TỈnh yên bái số: 918/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích16.24 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 918/2007/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 02 tháng 7 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về bán đấu giá lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

Căn cứ Nghị định 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Thông tư 03/TT-BTP ngày 04/5/2005 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về kiểm soát, kiểm tra lâm sản;

Căn cứ Quyết định 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý và đóng dấu búa bài cây, búa kiểm lâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 11 tháng 4 năm 2007 về việc đề nghị ban hành Quy định về bán đấu giá lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về bán đấu giá lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư Pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại và Du lịch, Tài Chính, Công an tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- VP. Chính phủ;

- Bộ Tư Pháp;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

- Sở tư pháp ;

-Trung tâm Công báo tỉnh;

- Website Chính phủ;

- Như Điều 3;- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân LộcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương