaät daãn löu daï daøy. Ñöôøng ngöïc chæ ñöôïc duøng cho caùc oå loeùt mieäng noái sau moå vì luùc naøy daï daøy ñaõ ñöôïc daãn löu. Lôïi ñieåm cuûa ñöôøng ngöïc laø tìm vaø Caét thaàn kinh X deã daøng vaø chaéc chaén hôn khi ñi ñöôøng buïng. Nhöôïc ñieåm laø phaûi môû moät ñöôøng ôû ngöïc khaù daøi.

Vôùi phaãu thuaät noäi soi, Caét thaàn kinh X coù theå thöïc hieän baèng ñöôøng ngöïc vaø daãn löu daï daøy thöïc hieän baèng ñöôøng moå ngaén ôû buïng (mini laparotomy).


Caét thaàn kinh X sieâu choïn loïc


Caét thaàn kinh sieâu choïn loïc laø caét caùc nhaùnh baäc thang cuûa hai daây Latarjet tröôùc vaø sau chi phoái thaàn kinh thaân daï daøy. Phaãu thuaät naøy khoâng caàn phaãu thuaät daãn löu daï daøy ñi keøm vì thaàn kinh vuøng hang vò coøn nguyeân veïn. Phaãu thuaät naøy chæ ñôn thuaàn caét caùc nhaùnh thaàn kinh raát nhoû, khoâng phaûi khaâu, khoâng phaûi laøm mieäng noái, neân phaãu thuaät noäi soi raát thích hôïp.

Phaãu thuaät Taylor


Caét toaøn boä daây X sau vaø caét môû lôùp thanh cô doïc theo bôø cong nhoû maët tröôùc daï daøy ñeå caét caùc nhaùnh baäc thang. Ñöôøng caét ñi töø goùc bôø cong nhoû ñeán phình vò. Phaãu thuaät noäi soi raát thích hôïp cho loaïi phaãu thuaät naøy.

Phaãu thuaät Hill-Barker


Caét toaøn boä daây X sau vaø caét choïn loïc daây X tröôùc laïi caøng deã daøng hôn khi duøng phaãu thuaät noäi soi.

Naêm 1990, Bailey vaø Zucker duøng phaãu thuaät noäi soi caét choïn loïc daây X tröôùc vaø caét toaøn boä daây X sau, Bernard Dallemagne caét choïn loïc daây X tröôùc vaø daây X sau.


Phaãu thuaät Heller


Phaãu thuaät Heller duøng ñieàu trò beänh co thaét taâm vò, moät beänh khoâng nhieàu. Noäi dung cuûa phaãu thuaät laø caét môû thanh maïc vaø lôùp cô thöïc quaûn-taâm vò.

Veà kyõ thuaät, caét cô voøng ôû taâm vò vaø ôû taát caû chieàu daøi thöïc quaûn buïng, leân quaù loã cô hoaønh. Sau caét, cô voøng môû ra, ñeå loä nieâm maïc thöïc quaûn. Nieâm maïc thöïc quaûn phoàng leân. Hai lo ngaïi trong phaãu thuaät Heller laø thuûng nieâm maïc thöïc quaûn vaø caét môû cô voøng khoâng heát caû theo chieàu daày vaø theo chieàu daøi. Phaãu thuaät phaûi ñöôïc tieán haønh tæ mæ, nheï nhaøng, kieân nhaãn. Thuûng nieâm maïc phaûi khaâu laïi ngay, dieãn bieán sau moå ñôn giaûn. Môû cô khoâng ñuû, sau moå vaãn ngheïn hay chæ bôùt hoaëc moät thôøi gian sau bò ngheïn laïi. Ngheïn laïi coù theå do caét môû cô khoâng ñuû hay do chöùng traøo ngöôïc daï daøy-thöïc quaûn.

Phaãu thuaät khoâng caàn ñöôøng khaâu, khoâng coù mieäng noái, neân thích hôïp cho Phaãu thuaät noäi soi. Phaãu thuaät Heller noäi soi ñaõ ñöôïc thöïc hieän ôû moät soá nôi. Beänh vieän Chôï Raãy vaø beänh vieän ÑHYDTPHCM coù 9 tröôøng hôïp.

(Coøn tieáp kyø sau)
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương