TỈnh yên bái số: 852/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do Hạnh phúctải về 38.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích38.44 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁI

Số: 852/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 19 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đề cương

chi tiết Dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 14/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị các đề cương Dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2007;

Căn cứ Công văn số 2867/BKH-KTĐN ngày 27/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái” sử dụng tín dụng của Bắc Âu;

Căn cứ Công văn số 811/UBND-XD ngày 14/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 117/TTr-KHĐT ngày 07 tháng 6 năm 2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đề cương chi tiết Dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đề cương chi tiết Dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái”, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bắc Âu với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ lập đề cương chi tiết Dự án:

a. Những nội dung chủ yếu của đề cương chi tiết Dự án:

- Tên đề cương Dự án: Đề cương chi tiết Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Cơ quan chủ trì thực hiện lập đề cương: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

b. Nhiệm vụ lập đề cương chi tiết Dự án:

* Mục đích: Nhằm phục vụ cho công tác vận động tài trợ Dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái”, sử dụng nguồn vốn tín dụng của Chính phủ Đan Mạch, đảm bảo tính chính xác, phù hợp với điều kiện thoát nước thành phố Yên Bái, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài trợ.

* Nội dung nhiệm vụ:

+ Điều tra thu thập số liệu, khảo sát hiện trạng:

- Điều tra, đánh giá mặt bằng quy hoạch thành phố để chia lưu vực thoát nước:  • Vị trí các khu dân cư.

  • Vị trí các xí nghiệp công nghiệp.

  • Vị trí các công trình công cộng: Bệnh viện, trường học, các cơ quan ...

- Điều tra tiêu chuẩn thoát nước để xác định lưu lượng thoát nước thải. Khảo sát dân số, các đơn vị, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái.

- Điều tra, xem xét mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước thải, các công trình đã có.

- Điều tra khí tượng thuỷ văn của khu vực khảo sát.

- Điều tra hệ thống thoát nước mặt, sông suối của thành phố Yên Bái.

- Thu thập tài liệu về địa chất từng khu đất, khu vực để biết các tầng đất, các mạch nước ngầm...

+ Lập đề cương chi tiết Dự án:

- Phân tích, xử lý số liệu, đánh giá thực trạng hệ thống thoát nước thải chung của thành phố Yên Bái.

- Đề xuất các phương án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái.

- Xác định công nghệ, thiết bị xử lý nước thải.

- Phương án vận hành, quản lý sau đầu tư.

+ Chỉnh sửa đề cương chi tiết Dự án theo ý kiến thẩm định các bộ, ngành Trung ương.

2. Dự toán chi phí:

a. Chi phí lập đề cương chi tiết Dự án (tạm tính): Tổng cộng: 95.700.000đ( Chín mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng )

(Có biểu chi tiết kèm theo)

b. Nguồn kinh phí: Kinh phí lập đề cương chi tiết Dự án được lấy từ nguồn vốn chuẩn bị các đề cương Dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2007, được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 và Quyết định phê duyệt kinh phí số 232/QĐ-UB ngày 14/02/2007.Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành lập đề cương chi tiết Dự án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và có công văn xin ý kiến thẩm định của các bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn NgọcDỰ TOÁN SƠ BỘ

Chi phí lập đề cương chi tiết Dự án

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Yên Bái

(Kèm theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)STT

Nội dung

Trị giá (đồng)

Đơn vị thực hiện

1

Chi phí khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu

13.000.000

Tư vấn

2

Chi phí lập và chỉnh sửa đề cương Dự án

32.000.000

Tư vấn

3

Chi phí khấu hao máy móc thiết bị

15.000.000

Tư vấn

4

Chi phí vật liệu, văn phòng phẩm

11.000.000

Tư vấn

5

Chi phí dịch thuật

3.000.000

Tư vấn

6

Chi phí thăm quan học hỏi kinh nghiệm

5.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Chi phí hội nghị thẩm định xin ý kiến các bộ, ngành

3.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

Chi phí khác

5.000.000

Tư vấn

9

Thuế VAT (10%)

8.700.000

Tư vấn
Tổng cộng

95.700.000
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương