TỈnh yên bái số: 860/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.99 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 860/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí chuấn bị các đề cương

dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của

Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2007CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số: 629/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007 - tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 111/2001/QĐ-UB ngày 11/6/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái và một số quy định về quản lý các hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số: 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các Dự án, Chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Xét Đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 438/STC-ĐT ngày 04/6/2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kinh phí chuẩn bị các đề cương Dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2007 với tổng kinh phí: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn; Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư, có trách nhiệm quản lý nguồn vốn, triển khai thực hiện có hiệu quả theo các nội dung chi đã được phê duyệt tại Điều 1 và thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngọc


PHỤ BIỂU CHI TIẾT
( Kèm theo Quyết định số: 860/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

Tổng số kinh phí: 500.000.000 đồng.

1. Chi cho các đợt đi công tác, giao dịch làm việc với các tổ chức trong và ngoài nước để vận động tài trợ: 80.000.000 đồng.

2. Chi tiếp đón các đoàn khách của các tổ chức trong nước và vnước ngoài đến thăm và làm việc tại Yên Bái: 60.000.000 đồng.

3. Chi cho tập huấn đào tạo: 20.000.000 đồng.

4. Chi mua sắm phương tiện phục vụ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại: 30.000.000 đồng.

5. Chi thông tin liên lạc: 20.000.000 đồng.

6. Chi đăng ký, mua bảo hiểm, xăng xe, sửa chữa xe ô tô: 28.000.000 đồng.

7. Chi phí cho cán bộ hợp đồng: 15.000.000 đồng.

8. Chi văn phòng phẩm phục vụ in ấn tài liệu: 20.000.000 đồng.

9. Chi tổ chức hội nghị về kinh tế đối ngoại: 10.000.000 đồng

10. Chi tổ chức các đợt đi học tập kinh nghiệm, giao lưu, tiếp xúc với các tổ chức trong và ngoài nước để tìm hiểu đối tác tài trợ: 30.000.000 đồng.

11. Chi phí viết đề cương Dự án xử lý nước thải thành phố Yên Bái và Đề cương Dự án ODA, NGO khác: 140.000.000 đồng.12. Dịch các đề cương Dự án ra tiếng nước ngoài: 47.000.000 đồng.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương