Toeic manh hatải về 0.61 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/87
Chuyển đổi dữ liệu27.02.2022
Kích0.61 Mb.
#50955
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
300 ĐÁP ÁN BT TỪ VỰNG ETS2019300 ĐÁP ÁN

BÀI TẬP 


TỪ VỰNG


 

TOEIC MANH HA 

 

 BT TỔNG HỢP UNIT 1+2 

01.  It  will  be  difficult  to  -------  the  safety 

regulations without effective monitoring. 

(A) entrust  

 

(B) enforce (C) imply  

 

(D) implore  

Dịch:  Sẽ  rất  khó  để -------  các  quy  định  an  toàn  mà 

không có việc giám sát hiệu quả. 

(A) ủy thác  

 

(B) thi hành/ thực thi (C) ngụ ý  

 

(D) cầu khẩn/ van xin  

  

 

 

02. As president, Ms. Min made great efforts to  -------  a  productive  environment  at  Chae 

Investment Corporation. 

(A) process 

 

(B) estimate (C) establish    

(D) participate Dịch: Là chủ tịch, Ms. Min đã nỗ lực rất nhiều để  

------- một môi trường hiệu quả tại Chae Investment 

Corporation. 

(A) xử lý  

 

(B) ước tính (C) thành lập   

(D) tham gia  

  

 

 

03.  When  he  served  as  president  of  Delvan Manufacturing, Pierre Dunn ------- several policies 

that transformed the company. 

(A) instituted     

 (B) relieved 

(C) interviewed   

(D) fabricated Dịch:  Khi  ông  giữ  chức  chủ  tịch  của  Delvan 

Manufacturing, Pierre Dunn ------- một số chính sách 

mà đã thay đổi công ty. 

(A) thành lập   

(B) làm an tâm, làm dịu đi 

(C) phỏng vấn  

(D) bịa đặt 

 

  

 

 

04.  The  Humson  Company  has  just  started  a lunchtime  fitness  program,  and  employees  are 

encouraged to --------. 

(A) win  

 

(B) order (C) collect  

 

(D) join Dịch: Công ty Humson vừa bắt đầu một chương trình 

thể  dục  vào  giờ  ăn  trưa  và  nhân  viên  được  khuyến 

khích --------. 

(A) thắng  

 

(B) đặt hàng (C) thu thập    

(D) tham gia  

  

 

 

05.  By  -------  the  furniture  shipping  process,  we can  lower  expenses  and  cut  the  delivery  time  in 

half. 


(A) outpacing   

(B) streamlining 

(C) persevering   

(D) forestalling Dịch:  Bằng  việc  -------  quá  trình  vận  chuyển  đồ  nội 

thất,  chúng  tôi  có  thể  giảm  chi  phí  và  cắt  giảm  thời 

gian giao hàng xuống một nửa. 

(A) đi nhanh hơn  

(B) tinh giản/ đơn giản hóa 

(C) kiên trì  

 

(D) ngăn chặn  


tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương